Μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στον Ε.Φ.Κ.Α. οι ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 9,22% στα «μπλοκάκια»

Ο κ. Πετρόπουλος, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Πρώτη γραμμή», επανέλαβε τα οριζόμενα1 στην εγκύκλιο με Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016», που αφορούν στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», ποσοστού 9,22%2 σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει Α.Π.Δ. και πως αυτό, δεν μπορεί να ισχύει για προηγούμενη από την ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσής του στον Ε.Φ.Κ.Α., περίοδο (αναδρομικά). Μέχρι τότε, θα πρέπει να καταβάλλονται εισφορές από τους ίδιους τους εργαζόμενους με μπλοκάκι όπως αυτό προβλέπεται για τους μη μισθωτούς και σε ποσοστό 26,95%.

Δεν τοποθετήθηκε με σαφήνεια σχετικά με το αν η παραπάνω διαδικασία θα ισχύει συνεχώς και υπονόησε πως ίσως εξαρτηθεί από την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της προσπάθειας επίλυσης των διαφορών μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μέσω του Ε.Φ.Κ.Α. Ανέφερε δε, πως «όποιος καταγγέλλει σύμβαση εργασίας επειδή κάποιος πάει να ασκήσει ένα δικαίωμά του που προβλέπει ο νόμος, τότε ακύρως καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, να σκεφτεί εκατό φορές πριν το κάνει και θα ‘ναι παράνομη η απόλυση» καθώς και πως «όποια διόρθωση χρειαστεί, οφείλουμε να την κάνουμε».

[1] Στο άρθρο 4 της Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016» (η οποία άλλαξε τα οριζόμενα από την εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 2460/106/20.1.2017) για αυτή την κατηγορία εργαζομένων αναφέρονται:

«4. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.
Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω.
Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν.

Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 38, ήτοι ποσοστό 6,67% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη».

[2] Κλάδοι και ποσοστά ασφάλισης εργαζόμενου :
Παροχών ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) 2,15%
Παροχών ασθενείας σε χρήμα 0,40%
Σύνταξης 6,67%
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner