Τροπολογία για την κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικό με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η κατάργηση, από 1.1.2019, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. 

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις και η αιτιολογική τους έκθεση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών

Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικό με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…

Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, A’265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) Ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί. Η κατάργηση του εν λόγω Ε.Φ.Κ. προτείνεται για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής του.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του δεύτερου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις και οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001, ήτοι στο κρασί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο…

Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, A’265) και ο τίτλος αυτού, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 είναι μηδέν (0) ευρώ. ».

2. Το άρθρο 93 του 2960/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 92 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

2. Απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα του άρθρου 92, όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 22.09.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων του άρθρου 92 για φορολογικούς σκοπούς.».

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2019.

Άρθρο….

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου … παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Α’ 152) και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α’ 37) κατά το μέρος που αφορούν τα προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner