Ενημερωτικός Κόμβος

Παράταση Προθεσμιών Διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας, θέλουμε να αναφερθούμε στη σημαντική απόφαση παράτασης ημερομηνιών σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4825/2021, η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10) για το έτος 2021, παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.
Ανάλογη παράταση δίνεται και στην υποβολή των πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.


Επισυνάπτουμε εδώ το ΦΕΚ 157/4.9.2021 .

 Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.