Αναδιάρθρωση της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε

Με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.2016 του γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων γίνεται αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε. και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Γενικής Γραμματείας και της εσωτερικής διάρθρωσης τους.

Στόχος της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων αυτών.

Από 1-9-2016 λοιπόν σύμφωνα με την απόφαση :
1) συνιστούμε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών μία (1), επιπλέον, οργανική μονάδα, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, με τίτλο «Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης», η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπαγάγουμε σε αυτήν τα κατωτέρω Τμήματα:
α) «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και
β) «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» και τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Α7΄ – Επανεξέτασης» και «Τμήμα Β4΄ – Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα,

2) μετονομάζουμε το «Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» του «Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» σε «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» και το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της συνιστώμενης Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης,

3) μεταφέρουμε τα «Τμήματα Α7΄ και Α8΄ – Επανεξέτασης» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης στις Υποδιευθύνσεις Νομικών θεμάτων και Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, αντίστοιχα, τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Β3΄ – Νομικής Υποστήριξης» και «Τμήμα Α8΄ – Επανεξέτασης», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες τους και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας τους και

4) παύουμε την λειτουργία των Γραφείων «Επανεξέτασης» και «Νομικής Υποστήριξης» του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Β.- Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

1) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.),

2) μετονομάζουμε:

α) το «Τμήμα Β΄- Υλοποίησης» και τα Γραφεία «Α΄- Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων» και «Β΄- Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων» αυτού, σε «Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και σε Γραφεία Α΄ και Β΄ «Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων», αντίστοιχα,

β) το «Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης» σε «Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων» και γ) το «Τμήμα Δ΄- Εσωτερικού Ελέγχου» σε «Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και

3) παύουμε την λειτουργία των Γραφείων:
α) «Α΄-Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου» και
«Β΄-Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών» του Τμήματος Γ΄, καθώς και
β) «Α΄- Υλοποίησης» και «Β΄-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης» του Τμήματος Δ΄.

Γ.- Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε τα άρθρα 6 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών» και 8 «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β’ 865, 1079 & 1846) απόφασης μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:…..

Δείτε εδώ την απόφαση

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner