Διαχείριση Μισθοδοσίας – in-house ή Outsourcing? – N|E|P|A COMMERCIAL

Γνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα μιας επιχείρησης, η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της μηνιαίας μισθοδοσίας, αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο management. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί σημαντική δαπάνη για μια επιχείρηση, γι’ αυτό και η διοίκηση θα πρέπει να είναι σίγουρη, ότι οι παροχές των εργαζομένων της είναι σύμφωνες με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.


Γιατί payroll Outsourcing και όχι in-house ;
 

Η εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) συμβάλει στη μείωση της υπερφόρτωσης των in-house λογιστηρίων, δίνοντας το περιθώριο στα στελέχη να εστιάσουν περισσότερο στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λιγότερο σε εργασίες ρουτίνας, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες.

Η υπηρεσία payroll Outsourcing διασφαλίζει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης ελέγχει και ακολουθεί την εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών διαρκώς. Βασική προϋπόθεση η επιλογή του κατάλληλου παρόχου, αλλά και το πόσο προετοιμασμένη είναι η εταιρεία να λάβει την υπηρεσία, επενδύοντας στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της οράματος.

 

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη της υπηρεσίας Payroll Outsourcing;

 • Μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αρκετούς εργαζόμενους στα τμήματα μισθοδοσίας, ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανάλυση μισθολογικού κόστους και εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση, καθώς και υπολογισμός προβλέψεων.
 • Υπολογισμός εμπιστευτικής μισθοδοσίας στελεχών.
 • Επίβλεψη αποτελεσμάτων μισθοδοσίας.
 • Διαχείριση και υπολογισμός όλων των παροχών σε είδος.
 • Διαδικασίες και μισθοδοσία εργαζομένων που μετακινούνται σε διάφορες χώρες.
 • Υποστήριξη σε εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα από εξειδικευμένους εργατολόγους και tax consultants.
 • Προστασία από απροβλέπτους κίνδυνους, όπως π.χ. περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι στον τομέα μισθοδοσίας μπορούν να αφήσουν εκτεθειμένη την επιχείρηση σε περιπτώσεις ασθένειας ή ξαφνικής αλλαγής εργασίας.
 • Εσωτερική διαδικασία εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης.
 • Πρόσβαση στο σύστημα μισθοδοσίας για το management team, με οριζόμενα δικαιώματα πρόσβασης για κάθε χρήστη.

Νepa Εconomic Consulting έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών, όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών.Δρομούσης Αναστάσιος

Commercial Manager,
Nepa economic consulting

[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Άδεια Εργαζομένων νόσησης από Covid – Μέτρα για ανεμβολίαστους

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον Covid-19, για την άδεια των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους από Covid-19, καθώς και για το ποιοι εργαζόμενοι θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι και ποιοι όχι σε σχέση με την αναμνηστική δόση.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό μας σημείωμα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχόμαστε να παραμένετε με τις οικογένειές σας ασφαλείς & υγιείς !

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Aδυναμία προσέλευσης εργαζομένων στην εργασία – Τι ισχύει

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το τι ισχύει στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους.
 Σε περίπτωση κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιας έντασης (σφοδρή χιονόπτωση, παγετός) ώστε να μην επιτρέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, τότε ο εργοδότης, ακόμη και αν κατέβαλλε το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας για τη λειτουργία της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων.
Σε περίπτωση, όμως, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από δική του επιθυμία αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησής του, τότε οφείλει κανονικά τις αποδοχές των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Όταν, όμως, η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά, αλλά κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του, τότε δικαιούται κανονικά τις αποδοχές του για τη συγκεκριμένη ημέρα.
Προϋπόθεση αποτελεί η τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη.

Επίσης, η συγκεκριμένη ημέρα δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως ημέρα κανονικής άδειας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχόμαστε να παραμένετε με τις οικογένειές σας ασφαλείς & υγιείς !

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Επαλήθευση της Ιδιότητας του Διευθυντικού Στελέχους

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι με βάση την εφαρμογή του Ν.4808/2021 και του άρθρου 79, πρέπει ρητά να συμφωνείται στη σύμβαση εργασίας και να δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους, έτσι ώστε και οι ελεγκτικές αρχές να μπορούν να διαπιστώνουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για τα χρονικά όρια εργασίας, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του.

Εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης θεωρούνται όσοι:

Περίπτωση Α

 • Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.
 • Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.
 • Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντας άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη
Απαραίτητο για την υπαγωγή στην περίπτωση Α  είναι να πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις.

Περίπτωση Β

 • Προΐστανται  Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων ή λειτουργιών της εργοδοτικής επιχείρησης και φροντίζουν για την ουσιώδη λειτουργία της επιχείρησης ανεξαρτήτως του τυχόν αριθμού των υφισταμένων τους.
 • Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.
Απαραίτητο για την υπαγωγή στην περίπτωση Β είναι να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις

Περίπτωση Γ:

 • Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν υπολείπονται του οκταπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Τα παραπάνω, λοιπόν, στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από ρητούς όρους της σύμβασης εργασίας και να αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση υφιστάμενης πρόσληψης η δήλωση κτήσης ιδιοκτησίας δηλώνεται σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Επιπλέον, σε περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, τότε αυτό αποτυπώνεται στην ατομική σύμβαση εργασίας, όμως κατά την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ επιλέγεται υποχρεωτικά μία εξ αυτών.

Η υποβολή του εντύπου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται μέχρι 23/01/2022.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2022 με καταληκτική ημερομηνία 31/01/2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2022 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias

Προσοχή: η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος.

Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη δήλωση για το έτος 2022 δεν θα περιλαμβάνεται η δήλωση παράλληλης έμμισθης απασχόλησης, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται πλέον από ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία.

Για την πρόσβαση στην εν λόγω Υπηρεσία ο χρήστης εισέρχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ:

www.efka.gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»→Εισφορές Μη Μισθωτών→«Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης»→«Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».

Διευκρινίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν, για το έτος 2022, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αντιμετώπιση Covid-19 στον Ιδιωτικό Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν στη νέα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022, ορίζεται πως είναι επαρκής η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του.

Συνεπώς, για τον εργαζόμενο, ο οποίος έχει διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, ορίζονται 5 ημέρες απομόνωσης τουλάχιστον και διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Μπορεί να καθοριστεί με συνεννόηση εργαζόμενου και εργοδότη ότι η εργασία θα παρέχεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εργασίας, εφόσον ο εργαζόμενος δεν νοσεί, δηλαδή τηλεργασία.

Εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, τότε ο εργαζόμενος οφείλει να αναπληρώσει τις μισές ώρες που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον με μία ώρα ημερησίως πέραν του συμβατικού του ωραρίου. Η μία ώρα αναπλήρωσης δεν θεωρείται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση γι’ αυτό και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται καμία προσαύξηση ή πρόσθετη αμοιβή.

Επισημαίνεται, ότι ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών στον εργαζόμενο όσο διαρκεί το διάστημα του κατ΄ οίκον περιορισμού.

 1. Μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ασθενείας και να λάβει το σχετικό επίδομα του ΕΦΚΑ, το οποίο για να εγκριθεί χρειάζεται απαραίτητα ιατρική γνωμάτευση, όπως άλλωστε ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες . Σε αυτή την περίπτωση η νόσηση από Covid-19 λογίζεται και αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, με συνέπεια να διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα με δεδομένο ότι κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Eργαζόμενος, ο οποίος επιστρέφει στην εργασία του μετά από νόσηση, δεν φέρει υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid test.

Εργαζόμενος, ο οποίος έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19:


Με βάση τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

 1. Για εμβολιασμένο άτομο με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλής μάσκας και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid την 5η ημέρα από την επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.
 2. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους: Παραμονή στο σπίτι για 5 ημέρες, αποφυγή επαφής με άλλα άτομα και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid test την 5η ημέρα από την έκθεση και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας.

Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα θετικού εργαστηριακού ελέγχου μεταπίπτει στην κατηγορία νόσηση από Covid-19.

Εργαζόμενος, ο οποίος ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με το Νόμο 4722/2020 ΑΡΘ 15:
Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση και μετά από συνεννόηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη αντίστοιχα, μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας είτε, εάν αυτή δεν είναι εφικτή, να γίνει αναπλήρωση των ωρών καραντίνας κατά το ήμισυ με μία ώρα απασχόληση ημερησίως πέραν του συμβατού ωραρίου του εργαζόμενου.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του ΕΟΔΥ και του γιατρού με τον οποίο θα έρθει σε επικοινωνία ο εργαζόμενος και να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες οδηγίες (π.χ. παράταση καραντίνας, διότι δεν υποχωρούν τα συμπτώματα του Covid), καθώς η κάθε υποπερίπτωση χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

www.nepa.gr
[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ,10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 2022

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο μηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν ήδη ρυθμιστεί.

Πιο αναλυτικά:

1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες η κάθε πρόσληψη νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200 ευρώ που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το Υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.

3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τον αυξημένο αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.

4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.

5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδεκα (12) ανεξάρτητων επιχειρησιακών διοικητικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.

6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία του σεισμού και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών, με τους εργαζομένους να καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι της ως άνω αποζημίωσης καθίστανται και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Ένταξη εποχικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από τις 30/6/2021, οι εποχικές επιχειρήσεις – εργοδότες κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 11α του άρθρου 130 του ν. 4808/2021 και κατά τα οριζόμενα στη με αριθμ. οικ. 39539/996/30/9/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4261), μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην αίτηση αυτή δηλώνουν, πέρα τα οριζομένων στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 398539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4261) ότι είναι εποχικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).

Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 39539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας για 2.000 ανέργους 30 ετών και άνω στην Αττική και στο Ν. Αιγαίο

Την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 2.000 ανέργων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιφέρειες.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανέρχεται στα 450 € για την πρόσληψη ανέργων και 550 € για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση τους κατάλληλους υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης και κατόπιν η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.000.000 € και θα καλυφθεί από τους πόρους του ΟΑΕΔ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Διευκρινίσεις για το ποσοστό τηλεργασίας από το Υπ. Εργασίας

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσοστού του προσωπικού των επιχειρήσεων -εργοδοτών επί του οποίου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, με την εγκύκλιο 10221/239/04.03.2021 γίνονται γνωστά τα εξής:

Α) Η παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.2.2021 ΚΥΑ προβλέπει: «1.α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.»

Το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα αυτής.

Β) Το σημείο 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 ΚΥΑ (2η Στήλη «ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», τρίτη κουκίδα) προβλέπει: «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα. Ειδικώς στην παροχή υπηρεσιών υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 60%.»

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά στην παροχή υπηρεσιών για τις περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου, το προβλεπόμενο ποσοστό 60% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις περιπτώσεις όπου η τηλεργασία συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων τους, υπολογίζεται επίσης επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα.

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner