Πρόστιμο υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε2 από 1.1.2014 και μετά

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις της η Δ.Ε.Δ., επικύρωσε πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο είχε επιβάλει η Δ.Ο.Υ. σε φορολογούμενους για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε2, στις οποίες οι φορολογούμενοι είχαν συμπληρώσει στη στήλη 17 του εντύπου την ένδειξη “ΚΕΝΟ”, για την ορθή εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Βάσει των σκεπτικών της Δ.Ε.Δ., το έντυπο Ε2 συνδέεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), αποτελεί δηλαδή συνυποβαλλόμενο έντυπο με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν την ισχύ του Κ.Φ.Δ. ίσχυσαν τα εξής σχετικά με την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε2 :
“Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2523/1997, ΠΟΛ.1317/2.12.1997, είχε διευκρινισθεί ότι εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο” (σχετική και η ΠΟΛ.1181/23.7.2014)

Δείτε αναλυτικά τα σκεπτικά των δύο πρόσφατων αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. (Μάιος 2017):
Στην πρώτη απόφαση:
«[…] Επί της από …-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου … ενδικοφανούς προσφυγής του .. του … με Α.Φ.Μ.: …, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αρ…./2016, πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ύψους 100,00 €.
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε για εκπρόθεσμη υποβολή της υπ’αρ. …/…-2015 τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (χρήση 01/01/2014-31/12/2014). Ειδικότερα αναφέρουμε ότι βάσει της ΠΟΛ.1198/3.9.2015, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων παρατάθηκε μέχρι και την …/2015. Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπέβαλε ηλεκτρονικά, την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 στις .-2015.
Κατόπιν υπέβαλε εκπρόθεσμα την από .-2015 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 αλλάζοντας τη στήλη 17 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2). Για την ανωτέρω εκπρόθεσμη δήλωση επιβλήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ύψους 100,00 €, δυνάμει του άρθρου 54 παρ 1 περ. α’ του Ν.4174/2013 που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 2 περ. α’ του ίδιου νόμου.
Με τη αριθμό …/…-2017 ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , επικαλούμενος ότι η μοναδική τροποποίηση σε σχέση με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογικού έτους 2014, είναι η εφαρμογή του κωδικού 39 (ΚΕΝΟ) στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, προκειμένου κατά την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. να υπολογιστεί η έκπτωση του φόρου για τα ακίνητα που παρέμειναν κενά κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2014.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 απόφασης του ΓΓΔΕ, όπως ισχύει αναφορικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 και συνυποβαλλόμενων εντύπων.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, …».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του ανωτέρου νόμου ορίζεται ότι: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1, …».

Επειδή, τέλος, ενόψει της αρχής της νομιμότητας του φόρου, η φορολογική διοίκηση έχει – κατ’ αρχήν – δέσμια αρμοδιότητα σε σχέση με την έκδοση των καταλογιστικών του φόρου πράξεων, υπό την έννοια ότι εφόσον διαπιστώσει τη διάπραξη μιας παράβασης και τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου είναι υποχρεωμένη να προβεί στην έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου ή προστίμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπαιτιότητα, ο δόλος ή η αμέλεια του φορολογούμενου που υπέπεσε στην παράβαση, (ΣτΕ 1253/1992, ΣτΕ 3278/1992, ΣτΕ 2266/1995 & ΣτΕ 3333/1995) εκτός και αν ρητά ο νομοθέτης απαιτεί την ύπαρξη δόλου (Στε 53/1992, ΣτΕ 457/1994).
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση υπεβλήθη εκπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τη μεταβολή στον κωδ. 17 της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2) και παρότι η υποβολή της συγκεκριμένης τροποποιητικής δεν επέφερε μεταβολή στο φόρο εισοδήματος, εντούτοις η φορολογική αρχή στα πλαίσια της δέσμιας αρμοδιότητας της, εφάρμοσε την κείμενη νομοθεσία, η οποία προβλέπει την επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου και ως εκ τούτου, ο προβαλλόμενος περί του αντιθέτου ισχυρισμός του προσφεύγοντος τυγχάνει αβάσιμος.
Επικύρωση προστίμου 100 ευρώ.[…]»
Στην Δεύτερη απόφαση εκτός των ως άνω αιτιολογικών η ΔΕΔ πρόσθεσε:
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων υπέβαλε την υπ’ αρ……. τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, από την οποία προέκυψε ίδιο ποσό φόρου ως αποτέλεσμα, δηλαδή χρεωστικό ποσό φόρου 917,97€. Με την τροποποιητική δήλωση ο προσφεύγων συμπλήρωσε – τροποποίησε σε δηλωθέν ακίνητο στη στήλη 17 του συνυποβαλλόμενου εντύπου της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (ΕΝΤΥΠΟ Ε2) το είδος μίσθωσης – χρήση ακινήτου, σε κενό.
Κατά συνέπεια, βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 που υπέβαλε ο προσφεύγων είναι εκπρόθεσμη και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.[Επικύρωση προστίμου 100 ευρώ.]

Πηγή:taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner