Οι αλλαγές στις ΕΠΕ (ν. 4541/2018) – 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Οι κυριότερες αλλαγές και θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι:

 

1) Η Επωνυμία μπορεί να περιέχει και «άλλες λεκτικές ενδείξεις» – Απόδοση του όρου «Ε.Π.Ε» στις διεθνείς συναλλαγές

« 1. Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
2. Στην επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Liability Company» και το ακρωνύμιο ως «L.L.C.» ή «LTD».
3. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C.» ή «Single Member LTD».» (Ν. 3190/1955, άρθρο 2 Επωνυμία )
Γενικά η επωνυμία κάθε εταιρείας, μπορεί να σχηματισθεί και από άλλες ενδείξεις («φανταστική» επωνυμία). Είναι σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση επιλογής «φανταστικής» επωνυμίας, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές περί επωνυμιών και κυρίως η αρχή της αλήθειας, η οποία επιβάλλει στον επιχειρηματία να μη χρησιμοποιεί επωνυμία που μπορεί να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στην πραγματική του ταυτότητα, το είδος και την έκταση της επιχείρησής του ή τις σχέσεις του με τρίτους.

2) Απόδοση των όρων «Α.Ε», «Ι.Κ.Ε», «Ο.Ε» και «Ε.Ε» στις διεθνείς συναλλαγές

Με το ν. 4541/2018, άρθρο 10 «Τροποποίηση των κ.ν. 2190/1920, ν. 4072/2012 και ν. 4441/2016» , προβλέπονται τα εξής :

α) Στην επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Société Anonyme» ή/και το ακρωνύμιο «S.A.».
β) Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Private Company» ή/και το ακρωνύμιο «P.C.». Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Private Company» ή/και «Single Member P.C.».
γ) Στην επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ομόρρυθμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ο.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «General Partnership» ή/και το ακρωνύμιο «G.P.».»
δ) Στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ετερόρρυθμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ε.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Partnership» ή/και το ακρωνύμιο «L.P.».»

3) Ελάχιστο ύψος Εταιρικού Κεφαλαίου

Η ΕΠΕ ως κεφαλαιουχική εταιρεία πρέπει οπωσδήποτε να έχει κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Το ύψος του κεφαλαίου καθορίζεται ελεύθερα. Με το Νόμο 4541/2018, η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 [το εισφερόμενο στοιχείο να αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης] .»

Η προηγούμενη αλλαγή είχε γίνει με το ν.4156/31-5-2013 και είχε ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται ». Θυμίζουμε ότι με τον νόμο 4111/25-1-2013 , είχε οριστεί ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 2.400 ευρώ.

4) Ελάχιστη τιμή Εταιρικής μερίδας ( 1 ευρώ )

Με το Νόμο 4541/2018, η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: « 2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.»

Η προηγούμενη αλλαγή είχε γίνει με το ν.4156/31-5-2013 και είχε ως εξής: «2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό». Θυμίζουμε ότι με τον νόμο 2842/2000, είχε οριστεί ελάχιστη τιμή Εταιρικής μερίδας 30 ευρώ.

5) Αποτίμηση εισφορών σε είδος

Με το Νόμο 4541/2018, η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταθηκε ως εξής: «1. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνο αν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.»
( αντί της προηγούμενης διατύπωσης : «δεκτικόν εμφανίσεως εν τω ισολογισμώ.» )

Επίσης θυμίζουμε ότι : « 2. Η αποτίμησις της αξίας των εις είδος εισφορών κατά την σύστασιν της εταιρείας, ως και κατά πάσαν αύξησιν του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τας διατάξεις του νόμου 2190 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, αναλόγως εφαρμοζομένας.»

Τονίζουμε ότι με το 4548/2018 (άρθρο 17) επέρχεται ουσιώδης αλλαγή στο ισχύον καθεστώς, αφού στο πλαίσιο της απομείωσης της κρατικής εποπτείας της ανώνυμης εταιρείας καταργείται η επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται πλέον από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένους εκτιμητές κατά την έννοια της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αποτίμησης παραμένουν ως έχουν. Η έκθεση αποτίμησης δεν υπόκειται σε αποδοχή από τη Διοίκηση, αφού αποστέλλεται κατευθείαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

6) Δυνατότητα κατάρτισης της Εταιρικής σύμβασης με «πρότυπο καταστατικό»

Η σύσταση ΕΠΕ γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εκτός εάν από τους ιδρυτές εταίρους επιλεγεί η χρήση του «προτύπου καταστατικού» που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και μόνο στην περίπτωση που ακολουθηθεί πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο αυτού όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

[ Αριθ. 31637/2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε..https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25822]

7) Αλλαγές στο περιεχόμενο του καταστατικού

Εκτός των επιμέρους λεκτικών τροποποιήσεων και προσθηκών ( π.χ στ)Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη ) , υποχρεούται να ορίζεται και « θ.τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας»

Μετά την τροποποίηση η εταιρική σύμβαση πρέπει να περιέχει: α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων, β)την εταιρική επωνυμία,
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης, δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας, ε) το σκοπό της εταιρείας,
,ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου, η) το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισφέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος, θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.»

8) Η διάρκεια Ε.Π.Ε πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου – Προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών έως 31/12/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α’ 93/31-05-2018), τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό

Ειδικότερα προβλέπεται : « Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό» . (Άρθρο 12. Μεταβατικές διατάξεις )

«Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει σαφώς για ποιον δικαιοπολιτικό λόγο αποκλείεται πλέον η σύσταση Ε.Π.Ε. αόριστης διάρκειας.…. Με τη διάταξη αυτή, όσες Ε.Π.Ε. όντως έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν μεριμνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει τόσο σοβαρή συνέπεια (αυτοδίκαια λύση) σε, καταρχήν, νομίμως λειτουργούσες Ε.Π.Ε., σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού τους εντός της τασσόμενης προθεσμίας.» ( Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής )

9) Χρόνος απόκτησης νομικής προσωπικότητας της Ε.Π.Ε

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3419/2005 (Α’ 297). (Ν. 3190/55, άρθρο 6, παρ. 4) .

Αποσαφηνίζεται ότι, όπως ούτως ή άλλως προβλέπεται και στο ν. 3419/2005 (Α΄297), ότι η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν αρκεί δηλαδή η κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης για να θεωρηθεί η εταιρεία συσταθείσα.

10) «Δημοσιότητα» των στοιχείων της Ε.Π.Ε

Για τα στοιχεία και τις πράξεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση δημοσιότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/2005. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 8 του ν. 3190/1955«Δημοσιότητα» από νέο, το οποίο εναρμονίζει και «κωδικοποιεί» τις απαιτήσεις της εμπορικής δημοσιότητας για τις ΕΠΕ, όπως αυτές ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του ν. 4072/2012 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του άρθρου 2 του ν. 4250/2014, με τις οποίες έχει καταργηθεί η λεγόμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και αντικατασταθεί από ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ..
Τέλος, οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου δεν εισάγουν νέες διατάξεις απλώς αναδιατυπώνουν υφιστάμενες.
Πλέον, όλες οι υποχρεώσεις δημοσιότητας σχετίζονται με την καταχώριση των πράξεων στο ΓΕΜΗ.

11) Στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα της εταιρείας

« Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.» ( ν.3190/1955, άρθρο 4, παρ. 5 )

Επικαιροποιούνται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα της εταιρείας («επιστολές και έγγραφα παραγγελίας», όπως ορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132) με την αντικατάσταση της αναφοράς στο μητρώο ΕΠΕ με αναφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 το οποίο έχει αντικαταστήσει όλα τα προϋπάρχοντα εταιρικά μητρώα.
[ Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιουhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132) ]

12) Δυνατότητα εξόδου εταίρου

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου στην παρ. 1 του άρθρου 33 «Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου» του ν. 3190/1955θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή ο εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας με δήλωση εξόδου του προς τον διαχειριστή. Εφόσον όμως στο καταστατικό έχουν τεθεί προϋποθέσεις ή περιορισμοί σχετικά με το δικαίωμα εξόδου από την εταιρεία, τότε ο ενδιαφερόμενος εταίρος να εξέλθει της εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσει όσα προβλέπονται στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπεται το δικαίωμα του αποχωρούντος με μεταβιβάσει το σύνολο των μεριδίων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα του υποδείξει η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λαμβάνει την αξία του εταιρικού του μεριδίου είτε στην τιμή που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και του αποκτώντος του εταιρικού μεριδίου είτε στην πραγματική αξία, όπως αυτή προσδιορισθεί από το Δικαστήριο.
Η προηγούμενη διατύπωση του άρθρου ήταν : «1. Το καταστατικόν δύναται να περιλαμβάνη διατάξεις περί δικαιώματος των εταίρων όπως εξέλθωσι της εταιρείας. υπό ωρισμένας προϋποθέσεις »

13) Υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την «Αιτιολογική έκθεση » του Νόμου : Επιβάλλεται η πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου με ευθύνη του διαχειριστή και η καταχώριση της πιστοποίησης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. για την εξασφάλιση της εμπορικής δημοσιότητας του γεγονότος. Η παράλειψη της πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου προβλέπεται ως λόγος ακυρότητας της ΕΠΕ.

14) Υποχρέωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των μεταβολών στο πρόσωπο Εταίρου

Η παρ. 3 του άρθρου 28 «Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου» του ν. 3190/1955 επικαιροποιείται ως προς τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και επανεγγράφεται στη Δημοτική.
« Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.» ( Ν. 3190/1955, Άρθρο 28, Παρ.3 )

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3190/1955 τροποποιείται, εισάγοντας την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων να πραγματοποιείται και η καταχώριση και δημοσίευση της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αν και η εν λόγω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητο οι τρίτοι να ενημερωθούν το ταχύτερο δυνατό για την αλλαγή που επήλθε, καθώς αφορά σε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στοιχείο που αποτελεί ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού

« Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25». ( Ν. 3190/1955, Άρθρο 31, Παρ.2 )

15) Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου η παράγραφος 1 του άρθρου 29 «Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου» του ν. 3190/1955 τροποποιείται και επανεγγράφεται στη Δημοτική. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και τυχόν πρόβλεψη στο καταστατικό περί του αντιθέτου είναι άκυρη. Στο καταστατικό μπορεί όμως να προβλεφθεί ότι το εταιρικό μερίδιο του κληρονόμου μπορεί να μεταβιβασθεί σε πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία σε περίπτωση που ο κληρονόμος, μετά την απόκτηση του μεριδίου του θανόντος εταίρου, δεν επιθυμεί την παραμονή του στην εταιρεία ως εταίρος. Όσον αφορά στην αποτίμηση της αξίας του μεταβιβασθέντος εταιρικού μεριδίου, αυτή μπορεί πλέον να συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων και του κληρονόμου, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της από το Δικαστήριο.

16) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου η προθεσμία έγερσης αντιρρήσεων εκ μέρους των δανειστών μειώνεται από δύο (2) μήνες σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης των εταίρων στο ΓΕΜΗ [Αρθρο 42. Διατυπώσεις μειώσεως του Ν. 3190/1955 ]

17) Διάθεση Κερδών – Δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων αποθεματικών

Προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού, υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης στο καταστατικό ή λήψης απόφασης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία.

«Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν αποθεματικού. Η αφαίρεσις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν φθάση το εν τρίτον του κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38. [πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. ] » ( άρθρο 24 του Ν. 3190/1955 )

18) Διαχειριστής – Διορισμός και Ανάκληση

Η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρησης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου επικαιροποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 17 «Διορισμός διαχειριστών» σχετικά με τις απαγορεύσεις συμμετοχής στη σύσταση ή τη διαχείριση ΕΠΕ ορισμένων δημοσίων λειτουργών ή επαγγελματιών, όπως των δημοσίων υπαλλήλων, των μελών ΔΕΠ και άλλων επαγγελματιών (π.χ. δικηγόρων). Επειδή στο ν. 3190/1955 δεν μπορούν να προβλεφθούν εξαντλητικά όλοι οι λειτουργοί ή επαγγελματίες που υπόκεινται σε σχετικές απαγορεύσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κάθε φορά να αναζητούν την τυχόν ύπαρξη προβλέψεων από την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των συγκεκριμένων επαγγελμάτων σχετικά με τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν ως εταίροι στη σύσταση ΕΠΕ ή να αναλάβουν υποχρεώσεις διαχείρισης της εταιρείας.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 3190/1955 «Ανάκλησις των διαχειριστών». Οι αλλαγές που επέρχονται ως προς την ανάκληση διαχειριστών έχουν ως εξής:
α) Ο διαχειριστής που έχει οριστεί είτε με το καταστατικό (καταστατική διαχείριση) είτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία (η πλειοψηφία στην ΕΠΕ, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι απλή ή αυξημένη, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι διπλή, δηλαδή να λαμβάνεται κάθε φορά με το απαιτούμενο ποσοστό τόσο των προσώπων, όσο και των εταιρικών μεριδίων (βλ. άρθρο 13 του ν. 3190/1955). Σε περίπτωση που η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, τότε στο καταστατικό πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριμένοι λόγοι ανάκλησης, έτσι ώστε ο διορισμένος διαχειριστής να προστατεύεται από τυχόν αυθαίρετη ανάκλησή του, χωρίς την ύπαρξη κάποιου λόγου, σπουδαίου ή μη. Αν δεν υφίστανται τέτοιου είδους διατάξεις στο καταστατικό της εταιρείας, τότε ο ανακληθείς διαχειριστής που έχει οριστεί για συγκεκριμένο χρόνο μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από την εταιρεία, για ενδεχόμενη ζημιά που υπέστη, λόγω της άκαιρης και αναίτιας ανάκλησής του.
β) Ο εταίρος που ασκεί νόμιμη διαχείριση κατά το άρθρο 16 του ν. 3190/1955 (δηλαδή είτε λόγω έλλειψης διαχειριστή είτε επειδή η εταιρεία επέλεξε να μην διορίσει κάποιον διαχειριστή, εταίρο ή τρίτο, τότε χρέη διαχειριστή ασκούν συλλογικά όλοι οι εταίροι), μπορεί να ανακληθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: i. υπάρχει σπουδαίος λόγος, ii. υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί νόμιμη διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, και iii. έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και διατάσσει την ανάκληση του διαχειριστή, κατόπιν της αίτησης της συνέλευσης των εταίρων στο δικαστήριο.
γ) Σε περίπτωση που μια εταιρεία είναι διμελής και οι εταίροι διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η ανάκληση του ενός εκ των δύο εταίρων που ασκεί είτε νόμιμη είτε καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί διαχειριστής από τη συνέλευση των εταίρων, ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συνέλευσης των εταίρων. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο μπορεί να επέλθει μια διμελής ΕΠΕ, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης της απαιτούμενης διπλής πλειοψηφίας για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
δ) Το δικαίωμα ανάκλησης διαχειριστή μπορεί να ασκηθεί και από την μειοψηφία των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και ταυτοχρόνως εκπροσωπούν το 1/10 των εταίρων. Το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και οποιαδήποτε πρόβλεψη στο καταστατικό για μη δυνατότητα άσκησής του από τους εταίρους είναι άκυρη. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση προς το δικαστήριο που υποβάλλεται από την ανωτέρω μειοψηφία των εταίρων με αιτιολογία την ανάκληση λόγω σπουδαίου λόγου.
ε) Προβλέπεται το δικαίωμα του διαχειριστή να παραιτηθεί από την διαχείριση της εταιρείας. Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση έκδοση δικαστικής απόφασης (π.χ. ασθένεια, συνταξιοδότηση, διορισμός στο Δημόσιο κ.ά.).
στ) Ορίζεται η έννοια του σπουδαίου λόγου για την ανάκληση ή παραίτηση των διαχειριστών. Ως σπουδαίος λόγος νοείται η σοβαρή παράβαση καθηκόντων του διαχειριστή ή η ανικανότητα του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ως διαχειριστής.
ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, ανάκληση, θάνατος, λήξη θητείας) οι διαχειριστές απολέσουν την ιδιότητά τους, τότε αυτοί αντικαθίστανται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό (μετά την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ο τρόπος διαχείρισης της εταιρείας αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού). Η διαχείριση δύναται να συνεχιστεί με τους υπόλοιπους διαχειριστές (εφόσον υπάρχουν). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστούν διαχειριστές, τότε αυτομάτως τίθεται σε ισχύ η νόμιμη διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση ασκείται συλλογικά από όλους τους εταίρους.

19) Γενική Συνέλευση των εταίρων – Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 10 «Σύγκλησις της συνέλευσης» και επαναδιατυπώνεται στο σύνολό του στη Δημοτική. Ειδικότερα με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι:
α) Η σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους όχι όμως αργότερα από τη 10η Σεπτεμβρίου, η οποία ορίζεται ως η απώτατη ημερομηνία της υποχρέωσης σύγκλησης.
β) Η πρόσκληση των εταίρων για την σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης των εταίρων (τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής) μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεικτικό αποστολής της πρόσκλησης.
γ) Η συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει προβλεφθεί στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.
δ) Επίσης, αν προβλέπεται στο καταστατικό ή συμφωνούν όλοι οι εταίροι η συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ανεξαρτήτων αυτών των προϋποθέσεων, εφόσον εταίρος ζει στο εξωτερικό ή δεν μπορεί να παραστεί στη συνέλευση για σπουδαίο λόγο, δικαιούται να αξιώσει την συμμετοχή του στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

20) Γενική Συνέλευση των εταίρων – Απαιτούμενη πλειοψηφία

Λήψη αποφάσεων

«Μη ορίζοντος άλλως του παρόντος νόμου, αι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειονοψηφίας πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου». (άρθρο 13)

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) [αντί 3/4 που ίσχυε ] του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% [αντί 3/4 που ίσχυε ] του εταιρικού κεφαλαίου.

Προηγουμένως η διάταξη είχε ως εξής: «1. Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνη μόνον δι’ αποφάσεως της συνελεύσεως, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου.»

Αποφάσεις που απαιτούν συναίνεση όλων των εταίρων

α) μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας και β) επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Ν. 3190/1955.

21) Λόγοι λύσης της Ε.Π.Ε

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι: Μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 . Η απόφαση των εταίρων για τη λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 με σχετική αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, αλλά αρκεί να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου.
Μετά την περίπτωση δ΄ του άρθρου 44 του ν. 3190/1955 προστίθεται περίπτωση ε΄στην οποία ορίζεται ότι: Ένας από τους λόγους λύσης της ΕΠΕ είναι και η λήξη της διάρκειάς της καθόσον είναι ορισμένου χρόνου. Στις περιπτώσεις που οι εταίροι δεν επιθυμούν τη λύση της εταιρείας λόγω παρόδου διάρκειας ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί πριν την απώτατη καταστατικά οριζόμενη διάρκεια και καθόσον έχει συστατικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3419/2005 θα πρέπει και να έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παρόντος μέχρι και την τελευταία ημερομηνία λήξης της διάρκειας. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η εταιρεία λύεται και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εκκαθάρισης.

22) Ενέργειες όταν ταιδία κεφαλαία της εταιρείας καταστούν κατώτερα του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 αντικαθίστανται και ορίζεται ότι: Ο διαχειριστής υποχρεούνται σε σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων στην περίπτωση απώλειας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όταν αυτά καταστούν κατώτερα του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την επαναφορά στην ομαλότητα. Η προηγούμενη διατύπωση είχε ως εξής : «1. Εν περιπτώσει απωλείας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειρισταί υποχρεούνται να συγκαλέσωσι την συνέλευσιν των εταίρων, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως της εταιρίας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστόν ουχί μικρότερον του εν άρθρω 4 παρ. 1 οριζομένου ελαχίστου κεφαλαίου.»

23) Διαδικασία εκκαθάρισης – «Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης» 

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.
2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. [ ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων ]. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

24) Δυνατότητα αναβίωσης της Ε.Π.Ε

Εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσης της Ε.Π.Ε. ( νέο άρθρο 50α, στο ν. 3190/1955) δίδεται η δυνατότητα αναβίωσης στην ΕΠΕ όταν: 1. λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή2. λύθηκε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή 3. μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Συνέλευση των εταίρων ως μόνη αρμόδια μπορεί να αποφασίσει ομοφώνως την αναβίωση της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, καθώς και η νέα εταιρική σύμβαση μαζί με τις τροποποιήσεις της, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στην περίπτωση έναρξης διανομής της εταιρικής περιουσίας απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται.

25) Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών Ε.Π.Ε

Το όγδοο άρθρο του νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Ι΄. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα, επιχειρείται ένας διαχωρισμός μεταξύ εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρείων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) με αυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Έτσι η εγκατάσταση για τις αλλοδαπές εταιρείες προερχόμενες από την Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ απλοποιείται καθόσον δεν θα απαιτείται έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή ενώ αντίθετα στην περίπτωση των αλλοδαπών εταιρείων τρίτης χώρας η έκδοση «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια αρχή παραμένει ως προϋπόθεση.

Ειδικότερα: α) Το άρθρο 57 του ν. 3190/1955 πραγματεύεται την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προερχόμενης από χώρα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. β) Το άρθρο 58 του ν. 3190/1955 πραγματεύεται την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προερχόμενης από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.).

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων, ορίζεται ότι για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ στη χώρα δεν θα χρειάζεται υπουργική απόφαση.

«Με την προτεινόμενη παράγραφο 2 ορίζεται ότι, για την εγγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει, μεταξύ άλλων, να προσκομίζεται και «πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης».

Επισημαίνεται ότι δεν αναφέρεται σε τι ειδικότερα συνίσταται το περιεχόμενο αυτού του πιστοποιητικού.» ( Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής )

26) Πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων

Το τέταρτο άρθρο του νόμου προσθέτει νέο κεφάλαιο στο ν. 3190/1955 ως εξής «Κεφάλαιο Γ1΄ – Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών» στο οποίο συγκεντρώνονται, κωδικοποιούνται και διασαφηνίζονται όλες οι διατάξεις περί οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών των ΕΠΕ, είτε αυτές προέρχονται από τον αρχικό ν. 3190/1955 είτε από μεταγενέστερα νομοθετήματα όπως ο ν. 4308/2014 (Α΄251) και ο ν. 4403/ 2016 (Α΄125). Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 22 «Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)» του ν. 3190/955 με νέο το οποίο εναρμονίζει και «κωδικοποιεί» τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις περί σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των ΕΠΕ βάσει των νεότερων νόμων 4308/20144336/20154403/2016 και 4449/2017, καθώς και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών περί Δ.Π.Χ.Α. όπου αυτοί εφαρμόζονται.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού αποθεματικού που ήδη αναγνώριζε ο νόμος με την προϋπόθεση της αυξημένης πλειοψηφίας εταίρων και μεριδίων του άρθρου 38 του νόμου, καθόσον πρόκειται για μια σημαντική απόφαση η οποία επηρεάζει τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες απολαβές των εταίρων από τα κέρδη της εταιρείας.
Τέλος, με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται το άρθρο 25 «Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών» με νέο, στο οποίο περιγράφεται εκ νέου το περιεχόμενο του βιβλίου εταίρων, διατηρούνται αναλλοίωτα τα βιβλία πρακτικών συνελεύσεως και πρακτικών διαχείρισης.

27) Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των Εταιρικών διαφορών

Με το άρθρο 9 προστίθεται νέο κεφάλαιο [Το Κεφάλαιο Ι1 και το άρθρο 59α, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4541/2018 και ισχύει από 31/05/2018, σύμφωνα με το 23 του ιδίου νόμου.] στο οποίο ορίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας για διαφορές που ανακύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955.

28) Μετασχηματισμοί Ε.Π.Ε

Δεν έγινε καμία αλλαγή. Γενικά το «δίκαιο των μετασχηματισμών», με τη λογική ότι δεν αφορά μόνο αυτές, αλλά κι άλλες εταιρικές μορφές και αναμένεται να ενσωματωθεί σε νέο Νομοθέτημα, σχετικά σύντομα.

29) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Συμβολαιογράφος

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο. Η προηγούμενη διατύπωση ήταν : «από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.»

30) Κωδικοποίηση του Νόμου και απόδοση στην Δημοτική – Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κωδικοποιείται και αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα σε ενιαίο αυτοτελές κείμενο οι διατάξεις για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το κείμενο του ν. 3190/1955 είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, με αποτέλεσμα να είναι δυσνόητο και να δημιουργούνται ασάφειες και συγχύσεις. Επιπλέον, η πρόταση για την απόδοση του εν λόγω νομοθετήματος στη δημοτική τέθηκε τόσο στη δημόσια διαβούλευση, όσο και από φορείς της αγοράς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

31) Καταργούμενες διατάξεις

« Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 8α [ τρίτοι και έλλειψη δημοσιότητας], 35 [Κερδών διανομή ] , 56 [ ( παρ. 1) ήταν φορολογική διάταξη σε αχρηστία και (παρ. 2) προσοχή δείτε κατωτέρω περ. 32 ] , 61 και 61α [ αφορούσαν παλιές μεταβατικές διατάξεις ], καθώς και οι παρ. 1 του άρθρου 9 [ χρόνος κτήσης της προσωπικότητας ] , παρ. 2 του άρθρου 18 [ επιδόσεις εγγράφων ], παρ. 3 του άρθρου 41 [ ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ] , παρ. 6 του άρθρου 43α [ αναριθμήσεις άρθρων ] και παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955 [ ανάκληση εκκαθαριστή ] ». ( Αρθρο 13. Καταργούμενες διατάξεις ).

Δηλαδή καταργούνται μια σειρά από διατάξεις, οι οποίες κρίνονται ανεπίκαιρες και έχουν τεθεί σε αχρησία καθώς και όσες διατάξεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με νεότερες υφιστάμενες διατάξεις.

32) Το «πρόβλημα» με τον μειωμένο συντελεστή Χαρτοσήμου.

« Παρατηρείται ότι στις καταργούμενες διατάξεις περιλαμβάνεται και το άρθρο 56, υπό τον τίτλο «Φορολογικαί διατάξεις», η παράγραφος 2 [ «. Αι διατάξεις του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμου αι προβλέπουσι μειωμένον φορολογικόν συντελεστήν δια τας ανωνύμους εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εταιριών περιωρισμένης ευθύνης.» ] του οποίου παραμένει ως σήμερα σε ισχύ και αποτελεί το νομοθετικό έρεισμα για την εξομοίωση των ανωνύμων εταιρειών προς τις Ε.Π.Ε. ως προς τον εφαρμοστέο συντελεστή τέλους χαρτοσήμου. Τυχόν κατάργησή της θα έχει ως συνέπεια τη μη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή τέλους χαρτοσήμου για τις ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 15 παρ. 1α του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου), όχι μόνο για τις Ε.Π.Ε., αλλά και για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (βλ., σχετικώς, άρθρο 116 παρ. 11 του ν. 4072/2012 και εγκύκλιο πολ. 1189/2017) ». (Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής)
Δηλαδή αν δεν προκύψει κάτι νεώτερο καταργήθηκε η διάταξη που προβλέπει μειωμένο συντελεστή τέλους χαρτοσήμου 2,4% τόσο για τις ΕΠΕ όσο και για τις ΙΚΕ.

ΠΟΛ.1189/28-11-2017 – Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1α του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου ( Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 όπως ισχύει) ορίζεται ότι κάθε σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, η οποία αφορά αποκλειστικά την από αυτούς ασκούμενη εμπορία, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανώνυμης εταιρείας, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου). Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α’ 91/16.04.1955) “Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης” οι διατάξεις του Κώδικα περί τελών χαρτοσήμου οι οποίες προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης……. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 παρ. 11 του ν.4072/2012 “Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις” προβλέπεται πως οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.). Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, οι ισχύουσες διατάξεις τουΚ.Ν.Τ.Χ. για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)…»

33) Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των τροποποιήσεων του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α’ 93/31-05-2018) αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. (Άρθρο 23. Έναρξη ισχύος )

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner