ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4441 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Δεκεμβρίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 227
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4441
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών
`Αρθρο 5 Διαδικασία σύστασης Εταιρειών
`Αρθρο 6 Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS
`Αρθρο 7 Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 8 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)
`Αρθρο 9 Πρότυπα καταστατικά
`Αρθρο 10 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 11 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α 86)
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του Π.Δ. 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)» (Α΄ 103)
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230)
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2090)
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 4399/2016 (Α΄ 117) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
`Αρθρο 20 Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.
`Αρθρο 21 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
`Αρθρο 22 Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
`Αρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 26 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων
`Αρθρο 27 Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
`Αρθρο 28 Καταργητικές διατάξεις
`Αρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
`Αρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
`Αρθρο 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
`Αρθρο 32 Καταργητικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
`Αρθρο 33 Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner