Εξαγορές – Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Η εξαγορά μιας επιχείρησης ή η συγχώνευση περισσοτέρων εταιρειών σε ένα νέο εταιρικό σχήμα, απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση σε πλήθος οικονομικών και νομικών ζητημάτων. Μία συγχώνευση ή εξαγορά χαρακτηρίζεται από περιπλοκότητα και απαιτεί έμπειρη οικονομική ομάδα για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα με επιτυχία.

Οι δύο μορφές εταιρικού μετασχηματισμού διαφέρουν ως προς το τελικό αποτέλεσμα, καθώς στη συγχώνευση, δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εταιρείες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μία ενιαία εταιρεία, ενώ στην εξαγορά η μία εταιρεία αγοράζει κάποια ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία μίας άλλης (π.χ. εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, απαιτήσεις ή αποθέματα) ή ορισμένες ή όλες τις μετοχές της πωλήτριας εταιρείας.

Και στις δυο περιπτώσεις, οι Οικονομικοί μας σύμβουλοι, με πολυετή εμπειρία σε due diligence μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, εξετάζουν μια σειρά από οικονομικά μεγέθη όπως:

  • ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
  • δηλώσεις κερδών / ζημίων τελευταίων ετών
  • φορολογικές δηλώσεις
  • δανειακές συμβάσεις
  • κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων
  • εργασιακές σχέσεις και ειδικές υποχρεώσεις των εργαζομένων
  • δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • ασφαλιστικές καλύψεις
  • περιβαλλοντικές άδειες κ.λπ,

ώστε να μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένη εικόνα της γενικής κατάστασης και της θετικής ή όχι προοπτικής μιας εταιρικής συγχώνευσης η εξαγοράς.

 

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner