Ενημερωτικός Κόμβος

Διαχείριση Μισθοδοσίας – in-house ή Outsourcing? – N|E|P|A COMMERCIAL

Γνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα μιας επιχείρησης, η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της μηνιαίας μισθοδοσίας, αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο management. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί σημαντική δαπάνη για μια επιχείρηση, γι’ αυτό και η διοίκηση θα πρέπει να είναι σίγουρη, ότι οι παροχές των εργαζομένων της είναι σύμφωνες με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.


Γιατί payroll Outsourcing και όχι in-house ;
 

Η εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) συμβάλει στη μείωση της υπερφόρτωσης των in-house λογιστηρίων, δίνοντας το περιθώριο στα στελέχη να εστιάσουν περισσότερο στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λιγότερο σε εργασίες ρουτίνας, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες.

Η υπηρεσία payroll Outsourcing διασφαλίζει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης ελέγχει και ακολουθεί την εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών διαρκώς. Βασική προϋπόθεση η επιλογή του κατάλληλου παρόχου, αλλά και το πόσο προετοιμασμένη είναι η εταιρεία να λάβει την υπηρεσία, επενδύοντας στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της οράματος.

 

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη της υπηρεσίας Payroll Outsourcing;

  • Μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αρκετούς εργαζόμενους στα τμήματα μισθοδοσίας, ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ανάλυση μισθολογικού κόστους και εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση, καθώς και υπολογισμός προβλέψεων.
  • Υπολογισμός εμπιστευτικής μισθοδοσίας στελεχών.
  • Επίβλεψη αποτελεσμάτων μισθοδοσίας.
  • Διαχείριση και υπολογισμός όλων των παροχών σε είδος.
  • Διαδικασίες και μισθοδοσία εργαζομένων που μετακινούνται σε διάφορες χώρες.
  • Υποστήριξη σε εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα από εξειδικευμένους εργατολόγους και tax consultants.
  • Προστασία από απροβλέπτους κίνδυνους, όπως π.χ. περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι στον τομέα μισθοδοσίας μπορούν να αφήσουν εκτεθειμένη την επιχείρηση σε περιπτώσεις ασθένειας ή ξαφνικής αλλαγής εργασίας.
  • Εσωτερική διαδικασία εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης.
  • Πρόσβαση στο σύστημα μισθοδοσίας για το management team, με οριζόμενα δικαιώματα πρόσβασης για κάθε χρήστη.

Νepa Εconomic Consulting έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών, όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών.Δρομούσης Αναστάσιος

Commercial Manager,
Nepa economic consulting

[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442