Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (100 ευρώ)

Μια πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα είναι 100 ευρώ. Στις πληροφοριακές δηλώσεις ανήκει και η κατάσταση συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990 η οποία υποβάλλεται κάθε τρίμηνο.

Τα βασικά σκεπτικά της ΔΕΔ για την υποχρέωση υποβολής της τριμηνιαίας κατάστασης συμφωνητικών και για την επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής:
Επειδή, στην παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990, ορίζεται ότι “Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Κατ’ εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986”.

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1065606/7000/ΔΕ-Β’ /18.7.2000 (ΦΕΚ 951-Β’/31-07- 2000) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β 246/17-02-2015), “2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 του ν. 1882/1990 », ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.”

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 “1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ στ’ και ιγ’ της παραγράφου 1, ”

Επειδή, στην περίπτωση I της ΠΟΛ.1252/2015 ορίζεται ότι ” Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης,”

Επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση II άρθρο 2 «Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)» της ΠΟΛ.1252/2015 ” α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α’)

Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α’ της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54).
Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών της παρ. 3του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.”

Επειδή, σύμφωνα με τις συνταχθείσες από 26-01-2018 εκθέσεις ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε εκπρόθεσμα την με αριθμό δήλωσης /27-10-2017 κατάσταση συμφωνητικών 3ου τριμήνου έτους 2017 καθώς και την με αριθμό δήλωσης /23-11-2017 κατάσταση συμφωνητικών 1ου τριμήνου 2017.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner