Α.Α.Δ.Ε.: 3,60 δις περισσότερα έσοδα το δεκάμηνο – Έκθεση για την διακύμανση φορολογικών εσόδων, Οκτώβριος 2016

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Οκτώβριο του 2016. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Σύμφωνα με το Γράφημα 1, σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 37.639.740.333,52 €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,60 δις € (ή 10,58%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.
Σε επίπεδο μηνός, δηλαδή για τον μήνα Οκτώβριο του 2016, τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) ανέρχονται σε 4.527.313.595,87 €, αυξημένα κατά 164,32 εκ. € σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 37,46 εκ. € και τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 126,86 εκ. €.

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 1, σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 37.639.740.333,52 €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,60 δις € (ή 10,58%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.
Σε επίπεδο μηνός, δηλαδή για τον μήνα Οκτώβριο του 2016, τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) ανέρχονται σε 4.527.313.595,87 €, αυξημένα κατά 164,32 εκ. € σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 37,46 εκ. € και τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 126,86 εκ. €.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο του 2016, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 48,88% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 51,12%. Τα ποσοστά τον Οκτώβριο του 2015 ανέρχονταν σε 49,86% και 50,14%, αντίστοιχα.

3. Άμεσοι Φόροι
Τον Οκτώβριο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0000) είναι αυξημένα κατά 1,72% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2015 (Γράφημα 2), ήτοι διαμορφώθηκαν σε 2,21 δις € έναντι 2,18 δις € τον Οκτώβριο του 2015. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σε επίπεδο κύριων κατηγοριών, η αύξηση κατά 37,46 εκ. € οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές:
– αύξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) κατά 54,89%. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 1,43 δις € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 922,29 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους,
-μείωση των εσόδων από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200) κατά 465,70 εκ. € και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 487,27 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 952,98 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους,
– αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600) κατά 10,69%. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 86,15 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 77,83 εκ. € τον Οκτώβριο του 2015,
– αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) κατά 3,96%, τα οποία συγκεκριμένα ανέρχονται σε 33 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 31,74 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και
– μείωση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) κατά 6,64% και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 177,86 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 190,51 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μείζονος κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων φόρων.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα
Η ως άνω αναφερόμενη αύξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) κατά 506,23 εκ. € διαμορφώθηκε από την αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) κατά 462,79 εκ. €, τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110) κατά 42,90 εκ. € και τον φόρο στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων της αλλοδαπής (ΚΑΕ 0150) κατά 1,28 εκ. €.
Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων
Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 40,53% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2016, τον εν λόγω μήνα εμφανίζονται αυξημένα κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του προηγούμενου έτους (Γράφημα 4), ήτοι έχουν αυξηθεί σε 578,97 εκ. € έναντι 536,07 εκ. €.
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος (ΚΑΕ 0111) ανέρχονται σε 63,05 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 80,44 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 21,62%. Για το έτος 2016, οι τμηματικές καταβολές του φόρου εισοδήματος είναι προγραμματισμένες να καταβληθούν τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Επίσης, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εισπραττόμενο με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0112) μειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 25,53 εκ. € έναντι 27,60 εκ. € τον Οκτώβριο του 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 7,48%. Τα έσοδα από την παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις (ΚΑΕ 0113) αυξήθηκαν και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 431,12 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 374,12 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, αυξημένα κατά 15,23%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12-05-2016), από τις 27/5/2016 εφαρμόζεται αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρο 13, ν.2238/1994) (ΚΑΕ 0114) αυξήθηκαν επίσης, με το ποσό να ανέρχεται στα 2,85 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 2 εκ. € τον Οκτώβριο του 2015. Σημειώνεται ότι και τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα με τη μορφή παρακράτησης πλην μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0115) αυξήθηκαν κατά 8,61%, με το ποσό να ανέρχεται σε 56,36 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 από 51,89 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120), εμφανίζονται αυξημένα κατά 154,44% τον μήνα Οκτώβριο του 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ήτοι 762,44 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 299,65 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους (Γράφημα 5).

Η προαναφερθείσα αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενο με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122) και τη φορολογία στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121).

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121) αυξήθηκαν κατά 175,78% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 252,61 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 91,60 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους. Αντίστοιχα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122) αυξήθηκαν κατά 226,17% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 410,06 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 125,72 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους. Επίσης, αύξηση παρατηρείται στα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0124) κατά 43,87% (σε 5,31 εκ € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 3,69 εκ € τον Οκτώβριο του 2015), καθώς και στα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0125) κατά 110,34% (σε 5,27 εκ € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 2,51 εκ € τον Οκτώβριο του 2015). Παράλληλα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. που εισπράττεται με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0129) αυξήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 στα 48,65 εκ. € έναντι 32,48 εκ. € τον Οκτώβριο του 2015 (αύξηση 49,78%). Οι μεταβολές που παρατίθενται ανωτέρω οφείλονται κυρίως στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από 26% σε 29%, καθώς και στην αύξηση των συντελεστών της οφειλόμενης προκαταβολής φόρου εισοδήματος που εισήχθησαν με τον νόμο 4334/2015 και έτυχαν πρώτης εφαρμογής για τα εισοδήματα του έτους 20151.

Στα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λ.π. (άρθρο 7 του ν.2065/92 και άρθρα 10,64 του ν. 2238/94 – ΚΑΕ 0128) παρατηρείται μείωση κατά 7,11% (40,28 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 43,37 εκ. € τον Οκτώβριο του 2015).

Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016 παρέμειναν στο ίδιο σχεδόν ύψος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 83,07 εκ. € (Γράφημα 6). Σε επίπεδο, ωστόσο, κατηγοριών, σημειώθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές:
-αύξηση των εσόδων από τον φόρο επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, άρθρο 54, παρ.1 και άρθρο 55, παρ.1, περ. δ του ν.2238/94, όπως ισχύει) (ΚΑΕ 0142), τα οποία τον Οκτώβριο του 2016 διαμορφώθηκαν σε 30,35 εκ. € έναντι 13,13 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 131,19%,
– μείωση των εσόδων από τον φόρο σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. (ΚΑΕ 0143), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 5,58 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 9,39 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειώθηκαν κατά 40,56%,
-μείωση των εσόδων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κλπ. (ΚΑΕ 0144), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 27,76 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 36,78 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειώθηκαν κατά 27,25% και
– μείωση των εσόδων από λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών (ΚΑΕ 0149) κατά 15,91%, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 18,07 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 έναντι 21,48 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Για τον Οκτώβριο του 2016, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής εισπραττόμενα με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0150) αυξήθηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 4,04 εκ. € έναντι 2,76 εκ. €. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από φόρους επί πληρωμών για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα (ΚΑΕ 0151), οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 50,85% και διαμορφώθηκαν στα 3,21 εκ. €.
Έσοδα από φόρους στην περιουσία
Αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200), παρατηρείται ότι τα έσοδα για τον μήνα Οκτώβριο του 2016 (487,27 εκ. €) εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα έσοδα του αντίστοιχου μήνα του έτους 2015 (Γράφημα 7). Η διαφορά αυτή οφείλεται στον διαφορετικό χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2016 και 2015. Συγκεκριμένα, για το 2016 η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ήταν στις 30/09/2016, όπου και σημειώθηκαν αντίστοιχα υψηλά έσοδα όπως και τον Οκτώβριο του 2015, αφού μέρος υπόχρεων επιλέγουν την εφάπαξ εξόφληση αντί της καταβολής σε δόσεις. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αποτελούν το 22,02% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους για τον Οκτώβριο του 2016.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner