Ενημερωτικός Κόμβος

Κόφτης στο όφελος από το «κούρεμα» ενοικίου

Πόσο θα ελαφρύνει ο φόρος των ιδιοκτητών ακινήτων

Εκπτώσεις φόρου που θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 30% μέχρι και 40% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν θα δικαιούνται όσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές τους να «κουρέψουν» τα καταβλητέα ενοίκια των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 κατά 30%-40%. Αντιθέτως όσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές τους μειώσεις ενοικίων πάνω από 40% για τους ίδιους μήνες, θα δικαιούνται σε ποσά εκπτώσεις φόρου που θα αντιστοιχούν σε ποσοστά χαμηλότερα του 30% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν.

Ουσιαστικά όσο μικρότερη είναι η μείωση του ενοικίου που θα συμφωνηθεί τόσο μεγαλύτερο σε ποσοστό επί της εισοδηματικής απώλειας του ιδιοκτήτη θα είναι το ποσό που θα παίρνει πίσω από το κράτος με τη μορφή της έκπτωσης φόρου. Ο «κανόνας» αυτός αναμένεται να ισχύσει από τη στιγμή που θα τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών:

1. Παρέχεται η δυνατότητα μειώσεων τουλάχιστον κατά 30% στα ποσά των καταβλητέων μηνιαίων ενοικίων της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθώσεων:

α) Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού Covid-19.

β) Μισθώσεις κύριας κατοικίας σε καθεμία από τις οποίες ενοικιαστής (μισθωτής) είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις ανωτέρω «πληττόμενες» επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

γ) Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

δ) Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή. Η μείωση στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να ισχύσει από τον Οκτώβριο.

2. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που θα δέχονται να συνάψουν συμφωνίες μείωσης των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από τις τρέχουσες ή και τις μελλοντικές φορολογικές οφειλές τους ποσά που αντιστοιχούν στο 12% των κανονικών ενοικίων, δηλαδή των ποσών των ενοικίων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί πριν τις συμφωνίες μείωσης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Δεδομένου ότι η έκπτωση φόρου που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα είναι σταθερή σε ποσοστό επί του κανονικού ενοικίου, θα ανέρχεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση στο 12% του κανονικού μηνιαίου ενοικίου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο πιο μικρή είναι η μείωση του ενοικίου, δηλαδή η εισοδηματική απώλεια του ιδιοκτήτη που θα συμφωνείται με τον ενοικιαστή, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η έκπτωση φόρου ως ποσοστό επί της εισοδηματικής αυτής απώλειας. Αντιθέτως, όσο πιο μεγάλη είναι η συμφωνηθείσα μείωση του ενοικίου και άρα η εισοδηματική απώλεια του ιδιοκτήτη, τόσο πιο μικρή θα είναι η έκπτωση φόρου ως ποσοστό επί της απώλειας αυτής. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός αυτός ο «κανόνας» παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά συγκριτικά παραδείγματα:

1) Σε μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ για το οποίο συμφωνείται μείωση κατά 30% δηλαδή κατά 150 ευρώ, η έκπτωση φόρου, η οποία ισοδυναμεί με το 12% του ποσού των 500 ευρώ και, ως εκ τούτου, ανέρχεται σε 60 ευρώ αντιστοιχεί στο 40% της εισοδηματικής απώλειας του ιδιοκτήτη (τα 60 ευρώ αντιστοιχούν στο 40% της μείωσης του ενοικίου κατά 150 ευρώ). Τελικά, ο ιδιοκτήτης χάνει το 30% του εισοδήματός του και παίρνει πίσω από το κράτος το 12% με τη μορφή έκπτωσης φόρου. Παίρνει πίσω δηλαδή το 40% της απώλειας που υπέστη.

2) Σε μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ για το οποίο συμφωνείται μείωση κατά 60%, δηλαδή κατά 300 ευρώ, η έκπτωση φόρου, η οποία και πάλι ισοδυναμεί με το 12% του κανονικού ενοικίου των 500 ευρώ, ανέρχεται και στην περίπτωση αυτή σε 60 ευρώ. Το ποσό αυτό της έκπτωσης φόρου αντιστοιχεί όμως μόλις στο 20% της εισοδηματικής απώλειας του ιδιοκτήτη (τα 60 ευρώ ισοδυναμούν με το 20% της μείωσης των 300 ευρώ). Με άλλα λόγια, ο ιδιοκτήτης χάνει το 60% του εισοδήματός του και παίρνει πίσω από το κράτος το 12% με τη μορφή έκπτωσης φόρου. Παίρνει δηλαδή πίσω ουσιαστικά μόνο το 20% της απώλειας εισοδήματος που υπέστη.

Στην ώρα του το ενοίκιο

Οι νέες διατάξεις ωφελούν τους ιδιοκτήτες και με άλλους τρόπους, πλην της παροχής έκπτωσης φόρου. Συγκεκριμένα θέτουν ως προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία μείωσης του ενοικίου την καταβολή του μειωμένου συμφωνηθέντος ποσού εγκαίρως κάθε μήνα από τον ενοικιαστή. Υποχρεώνουν δηλαδή τον κάθε ενοικιαστή να πληρώνει το συμφωνηθέν μειωμένο ποσό ενοικίου κάθε μήνα «στην ώρα του». Επιπλέον, διασφαλίζουν την άνευ δικαιολογητικών αναγνώριση του απολεσθέντος εισοδήματος από ενοίκια ως μη φορολογητέου, καθώς προβλέπουν ρητά ότι τα ποσά κατά τα οποία μειώνονται τα ενοίκια δεν θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πηγή: Ναυτεμπορική