Ανεκχώρητα, ακατάσχετα και αφορολόγητα τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται στα οριζόμενα τουριστικά καταλύματα

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας με την οποία ρυθμίζονται τα κάτωθι:

1.    Προβλέπεται ότι, τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται στα οριζόμενα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

2.    Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορηγούμενη στους παραχωρησιούχους δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος (δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020). Από τον Νοέμβριο 2020, η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή, ορίζεται σε ποσοστό 40% επί του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, όσον αφορά σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου ή για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας.

Αιτιολογική

Με το προτεινόμενο άρθρο 1 ιδρύεται το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των ποσών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται στα τουριστικά καταλύματα που συνέχισαν να λειτουργούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.Οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β1 897). Τα καταλύματα αυτά εξειδικεύονται με την υπ’ αρ. 5052/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΒΊ018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και καλύπτουν την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 2 αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μείωσης των εσόδων των παραχωρησιούχων του δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), όπως κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 (Α’76).

Σχετικά με το άρθρο 1, για λόγους δημοσίου συμφέροντος κρίθηκε σκόπιμη από το Υπουργείο Τουρισμού η κατ’ εξαίρεση συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού της αντιμετώπισης των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά της ανωτέρω ενίσχυσης ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών του μήνα που εμπίπτει στο μέτρο με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από την άλλη πλευρά οι συγκυρίες που έχουν διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας και η γενικότερη οικονομική κρίση έχουν επηρεάσει, μεταξύ άλλων, και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα. Επιπλέον, η εμφάνιση και διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 δημιούργησε πρωτοφανείς συνθήκες παγκοσμίως και επιδείνωσε την κατάσταση, έπληξε την ανταγωνιστικότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, οδηγώντας σε συρρίκνωση της χρονικής διάρκειας της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας για το 2020 και σε μεγάλη πτώση του εσωτερικού και του εισερχόμενου τουρισμού, με συνεπακόλουθη σημαντική μείωση εσόδων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες υποχρεώσεις τους. Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση του αφορολογήτου, του ανεκχωρήτου και του ακατασχέτου των ποσών της αποζημίωσης για την ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν σε συνεχή λειτουργία παρότι είχε επιβληθεί στον συγκεκριμένο κλάδο διακοπή λειτουργίας με κρατική εντολή.

Τα έσοδα των παραχωρησιούχων μειώθηκαν εξαιτίαςτης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Για τον λόγο αυτό η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης του οικονομικού ανταλλάγματος που καταβάλλουν οι παραχωρησιούχοι στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς και τη μείωση κατά 40% σε κάποιες κατηγορίες αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου 1 αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που εξαιρέθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος από τη διακοπή λειτουργίας. Έμμεσα επηρεάζονται οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα ως άνω τουριστικά καταλύματα.

Το άρθρο 2 αφορά τις πληγείσες οικονομικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως παραχωρησιούχοι στους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων. Επίσης, ισχύει στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοφηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δη μοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δη μοτικά Λιμενικά Γραφεία.

Η διάταξη της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

με τίτλο: Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11677/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 3073), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπό στοιχεία Δία/Γ.Π.Οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β1 897), όπως τα καταλύματα αυτά εξειδικεύονται με την υπ’ αρ. 5052/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1018), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινταί σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α’73), η υπ’ αρ. 15435/913/23.4.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο. Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού για τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος είναι η 24c Μαρτίου 2020.

Άρθρο 2

Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα

Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α’104), ως εξής:

«5. α) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 68), δύναται να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 και Οκτώβριο 2020 κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

β) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογήν κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’227), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ».

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner