ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 – 15.04.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Continue reading "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 – 15.04.2024"
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 – 12.04.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε & Δ.Σ.Κ.Α.

 

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–
ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»
Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αρ. 38/15-09-2020, με την παρούσα παρέχονται
διευκρινίσεις σχετικά με τα έντυπα σύνδεσης με τα οποία θα διενεργείται η αλληλογραφία
μεταξύ του Ελληνικού και του Αιγυπτιακού Φορέα στο πλαίσιο εφαρμογής της Διμερούς
Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών για την ασφαλιστική προστασία των
διακινούμενων προσώπων και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (Νόμος
4698/2020 -ΦΕΚ 122 Α’/22-06-2020).
Για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν ορισθεί ως Οργανισμοί Σύνδεσης:
α) Όσον αφορά την Ελλάδα: ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α)
β) Όσον αφορά την Αίγυπτο: o Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
Αιγύπτου (National Organisation for Social Insurance – NOSI).
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 – 10.04.2024

Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης ΣΧΕΤ: Η διάταξη του άρθρου 127 του Ν.5078/2023 (ΦΕΚ 211/20-12-2023 τευχ. Α’)

 

Στις διατάξεις του νόμου 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 127 που προβλέπει τη διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι: «Η ασφαλιστική σχέση με τον e-ΕΦΚΑ προσώπων που έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας παύει την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσώπων που έχουν μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και ταυτόχρονα την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. Ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να διακόψει την ασφαλιστική σχέση αυτεπάγγελτα. Η ασφαλιστική σχέση των ανωτέρω προσώπων με τον e-ΕΦΚΑ διατηρείται για την άλλη τους υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση».
Για την πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης αναφέρουμε τα κάτωθι:
Εφόσον μια εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης, συνεχίζει μεν να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, αλλά οι σκοποί της αλλάζουν, παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, δηλαδή την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, την εξόφληση των χρεών, την είσπραξη των απαιτήσεων, τη ρευστοποίηση της περιουσίας και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους εταίρους.Από την τελευταία ημέρα του μήνα που μία εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) περιέρχεται σε εκκαθάριση, οι εταίροι αυτής καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ και συνεπώς διακόπτεται η υποχρεωτική τους ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι.
Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που εταιρεία με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) τίθεται σε εκκαθάριση, διακόπτεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ και του διαχειριστή που δεν έχει την ιδιότητα μέλους/εταίρου (τρίτο πρόσωπο), την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον διαπιστώνεται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, η λύση και θέση εταιρείας σε εκκαθάριση, από στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης και καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα πρέπει να διακόπτεται αυτεπάγγελτα η ασφάλιση των προσώπων αυτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ λόγω άλλης απασχόλησης/δραστηριότητας, η ασφάλισή τους στον Φορέα διατηρείται.
Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το
προσωπικό αρμοδιότητάς τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Γενικό Έγγραφο 530132 | 10.04.2024

Παροχή οδηγιών για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εγκύκλιος Φ80320/25192 – 01.04.2024

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 – 08/04/2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner