Αποτίμηση Εταιρειών

Η διαδικασία αποτίμησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση μιας εταιρείας και τον υπολογισμό της αξίας της στην αγορά.

Η πραγματική αξία της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές των εταιρειών. Η αποτίμηση βρίσκεται στο επίκεντρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αυτό γιατί, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, δεν αρκούν από μόνες τους να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα που αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οικονομικοί αναλυτές.

Η αξία μιας επιχείρησης σχετίζεται κυρίως με την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της, παράγοντας ταμειακές ροές (cash flows) μεγαλύτερες από το κόστος κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο, οι μέτοχοι και οι επενδυτές της εταιρείας μπορούν να αποκομίσουν κέρδος από τα επενδυμένα τους κεφάλαια σ’ αυτήν.

Οι αριθμοδείκτες που αναλύονται στις αποτιμήσεις διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:

  1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
  2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
  3. Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
  4. Αριθμοδείκτες Απόδοσης ή Αποτελέσματος
  5. Αριθμοδείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης

Για την αποτελεσματικότερη εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης απαιτείται ολοκληρωμένη ανάλυση, η οποία βασίζεται στη δημιουργία ενός στοχευμένου Business Plan, την χρηματοοικονομική ανάλυση και τέλος, την αποτίμηση της εταιρείας.

Ο ορθός συνδυασμός των παραπάνω, είναι απαραίτητος για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner