Άρθρα Παραβάσεις που αφορούν την Α.Π.Δ.-Καταβολή εισφορών

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης

 Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από την λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ.

 

3% Επί του ποσοστού των εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ για τον πρώτο μήνα.

Άρθρο 19 του Ν.4075/2012

«Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ»

 Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ μετά από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ 1% για κάθε μήνα μετά τον πρώτο. Το συνολικό ποσό του προστίμου δεν μπορεί να προσαυξηθεί περισσότερο από 30% συνολικά.

Άρθρο  19 του Ν.4075/2012 «προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά»

 Ανακριβή υποβολή ΑΠΔ

 

 

30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία.

Άρθρο 9 του Ν.3232/2004

«Υποβάλλουν την ΑΠΔ με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης-ασφάλισης, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία»

Παράλειψη δήλωσης στην ΑΠΔ εργαζόμενου ή εργαζόμενων

( θεωρείται ανακριβής)

Άρθρο 9 του Ν.3232/2004 Ως ανακριβής θεωρείται η ΑΠΔ που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζομένους……

30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία.
 Μη απογραφή – μη υποβολή ΑΠΔ

 

45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στην ΑΠΔ ή στις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν. Άρθρο 9 του Ν.3232/2004

 «Στους εργοδότες που:

α. Δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή δεν υποβάλλουν ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στην ΑΠΔ ή στις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.»

 

 Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών μέχρι 31/12/2012

 

3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά.

Άρθρο 21 του Ν.4075/2012

 «Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά.»

 

Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών από 01/01/2013 και εφεξής.

 

Ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης ( δηλαδή 8,00%)

Περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013

«Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951 (Α 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 4075/2012 (Α 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, μισθολογικών περιόδων από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται για τη συνολική διάρκεια της ρύθμισης και που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»

Πηγή :taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner