Ε/229/2019 Τροποποίηση της 107/2019 (Β’2355) κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας»

Αριθμ. Ε/229/2019

(ΦΕΚ Β’ 3821/15-10-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67), όπως ισχύει.
2. Του Κανονισμού ΕΕ αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L352 της 21.10.2013).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
4. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Της Υ18/9.7.2019 (Β’ 3008) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα».
10. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Της 107/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’ 2355) κοινής υπουργικής απόφασης: «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» ως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την κοινή υπουργική απόφαση Ε/182/19-09-2019 (ΦΕΚ Β’ 3523).

ΙΙ. Το γεγονός ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στήριξης και ανάπτυξης των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και της στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της 107/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’ 2355) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 107/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’ 2355) κοινής υπουργικής απόφασης: «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας», ως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την κοινή υπουργική απόφαση Ε/182/19-09-2019 (ΦΕΚ Β’ 3523), ως εξής:

Άρθρο 1

Το Άρθρο 3 (Διαδικασία υποβολής αιτήσεων) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν δια του νόμιμου εκπροσώπου τους στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.
Η αίτηση υποβάλλεται έως και την 18η Οκτωβρίου 2019.»

Άρθρο 2

Το Άρθρο 4 (Προϋποθέσεις υπαγωγής – Επιλέξιμες επιχειρήσεις) τροποποιείται ως ακολούθως:
Η περίπτωση υπό στοιχείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έκδοσης έντυπων εφημερίδων τουλάχιστον προ δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»
Η περίπτωση υπό στοιχείο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«η ύλη τους να περιλαμβάνει πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές ή οικονομικές ειδήσεις.»
Οι περιπτώσεις υπό στοιχεία 8 και 9 καταργούνται.

Άρθρο 3

Προστίθεται Άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Εκχώρηση της ενίσχυσης σε εργαζόμενους
1. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει οφειλές (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.) προς τους εργαζόμενους που απασχολεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, προκειμένου να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποχρεούται να εκχωρήσει στους εργαζόμενους το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται μέχρι του ύψους των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών σε αυτούς. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών, το ποσό της ενίσχυσης θα κατανεμηθεί αναλογικά σε όλους τους εργαζόμενους στους οποίους η επιχείρηση οφείλει.
2. Σε περίπτωση δε ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία, στους εργαζόμενους θα εκχωρηθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης μετά τη διενέργεια των συμψηφισμών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
3. Η εκχώρηση θα γίνει με εκχωρητήριο έγγραφο με δαπάνη της επιχείρησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.»

Άρθρο 4

Το Άρθρο 5 (Απαραίτητα Δικαιολογητικά) τροποποιείται ως ακολούθως:
Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας υποχρεούνται ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης τα κάτωθι:»
Η περίπτωση 4 αντικαθίσταται ως εξής: «υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τους εργαζόμενους που απασχολεί κατά ειδικότητα καθώς και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης ή άλλο νόμιμο δικαιολογητικό του Ε.Φ.Κ.Α. για τους εργαζόμενους που απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις,»
Η περίπτωση 5 αντικαθίσταται ως εξής: «πίνακα προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
Η περίπτωση υπό στοιχείο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρόσωπου περί εξόφλησης των εργατικών απαιτήσεων των εργαζομένων (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.) που απασχολεί η επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρόσωπου περί του ύψους των οφειλών (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.) προς τους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και περί της δέσμευσης της επιχείρησης που εκπροσωπεί για την εκχώρηση στους εργαζόμενους του ποσού της ενίσχυσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4Α.»
Οι περιπτώσεις υπό στοιχεία 9 και 10 καταργούνται.

Άρθρο 5

Το Άρθρο 6 (Έλεγχος προϋποθέσεων) τροποποιείται ως ακολούθως:
Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους».

Άρθρο 6

Το Άρθρο 7 (Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης) τροποποιείται ως ακολούθως:
Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε επιχείρηση έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με βάση τα κάτωθι:»

Άρθρο 7

Το Άρθρο 8 (Διαδικασία υπαγωγής) τροποποιείται ως ακολούθως:
Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 5 υπάγονται στο πρόγραμμα με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.»

Άρθρο 8

Το Άρθρο 9 (Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης) τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ και ειδικότερα εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 8 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπό την επιφύλαξη τυχόν οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του ποσού της ενίσχυσης σε τρίτους, εξαιρουμένης της εκχώρησης στους εργαζόμενους σύμφωνα με το άρθρο 4Α.».
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευσή της, η απόφαση του άρθρου 8 διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης και την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.
Η καταβολή της ενίσχυσης διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής σε αυτή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης
2. Την απόφαση του άρθρου 8
3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον Διατάκτη, που περιλαμβάνει:
• το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Α.Λ.Ε.
• το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
• τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), IBAN),
• την αιτιολογία,
• το πληρωτέο ποσό,
• την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»
Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση προκειμένου να λάβει το ποσό της ενίσχυσης υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικό πληρωμής και τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α. Πρόσφατη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
• Τροποποιήσεων καταστατικού.
• Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση.
• Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
• μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
• μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής /εξυγίανσης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης. δ. Βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου
και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.
ε. Εκχωρητήριο έγγραφο για την εκχώρηση στους εργαζόμενους της απαίτησης που απορρέει από το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4Α.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 107/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’ 2355/ 18.06.2019) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner