Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και φόρου στις Ανώνυμες Εταιρείες

Τα βασικά σημεία των φορολογικών υποχρεώσεων των Α.Ε.: Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ν

Εν όψει της υποβολής των δηλώσεων από τις ανώνυμες εταιρείες, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 65 του Ν. 4603/2019 και τον εταιρικό νόμο Ν. 4548/2018.

1. Χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (φέτος, η τελευταία εργάσιμη ημέρα είναι η 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή).
Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε.:
α) Η απόφαση Α. 1037/2019 (ΦΕΚ 213/01-02-2019), με τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013».
β) Η εγκύκλιος Ε. 2023/04-02-2019, με τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018».

2.Προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων – Διάθεση κερδών
Την εποχή κατά την οποία οι ανώνυμες εταιρείες προετοιμάζονται να κλείσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και να προσδιορίσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, άμεση εμφανίζεται η ανάγκη ενημέρωσης των λογιστηρίων για τον ακριβή και ασφαλή προσδιορισμό των προς διάθεση κερδών, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του προκαταβλητέου φόρου και του παρακρατούμενου φόρου 10% επί των διανεμόμενων κερδών (άρθρο 65 του Ν. 4603/2019).
Για τον σκοπό αυτό, παρατίθεται, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο, σχετικό παράδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

2.1. Αριθμητικά δεδομένα
2.1.1. Η «Α-Β» είναι ανώνυμη εταιρεία και τηρεί τα διπλογραφικά λογιστικά της βιβλία, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) και εφαρμόζει την § 9 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου και είναι εγκατεστημένη σε πόλη με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.
2.1.2. Στο φορολογικό έτος 01/01-31/12/2018 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 100.000.000,00 ευρώ (κωδικός δήλωσης: 015, εντύπου Ν).
Στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018 περιλαμβάνονται και τα παρακάτω έσοδα:
 Έσοδα από τόκους καταθέσεως στην Ε.Τ.Ε. 800.000,00 ευρώ για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 120.000,00 ευρώ (800.000,00 Χ 15%).
 Μέρισμα από συμμετοχή στην ελληνική Α.Ε. «Ψ» (στην οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 8%) 200.000,00 ευρώ (καθαρό μέρισμα), 170.000,00 ευρώ (εισπρακτέο μέρισμα).
Στα βιβλία της εταιρείας, καταχωρήθηκε, μετά την αναγωγή του σε μικτό 281.690,00 ευρώ και παρακρατήθηκε φόρος διανεμομένων κερδών (15%) 30.000,00 ευρώ.
 Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 500.000,00 ευρώ.
 Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 1.000.000,00 ευρώ.
 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 300.000,00 ευρώ.
 Μέρισμα από συμμετοχή κατά 30% στην ελληνική εταιρεία «Χ» Α.Ε. και για το μέρισμα που εισπράττει 1.000.000,00 ευρώ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013.
 Έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ημεδαπών εταιρικών ομολόγων 400.000,00 ευρώ.
 Έσοδα από πωλήσεις στο ελληνικό Δημόσιο 150.000,00 ευρώ, επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρος 6.000,00 ευρώ.
 Έσοδα από προβλέψεις που έχουν φορολογηθεί κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, 250.000,00 ευρώ.
2.1.3. Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας στο φορολογικό έτος 2018 ανήλθαν στο ποσό των 90.000.000,00 ευρώ.
2.1.4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, προ φόρων, προσδιορίσθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στα 10.000.000,00 ευρώ (100.000.000 – 90.000.000), (Λογ. 86.99) και στον παρακάτω λογαριασμό εμφανίζεται το εξής υπόλοιπο:
Λογ. 88.06 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 2.000.000,00 ευρώ.
2.1.5. Η επιχείρηση προσδιόρισε στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στις 28 Ιουνίου 2019, τις παρακάτω λογιστικές διαφορές:
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
α/α Είδος δαπάνης Κωδικός Ποσό
αναμόρφωσης
4. Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις
(περ. δ΄ άρθρου 23) 2004 150.000,00
5. Πρόστιμα, ποινές και
προσαυξήσεις (περ. ε΄ άρθρου 23) 2005 50.000,00
7. Φόροι – τέλη που δεν εκπίπτουν
(περ. ζ΄ άρθρου 23) 2007 45.000,00
11. Δαπάνες ψυχαγωγίας
(περ. ια΄ άρθρου 23) 2010 65.000,00
15. Λοιπές δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση 2020 200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 510.000,00
2.1.6. Η εταιρεία, κατά το φορολογικό έτος 2018, ολοκλήρωσε εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 4399/2016, ύψους 4.500.000,00 ευρώ, οπότε και δημοσιεύθηκε και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας της νέας επένδυσης.
2.1.7. Από το Διοικητικό Συμβούλιο προτάθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση της 10/09/2019 τα εξής:
 Σχηματισμός του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.
 Διανομή του κατά νόμο ελάχιστου μερίσματος.
 Σχηματισμός του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 4399/2016.
 Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία.
2.1.8. Η προκαταβολή φόρου που υπολογίσθηκε το προηγούμενο φορολογικό έτος 2017 ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ.
2.1.9. Την 10/09/2019, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι:
 Η αλλοδαπή «L» (ολλανδική) με ποσοστό 80%.
 Η αλλοδαπή «M» (αγγλική) με ποσοστό 1%.
 Η ελληνική εταιρεία «Γ» με ποσοστό 11%.
 Φυσικά πρόσωπα (διάφοροι) με ποσοστό 8%.

2.2. Ζητούμενα
Με βάση τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα, ζητείται να υπολογισθεί ο φόρος της Α.Ε., για τα κέρδη του φορολογικού έτους 2018, να συνταχθεί και γνωστοποιηθεί στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η προτεινόμενη διάθεση κερδών του φορολογικού έτους 2018 και να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος φόρος στα διανεμόμενα κέρδη. Επίσης, να γίνει εφαρμογή στο έντυπο Ν της δήλωσης.
2.3. Κατάστρωση δεδομένων – Επίλυση
2.3.1. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού (άρθρο 158 Ν. 4548/2018)
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 10.000.000,00 €
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων φορολογικών ετών 2.000.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών 8.000.000,00 €
Μείον: Αναλογών φόρος (8.000.000,00 Χ 29%) 2.320.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών 5.680.000,00 €
Τακτικό Αποθεματικό (5.680.000,00 Χ 5%) 284.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών 5.396.000,00 €
2.3.2. Υπολογισμός ελάχιστου μερίσματος (άρθρο 161 Ν. 4548/2018)
Βάσει του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 (5.396.000,00 Χ 35%), 1.888.600,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσό (35%), όχι όμως κάτω του 10%.
2.3.3. Διανεμόμενα κέρδη
Μερίσματα ως άνω 1.888.600,00 €
1.888.600,00 €
2.3.4. Υπολογισμός αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 4399/2016
Η «Α-Β» Α.Ε. ολοκλήρωσε κατά το έτος 2018 εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ύψους 4.500.000,00 ευρώ, οπότε δημοσιεύθηκε και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας της νέας επένδυσης.
Α΄ Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης
Εγκριθείσα επένδυση 4.500.000,00 €
Δικαιούμενη ενίσχυση 1.800.000,00 €
Β΄ Υπολογισμός αφορολόγητου αποθεματικού
1. Υπολογισμός φόρους εισοδήματος
Φορολογητέα κέρδη 8.360.000,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος (8.360.000,00 Χ 29%) 2.424.400,00 ευρώ
Μείον: Φόρος που αναλογεί
στα διανεμόμενα κέρδη
(1.888.600,00 ευρώ Χ 29/71) 771.400,00
Υπόλοιπο ποσό μη καταβαλλόμενου φόρου 1.653.000,00
2. Αφορολόγητο αποθεματικό επένδυσης
Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου πρώτης χρήσης
(1.800.000,00 Χ 20%) 360.000,00 ευρώ
Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, κατά το φορολογικό έτος 2018, ανέρχεται στο ύψος των 360.000,00 ευρώ (Κωδ. 574 εντύπου Ν).
2.3.5. Υπολογισμός φορολογητέων κερδών
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 10.000.000,00 €
Πλέον: Λογιστικές διαφορές (δηλωθείσες)
Κωδ. 455 εντύπου Ν 510.000,00 €
Σύνολο δηλωθέντων κερδών 10.510.000,00 €

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
 Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη σε Ν.Π.
(άρθρου 48 Ν. 4172/2013) 1.000.000,00 €
 Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων 500.000,00 €
 Έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ημεδαπών
εταιρικών ομολόγων 400.000,00 €
 Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις
προηγούμενες χρήσεις λόγω
αναμόρφωσης προβλέψεων 250.000,00 € 2.150.000,00 €
Φορολογητέα κέρδη 8.360.000,00 €
2.3.6. Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου
Φόρος που αναλογεί 8.360.000,00 Χ 29% 2.424.400,00 €
Μείον:
Απαλλαγή καταβολής φόρου Ν. 4399/2016
λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων 360.000,00
2.064.400,00
Μείον:
α) Προκαταβολή φορολογικού
έτους 2017 1.000.000,00 €
β) Παρακρ. φόρος τόκων
(800.000,00 Χ 15%) 120.000,00 €
γ) Φόρος Ν.Π. της εταιρείας
«Ψ» (που αναλογεί) 81.690,00 €
δ) Φόρος που παρακρατήθηκε
από την εταιρεία
«Ψ» από τα μερίσματα 30.000,00 €
ε) Φόρος που παρακρατήθηκε
από πωλήσεις στο Δημόσιο 6.000,00 € 1.237.690,00 €
Οφειλόμενος φόρος 826.710,00
Πλέον:
Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους 2.268.400,00
(ανάλυση υπολογισμού στην επόμενη παρ. 2.3.7.)
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρ/μου (300.000,00 Χ 3,60%) 10.800,00
Τέλος επιτηδεύματος (άρ. 31 Ν. 3986/2011) 1.000,00
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση 3.106.910,00
2.3.7. Υπολογισμός οφειλόμενης προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους
Φόρος κερδών
2.424.400 Χ 100% 2.424.400,00
Μείον: Παρακρατηθείς
φόρος τόκων 120.000,00
Παρακρατηθείς
φόρος μερισμάτων
από την εταιρεία «Ψ» 30.000,00
Παρακρατηθείς φόρος
από πωλήσεις στο Δημόσιο 6.000,00 156.000,00
Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους 2.268.400,00
2.3.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα γνωστοποιήσει στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το φορολογικό έτος 2018 την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
Λογιστικά κέρδη προ φόρων 10.000.000,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.000.000,00
Τρέχον φόρος εισοδήματος 2.064.400,00
Σύνολο προς διανομή 5.935.600,00
Διάθεση σε:
Τακτικό αποθεματικό 284.000,00
Ελάχιστο μέρισμα 1.888.600,00
Ειδικό αποθεματικό άρ. 48 Ν. 4172/2013
(συμμετοχών) 1.000.000,00
Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων
Ν. 4399/2016 360.000,00
Ειδικό αποθεματικό από πώληση μεριδίων
αμοιβαίων κεφαλ. 500.000,00
Ειδικό αποθεματικό από μεταβίβαση
εταιρικών ομολόγων 400.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.503.000,00
5.935.600,00
3. Καταβολή φόρου εισοδήματος
Σύμφωνα με την § 3 του Ν. 4172/2013, η καταβολή του φόρου εισοδήματος, η βεβαιούμενη προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου και το τέλος επιτηδεύματος, γίνονται σε έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.
Δόσεις Ημερομηνία καταβολής Καταβληθέν ποσό δόσης
1 31/07/2019 517.818,33
2 30/08/2019 517.818,33
3 30/09/2019 517.818,33
4 31/10/2019 517.818,33
5 29/11/2019 517.818,33
6 31/12/2019 517.818,35
3.106.910,00
4. Παρακράτηση φόρου 10% επί των διανεμόμενων κερδών (άρθρο 65 του Ν. 4603/2019)
Διανεμόμενα κέρδη 1.888.600,00
Μείον:
– Μερίσματα που αναλογούν στην αλλοδαπή «L»
(ολλανδική) με ποσοστό 80%, η οποία έχει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
(1.888.600,00 Χ 80%) 1.510.880,00
– Μερίσματα που αναλογούν στην ελληνική
εταιρεία «Γ» με ποσοστό 11%, η οποία έχει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
1.888.600,00 Χ 11% 207.746,00
Σημειώνεται ότι, για να τύχει της απαλλαγής της
παρακράτησης, θα πρέπει να συνυποβάλει, μαζί με
τη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. και το έντυπο εφαρμογής
του άρθρου 63 (παράρτημα Α΄ της Πολ. 1036/2015)
Υπόλοιπο ποσό 169.974,00
ήτοι παρακρατούμενος φόρος 10% (άρ. 65 Ν. 4603/2019)
169.974,00 Χ 10% (άρ. 65 του Ν. 4603/2019) 16.997,40
Επειδή η Γενική Συνέλευση θα γίνει 10/09/2019, η παρακράτηση του φόρου πρέπει να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την έγκριση του ισολογισμού, 10/10/2019 (Α. 1100/2019) και η απόδοση μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 64 § 7 του Ν. 4172/2013 (μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής), της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
Τέλος, παραθέτουμε συμπληρωμένο το έντυπο Ν, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner