Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη είναι κάθε δαπάνη που:
α) πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης.
β) αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, γ) εγγράφεται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιείται και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Παραδείγματα εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών:

 • Έξοδα μεταφοράς προσωπικού. Γίνεται με την συμπλήρωση φόρμας εξοδολογίου. Περιλαμβάνονται διόδια, καύσιμα. Πίσω από την απόδειξη θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη σφραγίδα
 • Διαφημίσεις. Τα ποσά των διαφημίσεων που βαρύνουν τον επιχειρηματία
 • Έξοδα ταξιδιών. Για προορισμούς Εσωτερικού ή Εξωτερικού Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινείται ο επιχειρηματίας ή το προσωπικό μακριά από την έδρα του, στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας. Τεκμήρια ότι η δαπάνη είναι πραγματική είναι ότι:
  1. Έχει διαφυλαχθεί και αρχειοθετηθεί σε ειδικό αρχείο, αλληλογραφία με τον πελάτη σχετικά με το συγκεκριμένο ταξίδι.
  2. Υπάρχει αναλυτική κατάσταση εξοδολογίου αναλύοντας την διάρκεια και στον σκοπό του ταξιδιού.
 • Έξοδα Φιλοξενίας Πελατών – Προμηθευτών. Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π. Εισιτήρια – Έξοδα μεταφοράς
 • Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Ταχυδρομικών υπηρεσιών – σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 • Έξοδα κινητής τηλεφωνίας
 • Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 • Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 • Κοινόχρηστα
 • Προμήθειες τραπεζών
 • Έξοδα Paypal
 • Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις ( ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί , σύλλογοι εργασιακοί)
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 • Συντήρηση, αποσβέσεις και λειτουργία παγίων που συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο των εργασιών
 • Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή τους πελάτες.

  Προσοχή. Δεν μπορούν να εκπέσουν:
 •  Δαπάνες ή αγορές αγαθών άνω των 500 ευρώ οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέσω τραπέζης. Πρέπει πίσω από κάθε τιμολόγιο αξίας μεγαλύτερης των 500€ να υπάρχει η κατάθεση στην τράπεζα.
 • Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
 • Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
 •  Πρόστιμα, Φόροι Εισοδήματος, Έκτακτη Εισφορά, Τέλος Επιτηδεύματος
 • Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα
 • Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα
 • Οι δαπάνες ψυχαγωγίας
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner