708/2019 Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 60 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016 κατά το μέρος που αφορά στην παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους χειριζόμενους τις υποθέσεις αυτές δικηγόρους και λειτουργούς του ΝΣΚ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Συνεδρίαση 39/31.10.2019)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
– του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016), του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου καθώς και του αριθμ. 8/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
– του άρθρου 59 παρ. 1 περ. στ΄ εδ. α΄ του ν. 4387/2016.
– του άρθρου 60 του ν. 4387/2016.
– του άρθρου 60 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016.
– των άρθρων 4 και 5 παρ. 3 του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α΄).

2. Την αριθμ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τις αριθμ. Δ9/13781/4467/ 24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017), οικ. 37148/Δ1/13152/04-07-2018 (ΦΕΚ 382/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-07-2018), οικ. 38601/Δ1/13609/11-07-2018 (ΦΕΚ 404/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-07-2018), οικ. 45822/Δ1/15893/29-08-2018 (ΦΕΚ 496/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-09-2018), οικ. 2207/Δ1/782/17-01-2019 (ΦΕΚ 54/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2019), 35875/Δ1/12144 (ΦΕΚ 581/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2019), Δ1/37279/12490 (ΦΕΚ 656/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-08-2019) και 38538/Δ1/12848 (ΦΕΚ 738/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 16-09-2019) τροποποιητικές αυτής.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

4. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΕΦΚΑ, Χρήστου Χάλαρη και την αριθμ. 1307240/01-11-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου – Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων, με θέμα: «Εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ για τη μεταβίβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν. 4387/2016, στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ να αποφασίζει, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 60 ν. 4387/2016, για τη δικαστική και εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του ΕΦΚΑ ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού».

5. Τις απόψεις των μελών.

6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την προφορική εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΕΦΚΑ, Χρήστου Χάλαρη,

αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μεταβίβαση στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 60 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016 κατά το μέρος που αφορά στην παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους χειριζόμενους τις υποθέσεις αυτές δικηγόρους και λειτουργούς του ΝΣΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner