Πότε αναγνωρίζουμε μια εγγραφή στα πάγια στοιχεία μια εταιρίας και πώς θα πρέπει να είναι η δομή ενός μητρώου παγίων ;

Πάγια

Είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα – ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

Βασικές διακρίσεις παγίων σε σχέση με τη λογιστική αντιμετώπιση και την παρουσίαση τους:

 • Υπόσταση
 • Ενσώματα Πάγια και Άυλα Πάγια

 

 • Χρήση
 • Ιδιοχρησιμοποίηση
 • Επένδυση σε ακίνητα

 

 • Ιδιαίτερη φύση τους
 • Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία
 • Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων

 

 • Τρόπος απόκτησης
 • Αγορά
 • Ιδιοπαραγωγή
 • Μίσθωση (με χρηματοδοτική μίσθωση)
 • Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κτίριο σε οικόπεδο τρίτου)

 

Τα Πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Την τιμή αγοράς πλέον εισαγωγικούς δασμούς και μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς μείον εκπτώσεις.
 • Κάθε άμεσα κόστος το οποίο είναι απαραίτητο για να καταστεί έτοιμο για τη χρήση και λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει.
  • Το κόστος προετοιμασίας του χώρου
  • Οι αρχικές δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς
  • Το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης
  • Το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου
  • Οι επαγγελματικές αμοιβές
 • Το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί (εκτός εάν το κόστος επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα)
 • Κόστος δανεισμού κατά την κατασκευαστική περίοδο (ΔΛΠ 23)
 • Το αρχικό κόστος δεν περιλαμβάνει:
  • Χρεωστικούς τόκους κατά την αγορά ετοίμων προς χρήση παγίων με πίστωση.

 

Άυλα Πάγια

 • Θεωρούνται άυλα
  • Το λογισμικό
  • Τα εμπορικά σήματα
  • Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες)
  • Τα δικαιώματα χρήσης
  • Οι άδειες λειτουργίας
  • Το κόστος απόκτησης επαγγελματιών αθλητών
 • Δεν θεωρούνται άυλα
  • Οι δαπάνες για την δημιουργία και εκκίνηση μιας οντότητας
  • Οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού
  • Οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης
  • Τα εσωτερικά δημιουργούμενα πάγια (φήμη και πελατεία)

Δομή μητρώου Παγίων (Σύμφωνα με ΕΛΠ ν.4308/2014)

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

10 Γη

10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης

10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης

11.02 Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

11.03 Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης

12 Κτήρια – τεχνικά έργα

12.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων – τεχνικών έργων

12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων

12.03 Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων – τεχνικών έργων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού

13.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

13.03 Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

14 Μεταφορικά μέσα

14.01 Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων

14.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

14.03 Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων

15 Λοιπός εξοπλισμός

15.01 Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού

15.02 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού

15.03 Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

16.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα

16.02 Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

16.03 Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17.01 Ζώντα ζώα

17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων

17.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων

17.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων

17.02 Δένδρα και φυτά

17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών

17.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών

17.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών

18 Άυλα

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

18.01.01 Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης

18.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης

18.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης

18.02 Υπεραξία

18.02.01 Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας

18.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας

18.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας

18.03 Λοιπά άυλα

18.03.01 Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων

18.03.02 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων

18.03.03 Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner