469/2019 Καθιέρωση ενιαίου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε Λειτουργός του ΝΣΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 22, παρ. 4 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324).

2. Την ανάγκη για την καθιέρωση ενιαίου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε μέλος του ΝΣΚ.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι Λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν ενιαίο τύπο ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των υποθέσεων που χειρίζονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο, με τη μορφή excel, τηρείται υποχρεωτικά και συμπληρώνεται ανελλιπώς από το σύνολο των μελών του Κυρίου Προσωπικού του ΝΣΚ, περιέχει δε υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, με τις αναγκαίες προσθήκες και προσαρμογές, ανάλογα και με τον βαθμό του μέλους του ΝΣΚ και το είδος των υποθέσεων που αυτό χειρίζεται.

3. Με εγκύκλιο που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας, θα δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του Παραρτήματος Ι και θα ρυθμιστεί κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner