Συνεχής χρόνος ανεργίας και σε περίπτωση περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων

Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε σήμερα και αφορά στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

Ένταξη ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

Με το πρώτο άρθρο της εν λόγω τροπολογίας :

α) Επεκτείνεται σε ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), η δυνατότητα ένταξης, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (Σήμερα η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε μακροχρόνιους ανέργους).

β) Εξαιρείται από τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’, του ν.2190/1994 (διαδικασία πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ.) και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με σκοπό την ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, διευρύνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα σε ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., με ομοειδή χαρακτηριστικά, όπως τον τομέα της προηγούμενης απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, τους τίτλους σπουδών τους, ηλικιακή ομάδα κ.ά., με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες ανέργων και στους μακροχρόνια ανέργους, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνσή τους από την εργασία μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησής τους.

Με την τρίτη παράγραφο επιχειρείται ο ομογενοποίηση της ορολογίας, χρησιμοποιούμενης στα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα ανέργων, που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

Με το δεύτερο άρθρο της προτεινόμενης διάταξης παρέχεται η δυνατότητα στους άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται αφενός να ρυθμισθεί το συχνό φαινόμενο που κάποιος άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, εργάζεται περιστασιακά αλλά προτιμά η εργασία του αυτή να μην αναγγελθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., ώστε να μην απωλέσει τα δικαιώματα που του παρέχει το επίσημο καθεστώς της ανεργίας του, με τα ανεπιθύμητα ωστόσο κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα της διαιώνισης του καθεστώτος ανομίας, της συνήθειας στην αποδοχή παράνομης πράξης, της απώλειας ασφαλιστικών εσόδων και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, αφετέρου να μην “μηδενίζει” ο προηγούμενος χρόνος ανεργίας του ανέργου, όταν η διάρκεια της εργασίας του, είτε προβλέφθηκε, είτε απέβη σύντομη, δηλαδή συνολικώς ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο.

Ο όρος “περιστασιακή” στον τίτλο του άρθρου αποτυπώνει τις υπαρκτές περιπτώσεις διαλείπουσας εργασίας, μάλιστα δεν εισάγει κάποιο νέο τύποελαστικής εργασίας, αλλά “αγκαλιάζει” όλους τους προηγουμένως εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι με αφορμή την ως άνω σύντομη, οιουδήποτε τύπου εργασία τους (ενδεικτικά: με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο, σε αγροτική εργασία ή απλώς με “Εργόσημο” κ.ά.), έχαναν μέχρι σήμερα τους προηγούμενους μήνες ανεργίας τους. Ευνοήτως, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στον υπολογισμό των μηνών ανεργίας και δεν εισάγει κάποιο εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι ο υπολογισμός του εξατομικευμένου για κάθε άνεργο προηγούμενου δωδεκαμήνου να εκκινείται από ημερομηνία κατά την οποία ήταν άνεργος και να καταλήγει επίσης σε ημερομηνία κατά την οποία είναι άνεργος. Επισημαίνεται, ότι καθώς πάντα ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας πρόσληψης, εκτείνεται σε μεγαλύτερο αριθμό ημερολογιακών ημερών, για το λόγο αυτό, αφαιρείται από το χρόνο ανεργίας του προηγηθέντος δωδεκαμήνου όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την εκάστοτε πρόσληψη. Τέλος, δεν μπορούν να επικαλεσθούν την προτεινόμενη διάταξη οι άνεργοι των οποίων η κατάσταση ανεργίας διακόπηκε από τη μη ανανέωση του δελτίου τους.

Παράταση υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών τέως ΟΕΚ

Παρατείνεται, για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, μέχρι 31/7/2017, (λήγει στις 31/3/2017), η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων, των δικαιούχων του τέως Ο.Ε.Κ., που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική, με την παρ. 2 του άρθ. 66 του ν. 4430/2016 (Α’205) τέθηκε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων των δανειοληπτών του άρθρου αυτού για την υπαγωγή τους στις διατάξεις ρύθμισης των οφευλών τους η 31-03-2017. Η προθεσμία εκκίνησε την 31-10-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου και ο χρόνος που προβλέφθηκε δεν αποδεικνύεται αρκετός για την υποδοχή των αιτήσεων των δικαιούχων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση της αρχικώς προβλεφθείσας προθεσμίας ως και την 31-07-2017.

Τροπολογία

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο… [1]

Τροποποίηση άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α’205)

1. Ο τίτλος του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α’205) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Ένταξη ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης»

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α’205) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»), είναι δυνατή η ένταξη ομάδων ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΑΊ01)».

3. Η περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), ως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα / απασχόλησης ομάδων ανέργων, που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ».

Άρθρο… [2]

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Άρθρο… [3]

Παράταση προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4430/2016 (Α’205)

Η προθεσμία της 31ης.03.2017 που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 66 του 4430/2016 (Α’205) παρατείνεται μέχρι και την 31η.07.2017.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner