Πώς προσδιορίζεται ο ΦΜΥ ;

Όλοι οι εργοδότες που απασχολούν έμμισθους ή ημερομίσθιους εργαζόμενους, είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να παρακρατούν από το μισθό τους τον αντίστοιχο φόρο μισθωτών υπηρεσιών και να τον αποδίδουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος αποδίδεται στο Δημόσιο από τους εργοδότες μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

 

Για τον έλεγχο του ΦΜΥ λαμβάνουμε ως βάση το καθαρό μηνιαίο εισόδημα (ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μείον τις κρατήσεις ΕΦΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων του εργαζόμενου) και αναγωγή του ποσού σε ετήσιο καθαρό εισόδημα (πολλαπλασιάζεται με το 14).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4172/2013 όπως κωδικοποιήθηκε από τον ν.4646/2019, η φορολογική κλίμακα των μισθωτών για το φορολογικό έτος 2020 και μετά είναι η παρακάτω:

 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,

Επιχειρηματική Δραστηριότητα)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

0-10.000 9%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%
30.001-40.000 36%
40.001- 44%

 

 

Οι μειώσεις φόρου διαμορφώνονται ως εξής μέχρι τα 12.000 ευρώ εισόδημα:

 

Παιδιά Έκπτωση
0 παιδία 777
1 παιδί 810
2 παιδιά 900
3 παιδιά 1.120
4 παιδιά 1.340

 

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.

 

Παρακάτω αναφέρονται δύο παραδείγματα για τον υπολογισμό του ΦΜΥ.

 

 

 

Παράδειγμα 1

Άγαμος εργαζόμενος είχε μηνιαίο ακαθάριστο μισθό το μήνα Ιανουάριο 1200€. Για τον ΕΦΚΑ παρακρατείται ποσοστό εργαζομένου 14,12%. Ο ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί για το μήνα Ιανουάριο υπολογίζεται ως εξής:

 

  1. Υπολογισμός καθαρών αποδοχών: ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ : δηλαδή 1.200,00 – (1.200,00 Χ 14,12%) = 1.200,00 – 169,44 = 1.030,56 ευρώ
  2. Αναγωγή σε ετήσιο εισόδημα: 1.030,56 Χ 14 = 14.427,84 ευρώ
  3. Τα πρώτα 10.000 ευρώ φορολογούνται με 9%,άρα 900 ευρώ ο φόρος. Τα υπόλοιπα 4.427,84 ευρώ φορολογούνται με 22%, δηλαδή 974,12 ευρώ. Οπότε ο συνολικός φόρος 900,00 ευρώ + 974,12 ευρώ = 1874,12 ευρώ.
  4. Έκπτωση φόρου: Μέχρι τα 12.000 ευρώ η μείωση φόρου είναι 777,00 ευρώ. Για τα υπόλοιπα 2.427,84€ (14.427,84 – 12.000,00) προκύπτει 2427,84*2%= 48,55. Άρα τελική μείωση φόρου 777,00 – 48,55= 728,45€.

Άρα τελικός φόρος είναι : 1874,12 ευρώ – 728,45 ευρώ = 1.145,67 ευρώ.

  1. Το μήνα παρακρατείται 1.145,67 /14 = 81,83€

 

Παράδειγμα 2

Εάν ο εργαζόμενος με τα ίδια ποσά του παραπάνω παραδείγματος είναι έγγαμος με δύο παιδία ο ΦΜΥ θα υπολογισθεί ως εξής:

 

Όπως είπαμε το ετήσιο καθαρό εισόδημα είναι : 14.427,84 ευρώ.

Φόρος 1.874,12 ευρώ

 

Έκπτωση φόρου: μέχρι τα 12.000€ η μείωση φόρου είναι 900€. Για τα υπόλοιπα 2.427,84€ (14.427,84-12.000) έχουμε έκπτωση φόρου 2% άρα 48,55€, οπότε 900-48,55=851,45€.

 

Άρα ο φόρος είναι 1.874,12-851,45=1.022,67€, 1.022,67/14= 73,04€

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πώς εκκαθαρίζεται ένας μισθωτός πλήρους απασχόλησης με 1.000 € μικτό μισθό ;

Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μας, ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης είτε εργάζεται (5) ημέρες την εβδομάδα είτε (6) ημέρες την εβδομάδα, αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό και του αναγνωρίζονται (25) ημέρες ασφάλισης το μήνα ανεξαρτήτως των εργάσιμων ημερών.

Στο παράδειγμά μας το ποσό των 1.000€ είναι ο ακαθάριστος μισθός, ο οποίος περιλαμβάνει τις εισφορές του εργαζομένου, εάν λοιπόν αφαιρέσουμε τις εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), έχουμε το πληρωτέο ποσό που οφείλουμε στο μισθωτό κάθε μήνα.

 

Πίνακας ασφαλιστικών εισφορών από 01.06.2022 (Ν.4670/2020)

Κλάδοι

Ασφάλισης

Εισφορές

εργοδότη  %

Εισφορές ασφαλισμένου % Σύνολα

Εισφορών

Κύρια σύνταξη 13,33 6,67 20,00
Επικουρική ασφάλιση 3,00 3,00 6,00
Υγειονομική περίθαλψη 4,55 2,55 7,10
Συνεισπραττόμενες  1,41 1,65 3,06
Σύνολα 22,29 13,87 36,16

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν:

Καθαρές αποδοχές =[1.000 – (1.000*13,87% ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου e-ΕΦΚΑ)-(41,21ΦΜΥ*)]=829,09 €

*Ο υπολογισμός του ΦΜΥ διαφοροποιείται με βάση την κλίμακα φορολογίας και τις μειώσεις φόρου που δικαιούται ο μισθωτός κατά περίπτωση (πχ αριθμός τέκνων).

Κόστος εργαζόμενου= 1.000­+(1.000*22,29% ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη e-ΕΦΚΑ)=1.222,90 €

Αναγωγή κόστους σε ετήσια βάση 1 έτος=14 περίοδοι= [12 μηνιαίοι μισθοί +1 μισθός Δώρο Χριστουγέννων + (½ μισθός Δώρο Πάσχα + ½ μισθός Επίδομα Αδείας)]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πως φορολογείται μια ατομική επιχείρηση ; Τι ασφαλιστικές επιπτώσεις υπάρχουν ;

Σύμφωνα με το τελευταίο φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα οι κλίμακες φορολόγησης διαμορφώνονται ως εξής :

Φορολογία Ατομικής Επιχείρησης 2022
Κλιμάκιο

Εισοδήματος €

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

Κλιμακίου €

Έως 10.000 9% 9.000
από 10.0001 έως 20.000 22% 2.200
από 20.0001 έως 30.000 28% 2.800
από 30.0001 έως 40.000 36% 3.600
Υπερβάλλον 44%

 

Παράδειγμα

Εάν μια επιχείρηση έχει ετήσια κέρδη 15.000 € τότε ο συνολικός φόρος που οφείλει να πληρώσει υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τρόπο:

Κλίμακα κερδών      Φορολογικός Συντελεστής      Φόρος
    1 έως 10.000 €

   10.000 έως 15.000 €

9 %

22 %

900 €

1.100 €

 

Συνεπώς, ο συνολικός φόρος προς πληρωμή είναι 2.000 €.

Ειδικότερα για τους νέους επιχειρηματίες τα τρία πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €, ο φορολογικός συντελεστής (9%) μειώνεται στο 50%, δηλαδή η φορολογία είναι με 4,5%.

 

Με το νέο ασφαλιστικό (Εγκύκλιος 3-2020) από 01.01.2020 αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ (7) ασφαλιστικών κατηγοριών, εκ των οποίων η μία είναι ειδική και απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους με χρόνο ασφάλισης έως (5) έτη.

 

Νέες ασφαλιστικές κλάσεις

1η κατηγορία (κατώτερη-υποχρεωτική): 210€/μήνα

2η κατηγορία: 252 €/μήνα

3η κατηγορία: 302 €/μήνα

4η κατηγορία: 363 €/μήνα

5η κατηγορία: 435 €/μήνα

6η κατηγορία: 566 €/μήνα

7η κατηγορία: 126 €/μήνα αφορά νέους ασφαλισμένους, για τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης τους.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner