Ενημερωτικός Κόμβος

Νόμος 4772/2021 Επείγουσες Δημοσιονομικές και Φορολογικές Ρυθμίσεις και άλλες Διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4772/5.2.2021 (ΦΕΚ 17/5.2.2021 Τεύχος Πρώτο), με θέμα «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Ειδικά, ο Νόμος περιλαμβάνει και τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Άρθρο 30 : Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 31: Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης – Τροποποίηση του π.δ. 54/2018

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας – Παράταση προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 33: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 – Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ

Άρθρο 34: Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς – Συμπλήρωση του άρθρου 41 Κώδικα ΦΠΑ

Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων

Άρθρο 36: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 38: Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020

Άρθρο 39: Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου

Άρθρο 40: Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014

Άρθρο 41: Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» – Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους

Άρθρο 42: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 43: Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης

Άρθρο 44: Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020

Άρθρο 45: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4753/2020

Άρθρο 46: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017

Άρθρο 47: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4735/2020

Δείτε το σύνολο του Ν. 4772/5.2.2021 (ΦΕΚ 17/5.2.2021 Τεύχος Πρώτο), εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr