Η τροπολογία για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ. Μεταβολές και στην φορολογία εισοδήματος

Με την υπόψη τροπολογία, προτείνονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), καθώς και λοιπών ρυθμίσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

-Ορίζεται, σε σχέση με την προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η εν λόγω παρακράτηση ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. Περιγράφονται επίσης ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής των ανωτέρω και προβλέπεται η αναδρομική ισχύς αυτών σε σχέση με αποκτηθέντα εισοδήματα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

-Προβλέπεται ως προαιρετική, από υποχρεωτική που ισχύει σήμερα, η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, ενώ καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσής του. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016.

-Προβλέπεται ότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, δεν υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, πλην της περίπτωσης που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κ.λπ.

-Προστίθεται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στη ελληνική αγορά από εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο.

-Ορίζεται, ειδικά για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, ότι γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

-Προβλέπεται ότι οι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (euro), τα οποία θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της υπόψη διάταξης μέχρι και 30.9.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως ισχύει σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

-Ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των υπολοιπόμενων υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), τα στοιχεία για την καταγραφή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, η διαδικασία προτεραιοποίησής τους προς έλεγχο, το πλαίσιο ευθύνης των οργάνων της φορολογικής διοίκησης για την παραγραφή τους, καθώς και για όσες τυχόν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους κ.λπ.

-Παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, για τις υποθέσεις που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΓΔΕ.

-Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ότι, για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα γίνουν έως 31.12.2016, ο αναφερόμενος χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνεται υπόψη από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης» ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς πλήρωση θέση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

-Προβλέπεται ότι, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1.6.2016.

-Συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4223/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Συγκεκριμένα και ειδικά για το έτος 2016:
α. Δεν συνυπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
β. Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους και η 31η Ιανουάριου 2017, ως η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας δόσης αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ.

H τροπολογία όπως κατατέθηκε

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προκειμένου, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου, να διενεργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές παρακράτηση φόρου 3% μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που δημιουργεί στην πράξη στους εμπλεκόμενους η καθυστερημένη επιστροφή στον ανάδοχο του παρακρατηθέντος φόρου 3% και μάλιστα επί εισοδήματος το οποίο δεν έχει αποκτήσει ο ίδιος αλλά η κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία, στην οποία εισέφερε το έργο.

Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, που παραχωρούνται με δωρεά στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τις δωρεές οχημάτων προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, δεδομένου ότι ο ως άνω φόρος λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους δωρητές, οι οποίοι επιβαρύνονται υπέρμετρα πέραν της αξίας του δωρούμενου οχήματος.
Τέλος, αναδιατυπώνεται επί το ορθότερο η παράγραφος 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως είχε συμπληρωθεί με την παράγραφο 11 περίπτωση 3Β της υποπαρ. Δ2 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/14 (Α’ 85), με διακριτή μνεία της απαλλαγής από το φόρο των ασθενοφόρων οχημάτων και των ειδικών κινητών μονάδων που παραχωρούνται με δωρεά στα δικαιούχα πρόσωπα.

Αρθρο…
Τροποποιήσεις των άρθρων 65Α και 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται η διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α’ 174), για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016.
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται, πλέον, προαιρετικά για τις ως άνω εταιρείες και επιχειρήσεις, χωρίς να προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις που ίσχυαν με προγενέστερες διατάξεις.
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό προσλαμβάνει χαρακτήρα πληροφοριακό για τη Φορολογική Αρχή.
Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.
Αρθρο…
Τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015
Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία προστίθεται ως τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 (Α’ 170) απαλλάσσονται από κάθε πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο.
Αρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4177/2013
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α’ 173) με τη συμπερίληψη σ’ αυτές της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία του Σ.Δ.Ο.Ε. κι ενισχύεται έτι περαιτέρω ο έλεγχος άσκησης εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο …

Τροποποιήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η καταληκτική προθεσμία καταβολής φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν προθεσμία υποβολής μέχρι το τέλος κάθε φορολογικού έτους.
Άρθρο …
Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro), τα οποία θα κομισθούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της, μέχρι και 30/9/2016 και για τα οποία θα έχουν υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές, μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου για αυτοκίνητα που μεταφέρουν οι μετοικούντες, να μην αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31/12/2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου να εξακολουθήσει η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά λιγότερο ρυπογόνων μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
Ομοίως, αναδρομικά από 1/6/2016 συνεχίζεται η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση, μέχρι 31/12/2016, για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro) και έχουν ήδη κομιστεί στη χώρα μέχρι 31/3/2016, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 (Α’ 143) και για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31/5/2016, λόγω μη εξόδου τους από το καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης οχημάτων.
Ωστόσο, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 διαχωρίζονται τα αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/15 τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro) και για αυτά πλέον δεν προβλέπεται ευνοϊκή μεταχείριση.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1/6/2016 η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τρίκυκλα ή τετράκυκλα αυτοκίνητα οχήματα του άρθρου 121 του ν.2960/01 διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, αντί της τιμής χονδρικής, προτείνεται οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης να μειωθούν ανάλογα, ώστε να μην τίθενται τα εν λόγω οχήματα σε δυσμενέστερη θέση.
Για τον ίδιο λόγο, προτείνεται η μείωση συντελεστών και για τα τρίκυκλα ή τετράκυκλα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων και για τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7, λαμβάνεται πρόνοια να αρθούν τυχόν ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό των υβριδικών επιβατικών αυτοκίνητων, για τα οποία καταργήθηκε από 1/6/2016, η πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και ορίστηκε μερική απαλλαγή κατά 50%, με το σκεπτικό ότι για τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν προβλεπόταν απαλλαγή από τον φόρο πολυτελείας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει ως «υβριδικό ηλεκτρικό όχημα», νοείται το όχημα, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων που αντλούν ενέργεια από αναλώσιμο καύσιμο με αποκλειστικό σκοπό την επαναφόρτιση της διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος, το οποίο, για την μηχανική του κίνηση, αντλεί ενέργεια από τις ακόλουθες δύο πηγές αποθηκευμένης ενέργειας/ισχύος επί του οχήματος: α) αναλώσιμο καύσιμο και β) συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος/γεννήτρια ή άλλη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος. Γενικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46 ως «υβριδικό μηχανοκίνητο όχημα» νοείται το υβριδικό όχημα με δύο τουλάχιστον μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επί του οχήματος) για την κίνηση του οχήματος.
Τέλος, για να αρθούν τυχόν ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό του όρου «αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα», τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης, προτείνεται η αντικατάστασή του με τον όρο «αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα», ο οποίος αφορά αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του Καν. 692/2008.
Αρθρο …

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 επιλύεται το θέμα των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) που δεν έχουν μεταφερθεί από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δεδομένου του μεγάλου πλήθους των εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 παρατείνονται για τρία έτη από τη λήξη τους, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου για τις υποθέσεις που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με το παρόν άρθρο, καθώς και γι’ αυτές που ήδη μεταφέρθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.
Αρθρο …

Ρυθμίσεις για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται, για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα γίνουν έως τις 31.12.2016, παρέκκλιση από την οριζόμενη στο π.δ. 69/2016 διαδικασία αναγνώρισης της συναφούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να καταστήσει τη διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (η οποία είναι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 29 παρ. 2 ν. 4369/2016), ευχερέστερη και πιο ευέλικτη, προς αποφυγή καθυστερήσεων από την εφαρμογή του π.δ. 69/2016 στις τοποθετήσεις προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενόψει της μετεξέλιξής της σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την 1.1.2017 (σχετ. ν. 4389/2016).
Άρθρο …

Τροποποιήσεις του άρθρου 31 του ν. 2778/1999
Με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνεται αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999, κατόπιν της αντικατάστασής τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4389/2016, καθόσον με τις ίδιες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4389/2016, η υπόψη απαλλαγή αφορούσε μόνο την υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, οι οποίες δεν ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Άρθρο …

Ρυθμίσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αναστέλλεται για το έτος 2016 η επιβολή συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η διάταξη κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια επρόκειτο να υπαχθούν για πρώτη φορά σε συμπληρωματικό φόρο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους φορολογούμενους να ελέγξουν την ορθή απεικόνιση αυτών και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη μηχανογραφική έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ- πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι για τον ορθό προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ είναι προαπαιτούμενη η εκκαθάριση της πλειοψηφίας τουλάχιστον των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης διευκολύνονται οι φορολογούμενοι για την εξόφληση του φόρου με χορήγηση μιας επιπλέον δόσης τον Ιανουάριο 2017.
Αθήνα, 7/2016
Ο Υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο Αναπληρωτής Υπουργό^Όικονομικών

Τρυφών Αλεξιάδης

Προσθήκη – Τροπολογία στο σνέδιο νόιιου

«Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ»
Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΑΊ67) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) της παρούσας περίπτωσης ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρείας. Επίσης, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2014 και μετά.
Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)

Η παράγραφος 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«11. α) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, πλην ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Δημόσιο – συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής – για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό, β) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον
έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από το οικείο όργανο ή Υπουργό, κατά περίπτωση, γ) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Υπουργείο Υγείας, στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., στις Δ.Υ.Πε. του Π.Ε.Δ.Υ. και στο Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό».
Αρθρο…

Τροποποιήσεις των άρθρων 65Α και 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο
Φορολογικό Πιστοποιητικό
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίστανται ως εξής: «Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α’ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα».

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο».
3. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουάριου 2014».

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 τίθενται σε ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016.
Αρθρο…
Τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015
Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 (Α’ 170), δεν υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4174/2013.»

Αρθρο…

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4177/2013
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.4177/2013 (Α’ 173) προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής: «η) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)».

Αρθρο …
Τροποποιήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.»

Αρθρο …

Τροποποιήσεις των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)

1 .Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α’ 265), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου μέχρι και 30.09.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 (Α’ 143) και το τέλος ταξινόμησης για αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), δεν αυξάνονται κατά 50% όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

3. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 και το τέλος ταξινόμησης για αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), διαμορφώνονται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

4. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 4%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 7%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 11%
«στ) Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚή μεταγενέστερης:
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 121 του ν.2960/01, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης.»
6. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟ-
ΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 3%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 6%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 10%
«3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των περιπτώσεων β’, γ’ και των βάσεων αυτών, καθώς και των περιπτώσεων ε’ και η’ της παραγράφου 1, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.»
8. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει μία ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3,4, 5,6 και 7 αρχίζει από 1.6.2016.
10. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο …
1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’94) μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από καταγραφή τους, με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία της μεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιμα:
Α) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμενου,
Β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
Δ) το αντικείμενο εργασιών,
Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελεγκτή),
ΣΤ) το αντικείμενο ελέγχου,
Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
Η) τις ελεγχόμενες χρήσεις,
Θ) τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθμό αυτής,
Κ) το στάδιο ελέγχου.

3. Με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή – ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσεων συμπληρώνεται με τον βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.

4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσμευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και αντικείμενα, που σχετίζονται με τις υποθέσεις της παραγράφου 2 μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170), από το έτος 2017 και επόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.

7. Ειδικά για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε. καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.

8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.

Αρθρο ….

Ρυθμίσεις για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν.4389/2016 (Α’94), προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση του π.δ. 69/2016 (Α’ 127), για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα γίνουν έως τις 31.12.2016, ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) λαμβάνεται υπόψη από τα γνωμοδοτικά συμβούλια επιλογής προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων (β) «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης», ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς πλήρωση θέση, εφόσον: (α) έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, και (β) αποδεικνύεται με ένα τουλάχιστον από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 69/2016 οικεία δικαιολογητικά.».

Άρθρο …

Τροποποιήσεις του άρθρου 31 του ν. 2778/1999
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016.

Άρθρο …
Ρυθμίσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2016, στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουάριου 2017.»

Αθήνα, 25/7/2016
Ο Υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Πηγή : taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner