Το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές

Το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές περιγράφει μέσω έγγραφης απάντησης στη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του υπ.οικονομίας και ανάπτυξης κος Παπαδεράκης στο πλαίσιο αναφοράς Βουλευτή.

Σε απάντηση του Υπηρεσιακού Σημειώματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού ’Ελέγχου που και αφορά στην αναφορά του κου Νικολόπουλου Νικόλαου Βουλευτή Αχαΐας με θέμα τα αναφερόμενα στην επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σχετικά με την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές σε συγκεκριμένες περιοχές συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, λόγω αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α), επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξωμοιούμενων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγώς καταστημάτων λιανικής πώλησης ξηρών καρπών.

Ακόμη, με τον ίδιο νόμο δόθηκε η δυνατότητα στον οικείο πρώην νομάρχη, όπως με απόφαση του, κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρό οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζεται στην ίδια ως άνω διάταξη.

Σημειώνεται με την έκδοση των Π.Π. 899/1976 (ΦΕΚ 329/Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 664/1977 (ΦΕΚ 222/Α’) έχει ανακηρυχθεί σε τουριστικό τόπο.

Ακολούθως, με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίστηκαν οι Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Συνοπτικά, η προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων επιτρέπεται τις εξής οχτώ (8) Κυριακές.

1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των δύο τακτικών εκπτωτικών περιόδων.
2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρες των Χριστουγέννων.
3) Την Κυριακή των Βαΐων.
4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
5) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

Στις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».

Πέραν των ανωτέρω Κυριακών, με το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’) μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

1. «ΙΑ. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από τα μάνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές;

α) Στο Δήμο Αθηναίων και

β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β’ 833), και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περίπτωσης β’ λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής.

Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.».

2. Η παρ, 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειόρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές ω/ς οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και ΙΑ, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντπεριφερειόρχη δύνοται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.».

Επιπλέον με το άρθρο 50 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’) Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.

Κατόπιν κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013. εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αοιθυ. 75812/6.7.2017 (ΦΕΚ 2332/Β) με την οποία ορίζονται οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές της περιόδου που ορίζεται στην παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν.4177/2013. Ειδικότερα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ορίζεται η περιοχή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 3046/51009/1994 (ΦΕΚ Β’ 833), το οποίο περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, 26ης Οκτωβρίου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφ. Νίκης, Παύλου Μελά, Καθηγητού Αντωνίου Κεραμόπουλου και Στέφανου Τάττη.

Η εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων αφορά συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, στις όποιες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές κατά την περίοδο Μαΐου έως και τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται ο κύριος όγκος τουριστικής κίνησης και δαπάνης όπως αυτή τεκμηριώνεται από:

1. Τον αυξημένο αριθμό αεροπορικών αφίξεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

2. Τον αυξημένο αριθμό αφίξεων πλοίων κρουαζιέρας και επιβατηγών πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης καθώς και σκαφών αναψυχής στις μαρίνες του παραλιακού μετώπου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

3. Τον αυξημένο ποσοστό πληρότητας ξενοδοχειακών κλινών και του αυξημένου συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων αλλοδαπών επισκεπτών.

4. Την υψηλή συγκέντρωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης Παλαιού Φαλήρου και Γλυφάδας.

5. Την αυξημένη επισκεψιμότητα χώρων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και χώρων αναψυχής και παραθερισμού σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

6. Τη σημαντική συγκέντρωση εμπορικών δραστηριοτήτων στις οριζόμενες στην παρούσα απόφαση περιοχές, όπως αυτή αποτιμάται σε όρους συνολικού αριθμού καταστημάτων λιανικού εμπορίου, συνολικού κύκλου εργασιών και επισκεψιμότητας των καταναλωτών.

7. Την παγκόσμια τάση ανάπτυξης που παρουσιάζει ο «τουρισμός πόλεων», από την οποία έχουν τις προϋποθέσεις να επωφεληθούν οι αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον από τις προαναφερόμενες διατάξεις μέσω της διατήρησης των αρμοδιοτήτων των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων σχετικά με τα εμπορικά καταστήματα των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία κατά τις Κυριακές μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές; ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner