402/2019 Αποσύνδεση της καταβολής των εισφορών κλάδου υγείας από τις εισφορές κλάδου σύνταξης θα οδηγούσε σε σημαντική υποχώρηση των εσόδων του ασφαλιστικού οργανισμού

ΘΕΜΑ: Αιτήματα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Β. Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ασφαλισμένοι του πρώην Ο.Α.Ε.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1993), κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, για κύρια σύνταξη ύψους 20% και για υγειονομική περίθαλψη ύψους 7,65%, υπολογιζόμενη επί των ποσών των δεκατεσσάρων ασφαλιστικών κατηγοριών εκ των οποίων οι δέκα (10) πρώτες ήταν υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) προαιρετικές και οι οποίες αποτελούσαν τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ενώ προβλέπεται ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), ανέρχεται από την 1-1¬2019 σε 13,33%.

Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη, όπως αυτή έχει υπολογιστεί επί του εισοδήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 650 ευρώ.

Οι αστοχίες όμως του υπάρχοντος ασφαλιστικού πλαισίου, που εμπνεύστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, ήδη αναδείχθηκαν με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες θέτουν ουσιαστικά το συνταγματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει τις αδυναμίες του Ν. 4387/2016 και οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ ήταν απλά η επιβεβαίωση.

Ήδη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται το νέο νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί ένα νέο και σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα στα πλαίσια των συνταγματικών επιταγών που σε συνδυασμό με ένα υγιές φορολογικό περιβάλλον, θα δώσει ώθηση στην οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση, σεβόμενο την άοκνη προσπάθεια όλων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Β. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελματιών σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’85) συστάθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και εντάχθηκε σε αυτόν ο Ο.Α.Ε.Ε. με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του (παρ. 1Δ άρθρου 53 ν.4387/2016). Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίστηκε σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος του ασφαλισμένου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39 του ίδιου νόμου και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (Β’4330) και αριθ. 25599/1453/2.6.2017 (Β’1942)). Το ως άνω ποσοστό κατανέμεται σε 6,45% για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) της αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018 Κ.Υ.Α. (Β’2315), και 0,50% για παροχές σε χρήμα από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του Ο.Α.Ε.Ε. ο οποίος διατηρείται σε ισχύ, όπως ίσχυε κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.

Τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον Ο.Α.Ε.Ε δεν επιτρέπεται να εξαιρεθούν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, ούτε επιτρέπεται ο ασφαλισμένος να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική του σχέση και υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τόσο για τον κλάδο σύνταξης όσο και για τον κλάδο ασθένειας.

Τυχόν αποσύνδεση της καταβολής των εισφορών κλάδου υγείας από τις εισφορές κλάδου σύνταξης θα οδηγούσε σε σημαντική υποχώρηση των εσόδων του ασφαλιστικού οργανισμού (σήμερα Ε.Φ.Κ.Α.) με άμεσο επακόλουθο την αδυναμία καταβολής τόσο των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών παροχών όσο και των παροχών ασθένειας σε χρήμα ακόμα και για τους συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Γ. Αναφορικά με το θέμα της ρύθμισης οφειλών προς τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, σας γνωρίζουμε ,τα ακόλουθα:

α) Τροποποίηση όρων καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες υποψηφίους συνταξιούχους (Άρθρο 40 του ν. 4611/2019 – πάγια ρύθμιση).

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4337/2015, στους υποψήφιους συνταξιούχους που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000 € για τον πρώην ΟΑΕΕ και 15.000 € για το πρώην ΕΤΑΑ. Με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 4611/2019, από 17.05.2019 τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 01.10.2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν.4611/2019 έως 30.09.2019.

β) Όροι καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/2019 έως 30.09.2019 – Άρθρα 1-18 του ν. 4611/2019.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019 αντιμετωπίζεται η ειδικότερη περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης (ηλικιακό όριο και χρόνια ασφάλισης), εντούτοις δεν δύνανται να δικαιωθούν σύνταξης λόγω οφειλών που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι στην περίπτωση που η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 4611/2019 πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια οφειλών για την απονομή σύνταξης, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του ν. 4611/2019, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019, προβλέπεται ότι το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπάγονται:

Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, από νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την σημασία της συγκεκριμένης ρύθμισης προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας για ένταξη όσο των δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Τα στοιχεία δε είναι εντυπωσιακά. Εντάχθηκαν περισσότερα από 300.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα και ρυθμίστηκαν χρέη ύψους 4 δις. Ευρώ περίπου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ήδη έχουν εισπραχθεί πάνω από 200 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω στο αρ. 70 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/A/30-10-2019), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», έχει συμπεριληφθεί ειδική διάταξη με την οποία διευκρινίζεται ότι ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν.4611/2019, προβλέπονται δύο στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό των οφειλών του. Εφόσον το ποσό των οφειλών έχει υπολογιστεί και διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, προκείμενου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή στην ρύθμιση ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, ήτοι η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ, η οποία δύναται να υποβληθεί έως 31.12.2019.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner