122220 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου

Αριθμ. 122220 ΕΞ 2019

(ΦΕΚ B’ 4059/07-11-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως ισχύουν.

2. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύουν.

4. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680».

6. Της αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β΄ 3990).

7. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως ισχύουν.

8. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως ισχύουν.

9. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύουν.

10. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύουν.

11. Του π.δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», όπως ισχύουν.

12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 121).

14. Της αριθμ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 2902).

15. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 96).

Β. Τα υποβληθέντα αιτήματα στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

• το αριθμ. 1699/01-10-2019 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• το αριθμ. 1601/19-07-2019 αίτημα του Υπουργείο Οικονομικών,

• το αριθμ. 1106/06-07-2018 αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

• το αριθμ. 585/3-05-2017 αίτημα του Δήμου Αγ. Δημητρίου,

• το αριθμ. 711/29-05-2017 αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

Γ. Το αριθμ. ΔΣΑΕ 4005425 ΕΞ 2018/29-06-2018 αίτημα της Γ.Γ.Π.Σ.προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Έγκριση Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας Φορέων του Δημοσίου που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν στην Περιοχή «Στοιχεία Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)».

Δ. Το αριθμ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ε. Την αριθμ. 120997 ΕΞ 2019/29-10-2019 (ΑΔΑ:653ΩΗ-Ι2Ξ) απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δ.Ο.Υ.
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φορείς:

-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υπουργείο Οικονομικών
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Δήμος Αγ. Δημητρίου

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φορείς:

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δήμος Αγ. Δημητρίου.

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου στους ανωτέρω φορείς είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων των φορέων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner