Σ/Ν για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγεται για επεξεργασία αύριο, στις 10:00 π.μ, το Σ/Ν με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των Φορέων της και λοιπές διατάξεις», που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Ακολουθεί συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα με τις αλλαγές και τις καινοτομίες του νομοσχεδίου.

Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία

Εκτός από τον ιδιωτικό και το κρατικό τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας οικονομίας ο οποίος δεν ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα – δεν υποκαθιστά το κράτος, αλλά εισάγει διαφορετικό τρόπο παραγωγής, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τη συλλογικότητα. Ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών αναπτύσσεται για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες που οι άλλοι δύο τομείς αδυνατούν αλλά και για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα είναι μεγάλες, καθώς χώρες στην Ευρώπη και Αμερική διαμορφώνουν το 10% του ΑΕΠ τους από την κοινωνική οικονομία. Το όχημα για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ είναι ο συνεταιρισμός. Το καύσιμο του οχήματος είναι το σταθερό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίζει εμπράκτως την ανάπτυξη των παραγωγικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Αυτό το καύσιμο το φέρνουμε με το νόμο που αναμένεται να ψηφιστεί.
Τι κάνει ο νόμος:

– Ανοίγει το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Πέραν των γνωστών μέχρι σήμερα ΚΟΙΝΣΕΠ, εισάγει ένα νέο νομικό πρόσωπο, το Συνεταιρισμό Εργαζομένων (συνεταιριστική σύμπραξη 3 τουλάχιστον φυσικών προσώπων που συνεταιρίζονται για να βιοποριστούν από την εργασία τους). Συγκεκριμένα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με βάση τις εξής αρχές:

Δημοκρατική λειτουργία: «ένα μέλος μία ψήφος»
Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
10%-30% αποδίδεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας
5% αποθεματικό στην επιχείρηση
το υπόλοιπο επενδύεται υποχρεωτικά είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
– Βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δίνει εργαλεία για την ανάπτυξή τους ως παραγωγικών μονάδων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία και προάγει την οικονομική μεταξύ τους συνεργασία.

– Απλοποιεί τις διαδικασίες για τη σύσταση φορέων ΚΑΛΟ, καθιστώντας το Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ υπηρεσία ΓΕΜΗ, συνεπώς μακροπρόθεσμα θα συστήνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης.

Πώς αυτά τα υποστηρίζουμε στην πράξη:

Εξασφαλίζουμε πόρους για την Κοινωνική Οικονομία: τουλάχιστον 157.000.000 ευρώ θα διατεθούν την επόμενη περίοδο για να βοηθηθούν τα εγχειρήματα στο ξεκίνημά τους, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αναπτύξουμε σε όλη την Ελλάδα το μηχανισμό εκείνο που θα πληροφορεί δωρεάν και θα βοηθάει τον κόσμο να δραστηριοποιηθεί στο ξεκίνημά του (κέντρα στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο). Γιατί μέχρι σήμερα είχαμε τους γνωστούς αυτόκλητους ειδήμονες του χώρου που εκμεταλλεύονται το κενό και έναντι αμοιβής παρείχαν υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει το κράτος.
Διαμορφώνουμε διαφανές πλαίσιο συνεργασίας του Δημοσίου με τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας. Καθορίζουμε δηλαδή το πώς οι φορείς ΚΑΛΟ θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις, για το πώς το δημόσιο θα μπορεί να παραχωρεί για χρήση αναξιοποίητη, για το πώς θα συνεργάζονται οι φορείς με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Συστήνουμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (πόροι: εθνικοί, κοινοτικοί, ιδιωτικές επενδύσεις). Το Ταμείο θα υποστηρίζει αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.
Γιατί η ανάπτυξη της ΚΑΛΟ αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση:

α) Τα χαρακτηριστικά της ΚΑΛΟ, σύμφωνα και με την διεθνή εμπειρία, την καθιστούν προνομιακό φορέα παραγωγικής ανασυγκρότησης υπό συνθήκες αποεπένδυσης των ιδιωτικών κεφαλαίων και περιορισμένων δυνατοτήτων για δημόσιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Η ΚΑΛΟ έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινητοποιεί περιορισμένους μεν, εκτατικούς δε κοινωνικούς πόρους με μεγάλη αποδοτικότητα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενδογενή ανάπτυξη παραγωγικού ιστού.

β) Το οικονομικό οικοσύστημα που δημιουργεί η ΚΑΛΟ διακρίνεται από σταθερότητα, διαχρονικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ. Η επένδυση στην ΚΑΛΟ, δηλαδή, δεν αποσκοπεί σε ένα προσωρινό και εύθραυστο “μπάλωμα” των συνεπειών της κρίσης, αλλά στην θωράκιση των κοινωνικών στρωμάτων που θα εμπλέξει απέναντι σε ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

γ) Συγκροτεί οικονομικά περιβάλλοντα που επιφέρουν πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους (χειραφετημένη και ασφαλής εργασία, παροχή αποκλειστικά επωφελούς κοινωνικού έργου, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σεβασμός στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και φαινομένων αποκλεισμού). Έτσι, δημιουργεί και επεκτείνει τη βάση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει η μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, περιβαλλοντικά βιώσιμο και δημοκρατικό οικονομικό σύστημα.

Συνεπώς, είναι ώρα να παρασχεθεί θεσμική στήριξη στην κοινωνική τάση για συλλογική οργάνωση της καθημερινής ζωής, όπως αυτή εκδηλώθηκε με την εμφάνιση πολυάριθμων εγχειρημάτων ΚΑΛΟ τα έξι τελευταία χρόνια. Με το σχέδιο νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των Φορέων της και λοιπές διατάξεις», στηρίζουμε συνεταιριστικές πρωτοβουλίες και δομές αλληλεγγύης για την κάλυψη ζωτικών αναγκών (κυρίως διατροφής, στέγασης, εκπαίδευσης ή υγείας) και δίνουμε ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, από όλους τους πολίτες, σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Πηγή : e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner