Διευκρινίσεις από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2016 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4380/2016 “Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.” και με δεδομένο ότι η υπ’ αριθ. σχετική 215/2016 ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Α. Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :
«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.
Για την είσπραξη των προαναφερθεισών επιχορηγήσεων χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.»

Κατά συνέπεια στους εργοδότες που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη, ήτοι Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, επιχειρήσεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως ισχύει καθώς και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων (από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού) θα γορηνείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας (σχετ. Εγκ.97/2011) χειρόγραφη ενημερότητα, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (που ενδέχεται να προέρχονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις) και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης προς την Υπηρεσία επιχορήγησης.

Για την ανάγκη υλοποίησης και την κοινή αντιμετώπιση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κοινοποιούμε στα συνημμένα και έντυπο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ένδειξη <Για είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους η συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.> η οποία θα απευθύνεται μόνο για τις Υπηρεσίες επιχορήγησης και αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης, εφόσον αυτό δηλώνεται από την αιτούσα την ασφαλιστική ενημερότητα υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας, ενώ στην αιτιολογία θα αναφέρεται, αποκλειστικά για την είσπραξη των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμφωνα με παρ. 1 άρθρου πέμπτου ν.4380/2016.
Η ισχύς της εν λόγω Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα είναι ως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή της.

Β. Με την παράγραφο (2) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :
«Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση – συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.»

Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων τους, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική αντίστοιχη επιχορήγηση – συνδρομή.

Τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύπτουν από Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ), θα πρέπει με ενέργειες του αρμόδιου Υποκαταστήματος, οίκοθεν να ακυρώνονται ή να μειώνονται αναλόγως, εφόσον δεν πρόκειται για το συνολικό ποσό, με αιτιολογία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4380/2016.

Σε περίπτωση που τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη δεν έχουν καταλογιστεί με πράξη και οι αναλογούσες εισφορές καταβληθούν μετά από Πράξη Επιβολής Εισφορών, θα πρέπει με Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Υποκατάστημα προς την Ταμειακή Υπηρεσία (ΚΕΑΟ), να ζητηθεί η εξόφληση μόνο της κύριας εισφοράς, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας επιχορήγησης, κατά συνέπεια η εξόφληση θα πραγματοποιείται χωρίς τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Η απαλλαγή με βάση τα ανωτέρω θα συντρέχει εφόσον από την Υπηρεσία χρηματοδότησης προκύπτει εγγράφως ότι ο (δικαιούχος) φορέας επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος που εκτελεί, με ρητή μνεία της ημερομηνίας καταβολής της επιχορήγησης συνόλου ή τμήματος αυτής.

Γ. Με την παράγραφο (3) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :
«Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.»

Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω επιχειρήσεις – φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης Β.Α.Ε., (σχετ, Εγκ. 97/2011) θα χορηγείται με τη χειρόγραφη διαδικασία Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας κατά τα γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν και οφείλονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία επιχορήγησης, για όλο το χρονικό διάστημα που είναι απαιτητές οι οφειλόμενες εισφορές και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ( παρ. 2 άρθρου πέμπτου ν.4380/2016).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, για τη διαπίστωση ή μη της υποχρέωσης καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων των φορέων ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, εφόσον αυτές (εισφορές) εξοφλούνται από επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η αρμόδια Υπηρεσία χρηματοδότησης να επιβεβαιώνει τη ληφθείσα ή ελλείπουσα επιχορήγηση και την περίοδο που αφορά.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις τμηματικής απόδοσης της επιχορήγησης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η περίοδος αναφοράς, το ποσό του τιμήματος και η ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, ώστε να τύχουν εφαρμογής όσα παραθέσαμε για την κατά παρέκκλιση χορήγηση Β.Α.Ε. σε φορείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων ( άρθρου πέμπτου ν.4380/2016) Β.Α.Ε χορηγείται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων, εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που έχουν χαρακτηριστεί με σχέση εργοδότη (συνυπεύθυνοι κ.λ.π.) με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη των αναφερόμενων επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις για την χορήγηση της Β.Α.Ε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου ν.4380/2016 για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να χορηγείται η Β.Α.Ε.

Ενώ στις επιχειρήσεις αυτών όπως ανωτέρω περιγράφεται (τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010) χορηγείται Β.Α.Ε για κάθε χρήση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως παραπάνω περιγράφονται (παρ. 2 & 3 άρθρου πέμπτου ν.4380/2016).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner