Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016

Με τον νόμο 4403/2016 επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όλων των νομικών προσώπων, αλλά και αλλαγές ως προς την υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων.

 

Ανώνυμες εταιρείες

Με την τροποποίηση του άρθρου 7α του ν.2190/1920 υποβάλλονται  πλέον σε δημοσιότητα ΜΟΝΟ οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών

Περίπτωση ζ. άρθρου 7α ν.2190/1920:  Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας.

Με τον ίδιο νόμο τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο 43β του ν.2190/1920 ως εξής:

Άρθρο 43β. – Κείμενο νόμου

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Καθώς επίσης και το άρθρο 25 του ν.2190/1920 που ρυθμίζει το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση – Κείμενο νόμου

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Τέλος  υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν.2190/1920 :

 1. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43β.
  2. Για την δηµοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.
  3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130) είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην Ελλάδα, µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.

ενώ σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.2190/1920

Άρθρο 135. Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων

 1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:
  α. δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β,
  β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και
  γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  2. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί να που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. µε την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας.

 

Ε.Π.Ε.

Με την τροποποίηση του άρθρου 10 του ν.3190/1955 επήλθε και στις Ε.Π.Ε. τροποποίηση σε ό,τι αφορά στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
Άρθρο 10. Σύγκλησις της συνελεύσεως – Κείμενο νόμου

….
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2.
 

Αντίστοιχα, η δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων προβλέπεται με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 και ουσιαστικά για τις Ε.Π.Ε. ισχύει ότι και για τις Ανώνυμες Εταιρίες

Παρ. 4 άρθρου 22 ν. 3190/1955 .4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920.

 

Ι.Κ.Ε.

Σε ό,τι αφορά στις Ι.Κ.Ε. με τον νόμο 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία συγκαλείται πλέον και αυτή έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης

Άρθρο 69. Συνέλευση των εταίρων – Κείμενο νόμου

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

  2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Σχετικά με τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήθηκε το άρθρο 98 του ν.4072/2012 και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 η οποία παραπέμπει και αυτή στις διατάξεις του ν.2190/1920.

Άρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων – Κείμενο νόμου

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.
 

Ο.Ε.-Ε.Ε. (στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 251 του ν. 4072/2012 ισχύουν τα εξής:  “4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης”.

 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι, όλες οι ανωτέρω αλλαγές που αφορούν στη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου) ήτοι μετά τις 7.7.2016.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λπ.) δημοσιεύονται υποχρεωτικά μόνο στο Γ.E.M.H. (κατάθεση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού). Όλες οι άλλες δημοσιεύσεις (σ.σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε πολιτική και οικονομική εφημερίδα, κ.λπ.) έχουν καταργηθεί. Ακόμα και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον υπάρχει τέτοια) είναι προαιρετική για όλες τις επιχειρήσεις, εκτός από αυτές που δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

 

Βοηθητικοί πίνακες

 

Γενικές Συνελεύσεις

Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις για χρήσεις που λήγουν μετά την 7η Ιουλίου 2016 είναι οι ακόλουθες:

 Νομική μορφή Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι Για οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2016 (Χρήση 1.1.2016 – έως 30.6.2016)
Ανώνυμες Εταιρίες (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ι.Κ.Ε. (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017

 

Υποβολή ΜΟΝΟ των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

  Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017*
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017*
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017*
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 )   Εντός εννέα (9) µηνών από τη λήξη της χρήσης

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο 4403/2016 έχουν γίνει και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης (βλ. άρθρα 43β , 43ββ και 107Α του ν.2190/1920) για τις οποίες θα επανέλθουμε με νέο σχετικό άρθρο.

*Σημ. Η 30η Σεπτεμβρίου για το 2017 συμπίπτει με ημέρα Σάββατο.

Πηγή : taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner