Νόμος 4446_2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο-λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Επιγραμματικά οι σημαντικότερες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου :

Εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις μέχρι και τις 31-5-2017, η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση (βλ. άρθρα 57-61).

Ρυθμίσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (βλ. άρθρα 57-61)

Θεσπίζεται υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής («χτίσιμο» αφορολόγητου, κ.λπ) (βλ. άρθρα 57-61)

Οι μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες του άρθρου 18 του ν.4172/2013 ισχύουν εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 68)

Μειώνεται από 1.500 ευρώ στα 500 ευρώ το ύψος της συνολικής αξίας των φορολογικών στοιχείων τα οποία οφείλονται να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αποκλειστικώς με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου. Υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών και καθορισμός προστίμου (βλ. άρθρο 69).

Θεσπίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 70).

Δημιουργείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει τα υπόχρεα πρόσωπα του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και Λογαριασμού πληρωμών (Λ.Π.) και καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, με ταυτοποίηση του κατόχου του (βλ. άρθρο 71).

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 72).

Προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων των υποκείμενων σε φόρο φυσικών και νομικών προσώπων (Άρθρο 73). Επίσης ορίζεται ότι με απόφαση του Υ.Ο. θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οι διαδικασίες ελέγχου (βλ. άρθρα 74-75).

Παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2016 κατά ένα (1) έτος και όσων μεταφέρονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά τρία (3) έτη (βλ. αρθρο 98).

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner