Μέχρι πότε υποβάλλονται οι βεβαιώσεις αποδοχών

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος, με την οποία καθορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων είναι όσοι παρακρατούν φόρο, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Με την Εγκύκλιο ορίζεται ο τύπος και το περιεχομένο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (΄Εντυπο Φ-01.042), της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044)

Καθορίζεται, επίσης η διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων και των Δημόσιων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.

Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) για όσα ταμεία εποπτεύει.

Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.

Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.

Προβλέπεται ποιός υποβάλλει το αρχείο σε περίπτωση πτώχευσης, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, αλλά και αν αποστέλλονται στοιχεία για αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης, επίδομα βιβλιοθήκης, αλλά και για το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και για τα ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποίαεπεστράφησαν άτοκα στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ, το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος»,τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος του τα ασφάλιστρα,

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται αναλυτικά ποιές αποδοχές αναγράφονται ανά κωδικό.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner