Φορολογική και λογιστική ανασκόπηση – Τα σημαντικότερα άρθρα, εγκύκλιοι, δικαστικές αποφάσεις του 2016

▬  Φορολογία εισοδήματος ▬

► Εκπίπτουσες και μη εκπίπτουσες δαπάνες


■ 
ΠΟΛ.1197/2016 Έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
[Η απόφαση] ΠΟΛ.1197/2016 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν]

■  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 – Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
■  ΠΟΛ.1158/24.10.2016 – Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων
[Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό, αναφορικά με τους λογιστικούς συμψηφισμούς σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, ισχύουν και για κάθε περίπτωση συμψηφισμού υποχρεώσεων από αγορές αγαθών ή υπηρεσιών με απαιτήσεις έναντι των ίδιων προσώπων που έχουν γεννηθεί από άλλη αιτία (π.χ. απαιτήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών έναντι των μελών τους για την κάλυψη της συνεταιριστικής τους μερίδας, απαίτηση για απόδοση των ποσών που εισέπραξε εταιρεία ταχυμεταφορέων – courier – «εισπράκτορα για λογαριασμό τρίτων» κατ’ εντολή της επιχείρησης από πελάτες της, κ.λπ.).]


■  
ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016  Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών
[Οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και εκπίπτουν για την επιχείρηση ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013. Να τονίσουμε ότι δεν εκπίπτουν οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. Οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές  ( με δικαιολογητικά που καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρείας ως πραγματικές συναλλαγές με τις σωστές κατά την κρίση της διοίκησης αξίες ) για την επιχείρηση εκπίπτουν. ]


■ 
ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/ 29.7.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013
[σε περίπτωση μεταβολής της αρχικής διάρκειας της σύμβασης βάσει της οποίας παραχωρούνται τα σχετικά άυλα στοιχεία ή δικαιώματα, οι αποσβέσεις εξακολουθούν να διενεργούνται με τον συντελεστή απόσβεσης όπως αυτός διαμορφώθηκε με βάση την αρχική διάρκεια, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της αρχικής συμφωνίας.]


■ 
ΠΟΛ.1111/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’83)
[ Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και στις αλλαγές που επήλθαν με το νόμο 4386/2016. Όσοι συνάδελφοι έχουν τέτοιες υποθέσεις καλό είναι να διαβάσουν την εν λόγω εγκύκλιο. Να τονίσουμε ότι καταργείται η υποχρέωση έκδοσης προεδρικού διατάγματος και ορίζεται πλέον ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού των υπόψη δαπανών θα καθορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ]


■ 
ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ 2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή
[Η απάντηση της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι εναρμονισμένη πλήρως με την παράγραφο 9 της ΠΟΛ.1103/11.5.2015, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες που πραγματοποίησε μισθωτής (νομικό ή φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα) για την ανέγερση του ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου, εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη.]
■  ΠΟΛ.1094/2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες
[Με την συγκεκριμένη απόφαση δίνονται διευκρινίσεις για ορισμένες περιπτώσεις δαπανών.

  • Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει, καθώς και λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας
  • Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν.3156/2003
  • Φορολογική μεταχείριση τόκων υπερημερίας που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
  • Χρόνος έκπτωσης δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση
  • Χρόνος έκπτωσης του αγγελιοσήμου
  • Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ/ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές, καθώς και μελών ΔΣ ΑΕ που κατέχουν άνω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.
  • Φορολογική μεταχείριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
  • Φορολογική μεταχείριση των δαπανών σίτισης και διαμονής που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων]

 

■  ΠΟΛ.1079/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013
[η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων αρχίζει και στην περίπτωση αυτή από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου ξεκινά η χρήση ή εκμετάλλευση των εν λόγω παγίων, ανεξάρτητα αν, από την εκμετάλλευσή τους, η επιχείρηση αποκόμισε εν τέλει έσοδα ή όχι. Σε περίπτωση που ο χρόνος έναρξης της φορολογικής απόσβεσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του φορολογικού έτους, κατά περίπτωση, η απόσβεση των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας απόσβεσης, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού, αρχής γενομένης από τον μήνα εντός του οποίου ξεκίνησε η απόσβεση.
Όσον αφορά στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης (όπως είναι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 και πριν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014), η απόσβεση αυτών ξεκινά από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν καθόσον, λόγω της φύσης των εξόδων αυτών, δεν νοείται η χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευσή τους από την επιχείρηση σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της πραγματοποίησής τους.]


■ 
ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016/ 12.5.2016 Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.
[η απόσβεση του κόστους κτήσης των λεωφορείων δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης και ανανέωσης αυτών, θα διενεργείται με τον συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήτοι 5% ετησίως.]


■ 
ΠΟΛ.1055/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους
[«[…] Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.
Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση […]».]


ΔΕΑΦ Β 1069397 ΕΞ 2016/26.4.2016 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
[«[…] Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διευκόλυνση πλήθους συναλλαγών των καταναλωτών, οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4172/2013, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 και ανακαλούμενων των όσων αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015/26.10.2015 έγγραφό μας […]».]


■ 
ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/26.4.2016 Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.»
[Σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του υπ. Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι, ως τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 νοείται και η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
Συνεπώς δεν τίθεται θέμα μη έκπτωσης των δαπανών (σ.σ. για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500,00) που εξοφλούνται από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες γενικότερα, μέσω καταβολών σε λογαριασμό πληρωμών των προμηθευτών, που τηρούνται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal». Δηλαδή ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής εμπίπτει στην έννοια του τραπεζικού μέσου που ορίζεται στις κείμενες διατάξεις του ν. 4172/2013.]


■ 
ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016/3.3.2016  Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών
[Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλατε στον Ο.Α.Ε.Ε. το έτος 2014, ενώ είχατε κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης από 23.6.2014, καταχωρούνται ως δαπάνη στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και ορθώς δεν πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός 351 (εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο) του Πίνακα 4Α της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Ο προηγούμενος κωδικός αφορά τους δικαιούχους εισοδήματος αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις όταν δεν ασκούν ατομική επιχείρηση.]


■ 
ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016/4.3.2016 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής εταιρείας
[οι ασφαλιστικές εισφορές ομόρρυθμου εταίρου που είναι διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία και λαμβάνει αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχειριστή προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, αν ο εταίρος αυτός δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών εταίρων μη διαχειριστών]


■ 
ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
[α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και οι οποίες μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 από τους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων», δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013.
β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, δεν υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιο, σχετικά με την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία.]

■  ΠΟΛ.1013/21.1.2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
[Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ως παγίων στοιχείων της υπ’ αυτής ασκουμένης επιχειρήσεως, μπορεί να διενεργήσει, απ’ ευθείας στο όνομά της, αποσβέσεις για τα εν λόγω ακίνητα, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της περίπτ. στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.]


ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016/ 21.6.2016 Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013
[Σε περίπτωση ακινήτων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτήρια, οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που αντιστοιχεί στο οικόπεδο. Στην περίπτωση αυτή, ως αξία κτήσης του κτίσματος για την διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, θα λαμβάνεται το μέρος της συνολικής αξίας του ακινήτου (οικόπεδο – κτίσμα) που αναλογεί στο κτίσμα με βάση το ποσοστό συμμετοχής του όπως αυτό προκύπτει από τις αντίστοιχες αξίες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της φορολογίας κεφαλαίου.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατά την οποία το δικαίωμα της κυριότητας επί ορόφου ή διαμερίσματος κ.λπ. αποτελείται από την κυριότητα επί αυτού καθώς και την εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητα επί του μεριδίου που αναλογεί στους κοινόχρηστους χώρους και το οικόπεδο, με βάση το άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα και τον ν.3741/1929, καθώς και σε περίπτωση κάθετης ιδιοκτησίας, με την οποία συστήνεται διηρημένη ιδιοκτησία επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971. ]

ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015. Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986


ΠΟΛ.1075/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013
[Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.4308/2014, οι οποίες έχουν εφαρμογή για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ορίζεται, ότι μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 6. Με τη λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της ΕΛΤΕ διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 20 όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, η διαφορά (ζημία) επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Επομένως, η διαφορά από την αποτίμηση αποθεμάτων δεν αποτελεί δαπάνη εξεταζόμενη στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του ν.4172/2013, αλλά επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσω του κόστους πωληθέντων.]

 

► Παρακράτηση φόρου


ΔΕΑΦ Β’ 1110696 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων
[Κατά την πάγια θέση της Διοίκησης, η καταβολή των υποκείμενων σε παρακράτηση πληρωμών εξομοιώνεται με την πίστωση, καθόσον η έκδοση του παραστατικού από τον δικαιούχο του εισοδήματος, η οποία συνεπάγεται και την πίστωση στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου, γεννά ταυτόχρονα την αξίωση του εκδότη του παραστατικού για την καταβολή του αναγραφόμενου σε αυτού ποσού. Αυτό άλλωστε είναι σύμφωνο και με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, αναφορικά με τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος (χρόνος απόκτησης δικαιώματος είσπραξης). Κατά συνέπεια, χρόνος διενέργειας της παρακράτησης φόρου στις αμοιβές διοίκησης, καθώς και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις των περ. δ’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, θεωρείται ο χρόνος έκδοσης του παραστατικού, ήτοι η πίστωση των εν λόγω ποσών στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου και ο φόρος αποδίδεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από τον πιο πάνω χρόνο. ]


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών
[Στην περίπτωση των τόκων ομολογιακού δανείου οι οποίοι καταβάλλονται κατά το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι (άρα και απαιτητοί) μέσω κεφαλαιοποίησής τους με έκδοση νέων ομολογιών (καταβολή σε είδος), η υποχρέωση παρακράτησης γεννάται κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης.
Σε περίπτωση που κεφαλαιοποιούνται (μέσω της καταβολής σε είδος) ήδη ληξιπρόθεσμοι τόκοι με την έκδοση νέων ομολογιών, η υποχρέωση παρακράτησης υπάρχει όχι κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης αλλά κατά το χρόνο που αυτοί είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, οπότε και θα έπρεπε να είχαν πιστωθεί στα βιβλία της εταιρείας (σχετ. η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1011/2.1.2014 εγκύκλιος).
Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, επιφυλασσομένων των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που για κάποιους από τους ομολογιούχους δανειστές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4261/2014 (π.χ. ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα), σχετικά με τη μη λογιστικοποίηση τόκων, δεν υφίσταται η πιο πάνω υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, για το χρονικό διάστημα μετά το αναφερόμενο στις διατάξεις αυτές τρίμηνο, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.]


■ 
ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου
[Κατά την εκτέλεση δημόσιων τεχνικών έργων, ο ανάδοχος (κοινοπραξία ή άλλης μορφής εταιρεία) εισφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις το έργο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ή σε εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος τιμολογεί τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, κλπ) και αντίστοιχα η κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία τιμολογεί με το ίδιο ποσό τον ανάδοχο για το έργο που κατασκευάζει.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, κλπ) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω πρόσωπα.]


ΠΟΛ.1078/2016 (Παρακράτηση φόρου στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016)
[μετά την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 13 του ν.3312/2005 ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή καθώς και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις οικείες ΣΑΔΦ.]


■ 
ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ 2016/ 11.5.2016 Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του.
[σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν επέλεξε, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου έως τη λήξη του φορολογικού έτους που κλείνει με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, κατά περίπτωση, να υπαγάγει σε αυτοτελή φορολόγηση τα αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και με βάση όσα έχουν διευκρινισθεί με τις ΠΟΛ.1007/2.1.2014 και ΠΟΛ.1143/15.5.2014 εγκυκλίους, το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την υποχρεωτική συμπερίληψή του στα φορολογητέα κέρδη της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014, συμψηφιζομένων τυχόν φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, αποτελεί κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο υπάγεται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με συντελεστή 26%.
Δεδομένου ότι το πιο πάνω ποσό έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2014, συνάγεται ότι σε περίπτωση διανομής του, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση είχε υποχρέωση με βάση τα ανωτέρω αλλά δεν συμπεριέλαβε τα υπόψη αποθεματικά στα φορολογητέα κέρδη της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014 (συμψηφιζομένων τυχόν φορολογικών ζημιών), θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού αυτού έτους, επιβαλλομένων των όποιων κυρώσεων ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013).]

■  ΔΕΑΦ Β’ 1076528 ΕΞ 2016/ 10.5.2016 Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013
[ια τα τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά, τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, και κατ’ επέκταση το προερχόμενο από αυτά εισόδημα υπολογίζονται το πρώτον, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΑΣ ή του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, ανάλογα με το φορολογικό έτος, κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού, προκειμένου για την ολοκλήρωση της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.]


ΠΟΛ.1068/2016: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016
[Μερίσματα: Τα μερίσματα που διανέμονται μέσα στο τρέχον έτος 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν το επόμενο φορολογικό έτος, ήτοι μέσα στο έτος 2017, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%. Σε περίπτωση που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4389/2016 έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15%, η επιπλέον διαφορά φόρου 5% δεν οφείλεται ενώ ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/6.6.2011 και ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκυκλίους.
Προμερίσματα Α.Ε., προσωρινές απολήψεις Ε.Π.Ε, ή Ι.Κ.Ε.: Σε περίπτωση που διανέμονται προμερίσματα από Α.Ε. ή πραγματοποιούνται προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2016, η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με τον αυξημένο συντελεστή (15%).
Προσωρινές απολήψεις σε προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη (πίστωση ή καταβολή), με βάση την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο και επομένως, για τα εν λόγω κέρδη παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της απόληψης (ήτοι, για απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2016 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%).]


Χρόνος κτήσης εισοδήματος – Φορολογικό έτος


ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων
[Αν μια μισθώτρια ανώνυμη εταιρεία εισπράττει με βάση απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου: α) ποσά λόγω αναδρομικής μείωσης των μισθωμάτων που κατέβαλε στην εκμισθώτρια σε προηγούμενα φορολογικά έτη, ενώ δικαιούται περαιτέρω μείωση αυτών σε επόμενα φορολογικά έτη, β) αναλογούντες τόκους λόγω αχρεώστητης καταβολής των πιο πάνω ποσών και γ) αποζημίωση για ζημία που υπέστη σε προηγούμενα φορολογικά έτη, τότε:
1) ότι χρόνος απόκτησης των ποσών που δικαιούται η μισθώτρια εταιρεία να εισπράξει λόγω της αναδρομικής μείωσης των μισθωμάτων προηγούμενων φορολογικών ετών, με βάση την εκτελεστή δικαστική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, θεωρείται στοιχείο μειωτικό της δαπάνης του φορολογικού έτους στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα (σχετ. ΠΟΛ.1113/2.6.2015). Η μείωση του μισθώματος των επόμενων ετών μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου θα πρέπει να απεικονιστεί σε έκαστο φορολογικό έτος κατά το ποσό που ορίζει η δικαστική απόφαση και 2) Οι τόκοι που δικαιούται να εισπράξει η εταιρεία με βάση την εκτελεστή δικαστική απόφαση αποτελούν έσοδο και θα φορολογηθούν στη χρήση κατά την οποία εκδόθηκε η εν λόγω δικαστική απόφαση, καθόσον στο έτος αυτό η υπόψη εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης των ανωτέρω ποσών με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος. Τα ίδια ισχύουν και για την επιδικασθείσα αποζημίωση που δικαιούται η εταιρεία να εισπράξει]

ΔΕΑΦ Β’ 1071298 ΕΞ 2016/ 6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013
[τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και επιθυμούν να χρησιμοποιούν το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας, το οποίο για ορισμένες ημέρες ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες, δύνανται να χρησιμοποιούν ως φορολογικό έτος αυτό του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας και σε περίπτωση που ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες μέχρι και το ανώτατο όριο των 15 ημερών, καθόσον χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.]

 

Φορολογική κατοικία


Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα


ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας
[αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζομένων στην παρ.2 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016 Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος
[1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν.89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. …..]

 

 

► Φορολογικά κίνητρα

■  ΠΟΛ.1198/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α’ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

■  ΠΟΛ.1183/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας

 

 

ΖημιέςΠΟΛ.1200/2016 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)

■   ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016/17.11.2016 Φορολογική μεταχείριση ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων για προσωπικές εταιρείες
■   ΠΟΛ.1088/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών
[- Μεταφορά ζημιών στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη
-Πεδίο εφαρμογής – Έναρξη ισχύος
-Χρόνος μεταφοράς ζημίας
-Φορολογική μεταχείριση ζημίας σε περίπτωση εκκαθάρισης
-Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό φορολογικών ζημιών
-Φορολογική μεταχείριση χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)
-Φορολογική μεταχείριση χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) λόγω διαγραφής χρεών οφειλετών στο πλαίσιο του ν. 4307/2014
-Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή
Για την αναγνώριση της ζημιάς δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013)
Στις περιπτώσεις που ατομική επιχείρηση εμφάνισε ζημία και για το έτος αυτό το εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίστηκε με βάση τα τεκμήρια, το επόμενο φορολογικό έτος ο φορολογούμενος εκ του γεγονότος αυτού και με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, απώλεσε το δικαίωμα συμψηφισμού της εν λόγω ζημίας. Ωστόσο, εφόσον ο φορολογούμενος με τροποποιητική δήλωση καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, τότε η δηλωθείσα ζημία μεταφέρεται για συμψηφισμό κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1076/2015 εγκύκλιός ).

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει δηλώσει τη μεταφερόμενη ζημία στην επόμενη χρήση κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, πρέπει λόγω της διαδοχικότητας του συμψηφισμού, να τη δηλώσει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, σε κάθε περίπτωση, με τροποποιητική δήλωση στο επόμενο έτος που αφορά, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν δηλωθέντα κέρδη χρήσης ή ζημία χρήσης σε αυτό το έτος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής με ζημία, ακόμη και μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους, η υπόψη ζημία συμψηφίζεται εντός της πενταετίας.]

■   ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016/24.3.2016 Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης
[ στις δηλώσεις εισοδήματος ατομικής επιχείρησης, εφόσον σε κάθε έτος η προκύπτουσα ζημία του έτους έχει δηλωθεί, έστω αν στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο αυτή δεν δηλώθηκε ως μεταφερόμενη, το σύνολο των ζημιών παλαιότερων ετών, συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά.]

 

►  Φορολογικό καθεστώς μητρικών – θυγατρικών


ΠΟΛ.1181/2016 Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών [ Τα υβριδικά συμμετοχικά δάνεια είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία και έχουν ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά τόσο του κεφαλαίου,σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, όσο και του δανείου, σε επίπεδο θυγατρικής εταιρείας, Π.Χ. η μητρική εταιρεία, αντί να χορηγήσει δάνειο σε αλλοδαπή θυγατρική της, εισφέρει το ποσό ως κεφάλαιο εκμεταλλευόμενη την εσωτερική νομοθεσία του κράτους της θυγατρικής, η οποία χαρακτηρίζει το εισφερόμενο κεφάλαιο ως δάνειο (π.χ. έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές από θυγατρική εταιρεία του οποίου ο ομολογιούχος τυγχάνει να είναι η μητρική εταιρεία). Η εγκύκλιος ρυθμίζει τον παραπάνω χειρισμό ώστε να μην προκύψει διπλή φορολόγηση. ]

 

► Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016Ποια η Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου
[
εφόσον υπάρχει ασφάλισμα με παρακράτηση ( κατ εντολή του εργαζόμενου ) στη μισθοδοσία του υπαλλήλου το ποσό αυτό δεν φορολογείται καθώς είχε ήδη φορολογηθεί στις εκάστοτε φορολογικές δηλώσεις καθώς τα ποσά αυτά δεν εξέπιπταν. Με την λήξη του ασφαλιστηρίου (παρόλο που οι δικαιούχοι δεν συνταξιοδοτούνται ώστε να υπάρχει πέναλτι 50%) οι δικαιούχοι φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις ν.2238/94 ( με 15% ).]

ΠΟΛ.1161/2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1148842 ΕΞ 2016 . Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.
[τα ποσά των επιχορηγήσεων νέων ελεύθερων επαγγελματιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. που αφορούν τα έτη 2010 έως 2013, δεν αναγράφονται με συμπληρωματικές δηλώσεις στον κωδ. 659 (Ε1) και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το φορολογούμενο στην ανάλωση κεφαλαίου του επόμενου οικονομικού έτους.]

■  ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
[Η επιστροφή χρημάτων (για λόγους προώθησης πωλήσεων προϊόντων), σε ιδιώτες καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι – πιστοποιημένοι χρήστες μιας ιστοσελίδας, για κάθε αγορά που πραγματοποιούν από τα συνεργαζόμενα με την ιστοσελίδα αυτή διαδικτυακά (on line) καταστήματα, ως έκπτωση, δεν αποτελεί εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφενός μεν δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις κατονομαζόμενες κατηγορίες εισοδήματος του άρθρου 7, αφετέρου δεν φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. Οι επιστροφές των χρηματικών ποσών αυτών, πρέπει να αφαιρούνται από το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε απαιτούμενο προσκομισθέν ποσό αποδείξεων, προκειμένου να μειώνεται ο φόρος εισοδήματος.]

■  ΔΕΑΦΒ’ 1111586 ΕΞ 2016/ 19.7.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα
[Οι οικοδομικές επιχειρήσεις που αγοράζουν από άλλη οικοδομική επιχείρηση ακίνητα είτε ημιτελή τα οποία στη συνέχεια αποπερατώνουν είτε ήδη αποπερατωμένα, ακόμα και αν η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, όταν τα πουλήσουν θα προσδιορίσουν τα κέρδη τους λογιστικά, μη εφαρμοζόμενων των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4172/2013 περί τεκμαρτού προσδιορισμού των κερδών.]

■  ΠΟΛ.1103/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013
[το «μέρισμα» από τη συμμετοχή στην Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. του ιδιοκτήτη του φορτηγού αποτελεί για την εταιρεία εισροή και δηλώνεται στην περιοδική εκκαθάριση που υποβάλει, ενώ για το φυσικό πρόσωπο (αυτοκινητιστή) εκροή (έσοδο) και περιλαμβάνεται στην περιοδική εκκαθάριση με τον αναλογούντα σε αυτό φόρο, μαζί με τις εισροές του οι οποίες αναλογούν στις δαπάνες του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε στο όνομά του, προκύπτει ότι το αναφερόμενο πιο πάνω «μέρισμα» ουσιαστικά αποτελεί για την Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. δαπάνη, η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, μαζί με τις λοιπές δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας της, διαμορφώνοντας το καθαρό εισόδημά της το οποίο και θα φορολογηθεί στο όνομά της. ]

ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016/26.4.2016 Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 103 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994)

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016/ 11.4.2016 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.
[στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές εκπίπτουν από το προαναφερόμενο εισόδημά τους από μισθωτή εργασία και δηλώνονται στους κωδικούς 351-352 του εντύπου Ε1.]

■  ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016/ 12.4.2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης
[η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του εγγράφου καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φορολογικά έτη, δηλώνεται τμηματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε δόση, καθόσον το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο χρόνο είσπραξης της κάθε δόσης που δικαιούται.]

■  ΠΟΛ.1035/18.3.2016 Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.
[Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους, φορολογείται βάσει των περί φορολογίας πλοίων διατάξεων του ν. 27/1975 και όχι ως εισόδημα από γεωργική επιχείρηση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του ν. 2238/1994.
Συνεπώς το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους φορολογείται βάσει των διατάξεων του ν. 27/1975 και ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, (Φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας) και όχι με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του ν. 2238/1994 (παλαιού ΚΦΕ) οι οποίες ίσχυαν μέχρι 31.12.2013.]

ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016/19.1.2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994
[Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ’ του ιδίου άρθρου και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.
Για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος, στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται δεκτό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων εφαρμόζονται για τις οικοδομικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και ΠΟΛ.1097/28.4.2015 εγκύκλιοι), οι δαπάνες που αφορούν εισοδήματα από τεχνικά έργα τα οποία θα φορολογηθούν από 1.1.2014 και μετά, να λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις που αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προγενέστερα έτη.]

ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016/19.1.2016 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013
[Τα ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας στο κεντρικό του κατάστημα στην αλλοδαπή, ως δικαιώματα, αλλά και ως αμοιβές διοίκησης ή αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες δεν ενέχουν, με βάση τη δικαστηριακή νομολογία, μεταφορά περιουσιακού οφέλους από ένα πρόσωπο σε άλλο και συνεπώς δεν συνιστούν για το κεντρικό έσοδα. Επομένως, επί των ποσών αυτών δεν νοείται παρακράτηση φόρου.
Εάν στα υπόψη εισοδήματα έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ο παρακρατηθείς αυτός φόρος θα πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1078/6.4.2015 εγκύκλιό μας.]

 

► Διανομή κερδών

■  ΠΟΛ.1146/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

 

►  Εισφορά αλληλεγγύης – Τέλος επιτηδεύματος


■ 
ΠΟΛ.1087/2016 Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
[-Δεν θα επιβάλλεται πλέον εισφορά αλληλεγγύης στο τεκμαρτό εισόδημα εφόσον αυτό κσαλύπτεται από τεκμηρια.
-Και στους δύο συζύγους η μέιωση φόρου λόγω τέκνων.]

■  ΠΟΛ.1095/2016 Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή
[Με την απόφαση αυτή το υπ.οικονομικών έκανε δεκτή την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 124/2016 σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε υποκατάστημα  ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.]

■  ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ 2016/18.3.2016 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών
[Με την εγκύκλιο γίνεται δεκτό ότι δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από την 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη κι αν δηλωθούν εκ των υστέρων σε έτος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά, διότι το γεγονός αυτό είναι διαδικαστικό και δεν καθιστά τα εισοδήματα αυτά εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011.]

 

► Λοιπές αποφάσεις φορολογιας εισοδήματος
■   ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015
[Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές ισχύουν, κατά τον χρόνο λήξης του φορολογικού έτους των προσώπων αυτών (για παράδειγμα, 31 Δεκεμβρίου ή 30 Ιουνίου ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήγει το φορολογικό τους έτος με βάση τα όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο). ]


■ 
ΔΕΑΦ Α 1052893 ΕΞ 2016/4.4.2016 Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
[εφόσον οι εκκαθαρίσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδόθηκαν σε χρόνο πριν την προθεσμία υποβολής της φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (σ.σ. 30.6.2016), μπορούν να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 τα ποσά rebate και claw back που αφορούν στο έτος αυτό.]
■   ΠΟΛ.1102/2016 Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας


■ 
ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ 2016/ 4.7.2016 Περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.
[Σύμφωνα με το ως άνω εγγραφο, το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη –επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για το μοναδικό εργοδότη, είτε για έναν από τους εργοδότες που προβλέπονται στην περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, παρά το γεγονός ότι είναι εισόδημα ημεδαπής, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4172/2013.]
■  ΔΕΑΦ Β’1110127 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν
[ τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εμφανίζουν συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων που υπερκαλύπτουν τα λογιστικά κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, δεν δύνανται να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό του ν. 3299/2004 κατά το έτος αυτό. Κατά συνέπεια, προϋπόθεση καταχώρησης στον αντίστοιχο κωδικό 045 του εντύπου Ν ποσών αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 3299/2004 είναι όχι μόνο να εμφανίζονται ποσά στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης» με βάση όσα είχαν αναφερθεί και στην ΠΟΛ.1070/6.6.2016 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν λογιστικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη συμπλήρωση των κωδικών 046 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1892/1990» και 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998» ].


■ 
ΠΟΛ. 1107/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94).
[Με την απόφαση αυτή δίνονται διευκρινίσεις για τις αλλαγές των τελευταίων νόμων που αφορούν στη φορολογία των αγροτών. ]

 

ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/ 29.7.2016 Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ
[Με την εγκύκλιο αυτή επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.]


■ 
ΠΟΛ.1115/2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012
[Με την απόφαση αυτή διευκρινίζεται ο τρόπος αλλά και οι λοιπές λεπτομέρειες για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου που αφορά τις επιστροφές, (claw-back) από τις επιχειρήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Προσοχή το τιμολόγιο αυτό αν και μπορεί να αφορά επιστροφές προηγούμενων φορολογικών περιόδων, καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία του φορολογικού έτους εντός του οποίου εκδίδεται και ειδικότερα στο μήνα που εκδόθηκε. ]

 

 

Αποφάσεις δικαστηρίων για Φορολογία εισοδήματος
◎  ΣτΕ 3325/2015 Εκπιπτόμενες δαπάνες. Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, καθώς και δαπάνες για αναψυκτικά, καφέδες, κ.λπ. για το προσωπικό και για πελάτες εταιρίας


◎ 
ΣτΕ 1896/2016 Η επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση


◎ 
ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος στην κείμενη νομοθεσία χρόνος παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου). Παραπομπή για νέα κρίση


◎ 
ΣτΕ 1445/2016 Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα

 

 

 

 

  Φορολογία κεφαλαίου


■  
ΠΟΛ.1182/2016 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής
Αφορά διορθώσεις ΦΠΑ στα εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του δήμου Ν. Μάκρης. Προκειμένου να γίνει επανυπολογισμος του ΦΑΠ στα έτη 2011-2013 θα πρέπει να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής Ε9 αναγράφοντας στο πεδίο παρατηρήσεις (Λοιπές περιπτώσεις) τον λόγο τροποποίησης ώστε να υπάρξει έκδοση πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. 

■  ΠΟΛ.1009/18.1.2016 Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας
■  ΠΟΛ.1019/3.2.2016 Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
[  Με την απόφαση αυτή δίνεται λύση για όσες περιπτώσεις ο θάνατος των φορολογουμένων επήλθε μετά τις 21.5.2015 ή το μεταβιβαστικό συμβόλαιο υπεγράφη μετά την ημερομηνία αυτή. Ουσιαστικά το υπ. Οικ. όπως είναι γνωστό με την απόφαση του Σ.τ.Ε., υποχρεώθηκε να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες. Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι σ΄αυτό το κράτος για να βρεις αρκετές φορές το δίκιο σου ως φορολογούμενος, πρέπει να καταφύγεις στα δικαστήρια -όχι βέβαια πάντα με επιτυχία-, ειδάλλως είσαι έρμαιο των αποφάσεων του υπ. Οικ. που συχνά αυθαιρετούν! ]

 

 

 

Αποφάσεις δικαστηρίων για Φορολογία κεφαλαίου
ΣτΕ 2333/2016 Ακύρωση της τιμής ζώνης ψυχικού της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 και καθορισμός τιμής από 1.3.2007 έως 17.3.2011 στη Β’ ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ). Τιμή η οποία ορίζεται στην 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
ΣτΕ 2334/2016 Ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ.1009/18.1.2016 κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οριζεί ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.
ΣτΕ 2335/2016 Ακύρωση ΠΟΛ.1009/18.1.2016, κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της ζώνης Ν. Βουτζά (Β ζώνης του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.
ΣτΕ 2337/2016 Ακύρωση της ΠΟΛ.1009/18.1.2016 κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας Απόφασης την 8.6.2016.
ΣτΕ 2336/2016 Ακύρωση της ΠΟΛ.1009/18.1.2016, κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της κυκλικής ζώνης Πολυδρόσου του Δήμου Δελφών.
ΣτΕ 2066/2016 ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Αίτηση ακύρωσης τιμών ζώνης- Προϋποθέσεις
ΣτΕ 2067/2016 ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Αίτηση ακύρωσης τιμών ζώνης- Προϋποθέσεις
ΣτΕ 2068/2016 ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Αίτηση ακύρωσης τιμών ζώνης- Προϋποθέσεις
ΣτΕ 2069/2016 ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Αίτηση ακύρωσης τιμών ζώνης- Προϋποθέσεις
ΣτΕ 2263/2015 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων – Ακύρωση της σύμβασης μεταβίβασης- Φόρος μεταβίβασης οφείλεται με κάθε οριστική σύμβαση, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ακινήτου για επαχθή αιτία και περιβάλλεται τον νόμιμο τύπο, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων για την έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας

▬ Ε.Λ.Π. ▬


ΔΕΦΚΦ Δ 1150421 ΕΞ 2016Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1149/ 03-10-2016- Τροποποίηση της αρ.πρωτ ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1725/Β) – Μείωση ορίου αποδείξεων λιανικής πώλησης [ Διαβάστε αν θέλετε την ΠΟΛ. 1338/1996 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί πλέον ]


ΠΟΛ.1057/2016 Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου
[Απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν, δεν υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.]


■ 
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016/22.4.2016 Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)
[δίνονται διευκρινίσεις για :
-Το χρόνο έκδοσης της εκκαθάρισης αμοιβών, από υποπρακτορεία εφημερίδων.
-Την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής αποθεμάτων, από καταστήματα εμπορίας ψιλικών και από εκμεταλλευτές περιπτέρων, οι οποίοι διαθέτουν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα λιανικώς.
-Την έκδοση στοιχείων λιανικής για πωλήσεις καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.]
ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016/25.1.2016 Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα
[Με την υπ’ αριθ. 783/1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1132/10.4.1996 γίνεται δεκτό ότι ως αυτούσιο αγροτικό προϊόν θεωρείται όχι μόνο το ακατέργαστο αλλά και αυτό που έχει υποστεί στοιχειώδη επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την προσήκουσα διάθεση του στην αγορά και εμφανίζεται ως προέκταση των αγροτικών ασχολιών. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, επίσης, γίνεται δεκτό ότι εφόσον οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας έτσι ώστε να δημιουργείται νέο προϊόν και εφόσον δεν έχουμε μαζική παραγωγή τότε οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη βάσει του άρθρου 42.2 του ίδιου Κώδικα εντάσσονται στο πλαίσιο των αγροτικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια ο αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς.]

 

 

Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ.

 

◈  Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2177 ΕΞ 24.10.2016 Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2165 ΕΞ 24.10.2016 Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016 Εύλογη αξία ακινήτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2049 ΕΞ 30.9.2016 Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2046 ΕΞ 30.9.2016 Μέθοδος Ολοκλήρωσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2075 ΕΞ 30.9.2016 Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1963 ΕΞ 30.9.2016 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1658 ΕΞ 31.8.2016 Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016 Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1634 ΕΞ 31.8.2016 Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 984 ΕΞ 31.8.2016 Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1721 ΕΞ 31.8.2016 Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1718 ΕΞ 31.8.2016 Γλώσσα Τήρησης βιβλίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1569 ΕΞ 31.8.2016 Υπαγωγή μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στις διατάξεις του νόμου 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1825 ΕΞ 31.8.2016 Έννοια Υποκαταστήματος

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1806 ΕΞ 31.8.2016 Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1789 ΕΞ 31.8.2016 Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016 Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1488 ΕΞ 21.7.2016 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1454 ΕΞ 21.7.2016 Καταχώρηση Επιταγών – Αξιογράφων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1439 ΕΞ 21.7.2016 Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1500 ΕΞ 21.7.2016 Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1552 ΕΞ 21.7.2016 Αποσβέσεις ακινήτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1555 ΕΞ 21.7.2016 Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016 Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1243 ΕΞ 23.6.2016 Αμοιβαία Κεφάλαια

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1233 ΕΞ 23.6.2016 Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1288 ΕΞ 23.6.2016 Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1020 ΕΞ 23.6.2016 Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1265 ΕΞ 23.6.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1328 ΕΞ 23.6.2016 Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1252 ΕΞ 23.6.2016 Κατηγορίες Οντοτήτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1362 ΕΞ 23.6.2016 Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1389 ΕΞ 23.6.2016 Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1367 ΕΞ 23.6.2016 Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1404 ΕΞ 23.6.2016 Συναλλαγματικές Διαφορές Τραπεζών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ 1.6.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1128 ΕΞ 1.6.2016 Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1083 ΕΞ 1.6.2016 Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ 1.6.2016 Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1156 ΕΞ 1.6.2016 Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1158 ΕΞ 1.6.2016 Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1139 ΕΞ 1.6.2016 Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 460 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων των καταστροφών αποθεμάτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 868 ΕΞ 17.5.2016 Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 637 ΕΞ 17.5.2016 Ερώτημα για αλλοδαπή εταιρία

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 914 ΕΞ 17.5.2016 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 857 ΕΞ 17.5.2016 Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 925 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 961 ΕΞ 17.5.2016 Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 979 ΕΞ 17.5.2016 Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 1035 ΕΞ 17.5.2016 Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016 Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 1029 ΕΞ 17.5.2016 Ψηφιοποίηση παραστατικών

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 799 ΕΞ 26.4.2016 Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 459 ΕΞ/22.4.2016 Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 633 ΕΞ 22.4.2016 Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 640 ΕΞ 22.4.2016 Εισαγωγή αυτοκινήτων από Ε.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016 Ερώτημα στο άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 545 ΕΞ 7.4.2016 Δυνατότητα χρήσης της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 585 ΕΞ 7.4.2016 Επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 590 ΕΞ 7.4.2016 Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 600 ΕΞ 7.4.2016 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 597 ΕΞ 7.4.2016 Υπαγωγή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 515 ΕΞ 5.4.2016 Απεικόνιση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 525 ΕΞ 5.4.2016 Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 386 ΕΞ 29.2.2016 Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 153 ΕΞ 29.2.2016 Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 328 ΕΞ 29.2.2016 Έκδοση πιστωτικού λόγω rebate-clawback

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ 29.2.2016 Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 202 ΕΞ 29.2.2016 Αγορά και πώληση λογισμικού

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 431 ΕΞ 29.2.2016 Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 130 ΕΞ 18.2.2016 Λογιστικός χειρισμός στη χρήση 2015 των προβλέψεων για υποτίμηση συμμετοχών και χρεωγράφων που είχαν σχηματιστεί στα φορολογικά βιβλία κατά την 31/12/2014

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016 Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 2701 ΕΞ 18.2.2016 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες – Αποτελέσματα εις νέον

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 2712 ΕΞ 18.2.2016 Λογιστικός χειρισμός καταστροφής αποθεμάτων με τα Ε.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 31 ΕΞ 20.1.2016 Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση

 

▬ Κ.Φ.Δ. ▬

 

■  ΠΟΛ.1163/2016 Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους


■  Αρ. πρωτ.: 138857/ 2016 «Αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποποιούν το ν. 3419/2005


ΠΟΛ.1154/2016 Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων [ Ιστορική αναδρομή στις διατάξεις της παραγραφής, όμως δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους για διάφορα ζητήματα παραγραφής ].
ΠΟΛ.1184/2016 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού
ΠΟΛ.1157/2016  Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού
[ορίζεται πλέον (από 3.8.2016) για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής.]


ΠΟΛ.1151/2016 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Β’) [Πώς θα γίνεται πλέον η διάκριση των οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.]


ΠΟΛ.1155/2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4410/2016 (Α’ 141) και ισχύει


ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016 Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


ΠΟΛ.1142/15.9.2016 [Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/17.10.2015)].

  1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές
Αντικείμενο φοροδιαφυγής Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται
Φόρος εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη
Φ.Π.Α Άνω των 50.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 100.000 ευρώ Κάθειρξη
Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη
Φόρος πλοίων Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη
  1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων
Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα, κ.λπ. στοιχεία Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται Παρατηρήσεις
Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής Άνω των 75.000 ευρώ Φυλάκιση για 1 έτος Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1
Άνω των 200.000 ευρώ Κάθειρξη έως 10 έτη Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1
Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση αυτών Ανεξαρτήτως αναγραφόμενης συναλλαγής Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών Ανεξαρτήτως εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου

 

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής


ΠΟΛ.1117/2016 Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων


ΠΟΛ.1122/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’) για το χρόνο ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για τις μεταβολές στο Μητρώο των φορολογουμένων

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο
[Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016/26.10.16, όταν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ούτε μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας συμμετέχει σε ένα ημεδαπό νομικό πρόσωπο και αποκτά εξ’ αυτού του λόγου έσοδα από μερίσματα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα αυτά, λόγω της καθιέρωσης ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τα εν λόγω εισοδήματα, το οποίο συνίσταται σε παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου. ]


ΠΟΛ.1114/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων
[Με την απόφαση αυτή το υπ.Οικονομικών έκανε δεκτή την αριθ. 14/2016 γνωμοδότησή του ΝΣΚ, η οποία αναφέρει : “Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες πρώην συμπληρωματικές δηλώσεις των οποίων η υποβολή είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί πριν ή μετά την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον φόρο, η φορολογική αρχή νομίμως αποδέχθηκε την υποβολή τους και επέβαλε τον, δυνάμει αυτών, προκύψαντα κύριο και πρόσθετο φόρο, καθώς επίσης νομίμως υπήγαγε την εταιρεία στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4321/2015 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για την εκ νέου επιβολή και είσπραξη των ως άνω επιβαρύνσεων.”]
ΠΟΛ.1080/2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
[στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, ενώ για αντίστοιχες παραβάσεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, ήτοι εκατό (100) ευρώ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος.
Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις μη υποβληθείσες ή εκπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) οικ. ετών 2012 και επόμενα, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος, αλλά μόνο τέλος επιτηδεύματος.]

ΠΟΛ.1118/2016  Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου
[Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί για φαινόμενα υπερεισπράξεων φόρων λόγω αχρεώστητης καταβολής κ.λπ., που παρουσιάζονται στις περιπτώσεις που, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ., ζητείται η χορήγηση των εκ του νόμου οριζόμενων πιστοποιητικών με παρακράτηση και απόδοση των επ’ αυτών αναγραφόμενων ποσών, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και να αποφευχθεί η τυχόν δημιουργία ζητημάτων εκδόθηκε η ΠΟΛ 1118/2016.]
ΠΟΛ.1094/17.4.2015 Διευκρινίσεις για την φορολόγηση επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας
[τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κλπ) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 και επομένως δε φορολογούνται.
Τονίζεται ότι η εν λόγω διευκρίνιση αφορά σε ποσά που καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά και δεν αποτελούν εισόδημα. ]

ΠΟΛ.1112/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013»
Με την απόφαση αυτή κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες για την επιβολή των προστίμων που ισχύουν πλέον για την μη έκδοση αποδείξεων.
Το πρόστιμο του 50% επί του ΦΠΑ του μη εκδοθέντος στοιχείου δεν μπορεί να είναι πλέον μικρότερο από 250,00 ευρώ για εταιρίες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα , και 500,00 ευρώ για εταιρίες με διπλογραφικό σύστημα. Τα ελάχιστα αυτά πρόστιμα (ή το 50% του ΦΠΑ όποιο είναι μεγαλύτερο) διπλασιάζονται εάν΄ο ελεγχόμενος υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός πενταετίας για δεύτερη φορά, και στην συνέχεια αυξάνονται ακόμα περισσότερο για κάθε επόμενη διάπραξη παράβασης.

Αναλυτικά :

Πρώτη παράβαση Δεύτερη παράβαση εντός 5ετίας από την πρώτη παράβαση Κάθε επόμενης διάπραξης της ίδιας παράβασης εντός 5ετίας από την αρχική παράβαση.
Οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα 250 ευρώ

ή

50% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ

500 ευρώ

ή

100% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 500 ευρώ

1000 ευρώ

ή

200% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1000 ευρώ

Οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 500 ευρώ

ή

50% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 500 ευρώ

1000 ευρώ

ή

100% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1000 ευρώ

2000 ευρώ

ή

200% επί του ΦΠΑ των αποδείξεων που δεν εκδοθεί εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 2000 ευρώ

ΠΟΛ.1097/2016 Κοινοποίηση της με αρ. 134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου
[Ο λήπτης φορολογικού στοιχείου που αγνοεί καλόπιστα την εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει από το ποσό του ΦΠΑ, με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν (πλειοψ.).
Αντιθέτως, ο λήπτης φορολογικού στοιχείου, το οποίο είναι εικονικό λόγω του διαφορετικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής, δεν δύναται να εκπέσει από το ποσό του ΦΠΑ (ομοφ.).]


ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016/ 6.6.2016 Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993
ΠΟΛ.1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»
[Υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:
– απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγορία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013),
– πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
– η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.
Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:
– σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής,
– όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).]

 

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016/ 17.5.2016 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4337/2015
ΠΟΛ.1046/2016 Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)
[θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης, πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών]
ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016. Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
ΠΟΛ.1038/28.3.2016: Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170 − Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει
[Τροποποιήθηκαν οι  περιπτώσεις i) και ii) της παραγράφου 2 α. του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1274/2013 (που αφορά στη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας) και έγιναν ως εξής:
«i) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
ii) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»].

ΠΟΛ.1034/2016 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α’)
[Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1034/2016 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αναφορικά με το ετήσιο πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008.
Οι τροποποιήσεις στην ΠΟΛ.1159/2011 είναι αρκετές και η εντύπωση που αποκομίζει κανείς μελετώντας το περιεχόμενό τους, είναι ότι κατά κάποιον τρόπο αποδυναμώνεται —σε ορισμένες περιπτώσεις— η ισχύς των φορολογικών πιστοποιητικών που έχουν δοθεί με βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής από τους νόμιμους ελεγκτές, για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 (και τις υπερδωδεκάμηνες με εκκίνηση μέσα στο 2013).]

ΠΟΛ.1029/29.2.2016: Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση 
[Ο Ε.Φ.Κ. (που αφορά στους αγρότες) μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης].

ΠΟΛ.1017/3.2.2016: Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου


ΠΟΛ.1020/21.1.2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού
ΠΟΛ.1012/14.1.2016 Κοινοποίηση της υπ. αρ. 258/2015 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την διαδικασία βεβαίωσης κατόπιν φορολογικού ελέγχου του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν και υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000
[Αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και είναι συμβεβλημένες με νοσοκομεία και αποδίδουν το 5% των εσόδων τους σε αυτά τα νοσοκομεία. Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση απόδοσης του 5% ή καθυστέρηση υπάρχει πρόστιμο με εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2523/1997 και όχι του ν.4174/2013]
ΠΟΛ.1007/5.1.2016 Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 231/2015 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση
[αφορά υποθέσεις προστίμων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. , και, οι υπόχρεοι μπορούν με αίτησή τους, που θα υποβάλλουν στη φορολογική αρχή να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. ]
ΠΟΛ.1006/5.1.2016 Κοινοποίηση ακριβούς αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθμ. 256/2015 του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό
[Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό:
α) Δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
β) Στο ρυθμιστικό πεδίο της προβλεπόμενης να εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικής πράξης, του άρθρου 65Α παρ.2 του ν.4174/2013 δεν εμπίπτει η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να θέτει χρονικούς περιορισμούς στη διενέργεια των ελέγχων σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, με την έκδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου σε χρονικά διαστήματα συντομότερα από τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4174/2013.]

ΠΟΛ.1085/2016 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού

 

Αποφάσεις δικατηρίων για ΚΦΔ◎  ΔΕφ.Αθ 3820/2016 Στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής


ΣτΕ 2402/2016 Αναδρομική εφαρμογή ηπιοτέρων προστίμων στις εκκρεμείς υποθέσεις

ΣτΕ 1623/2016 Παραβάσεις Κ.Β.Σ. – Παραγραφή – Αρχές του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου – Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας


ΣτΕ 313/2016 Κ.Ε.Δ.Ε. – Η διακοπή της παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών προς το Δημόσιο επέρχεται με μόνη τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης και την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση αυτών στον οφειλέτη και η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται, όσον αφορά το πρόγραμμα πλειστηριασμού, στη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 2 του ΚΕΔΕ. – Εφόσον εν προκειμένω το Δημόσιο δεν συμμετείχε τελικά στον πτωχευτικό συμβιβασμό, αλλά μετά το πέρας της πτωχεύσεως προέβη προς ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε αναγκαστική εκτέλεση, υποχρεούται να αποδείξει την ύπαρξη των νομίμων τίτλων που στηρίζουν τις απαιτήσεις του, δεδομένου ότι η ύπαρξη νομίμου τίτλου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του ΚΕΔΕ, χωρίς να μπορεί το Δημόσιο να επικαλεσθεί για τη νομιμότητα της εκτέλεσης την αναγγελία των απαιτήσεών του στην πτωχευτική διαδικασία και την μη αμφισβήτηση αυτών από τον σύνδικο, εφόσον οι δύο αυτές διαδικασίες είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους.

ΣτΕ 888/2016 Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση

ΣτΕ 884/2016 Δικαίωμα περιουσίας – Απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου (άρ. 78 παρ. 2 Σ.) – Φορολογική ισότητα (άρ. 4 παρ. 5 Σ.) και νομοθετικά τεκμήρια δαπανών – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης – Τεκμήριο αθωότητας – Απόδειξη παράβασης (ανακρίβειας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) – Βάρος απόδειξης – Διάκριση από είδος και βαθμό απόδειξης – Έμμεση απόδειξη (“τεκμήρια”) – Ιδιωτικός βίος – Κλήση του διοικούμενου για παροχή στο φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του – Συναγωγή συμπερασμάτων από τη μη παροχή των πληροφοριών που ζήτησε η φορολογική αρχή ή από την παράλειψη του φορολογούμενου να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς του περί δικαιολόγησης των επίμαχων ποσών – Μη δηλωθέν εισόδημα άγνωστης πηγής ή αιτίας – Έννοια και κρίσιμος χρόνος φορολόγησής του – Έκταση ελέγχου του διοικητικού δικαστή – Υπολογισμός του ύψους τέτοιου εισοδήματος – Συνυπολογισμός (με ανάλωση διαθέσιμου κεφαλαίου) τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων

ΣτΕ 313/2016Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Διακοπή παραγραφής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο

 

▬ Φ.Π.Α. ▬


■ 
ΠΟΛ.1201/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

■  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε μεταβίβαση ακινήτου

■  ΠΟΛ.1180/2016 Διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης


■  ΠΟΛ.1153/11.10.2016

[Με την ΠΟΛ 1153/2016 τροποποιείται η ΠΟΛ 1113/2013 και πλέον οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος εκτός Ελλάδος, μπορούν πλέον, πέραν της λήψης ΑΦΜ και της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, να προβαίνουν και στις υπόλοιπες δηλώσεις Μητρώου, όπως μεταβολών και διακοπής, χωρίς να ορίσουν υποχρεωτικά φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.]


■ 
ΠΟΛ.1149/2016 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ 18/1997) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους – Μέλους»
[Με την απόφαση αυτή επέρχεται μείωση του κατώτατου ορίου συναλλαγών για αγορές «tax free» από τα 120,00 ευρώ στα 50,00 ευρώ. Συγκεκριμένα τροποποιείται η περίπτωση 3 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996]


■ 
ΠΟΛ.1125/2016 Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
[Από 01.07.2009 είναι υποχρεωτική η χορήγηση ενός αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης σε κάθε οικονομικό φορέα (αριθμός EORI) που αποτελεί το κοινό στοιχείο αναφοράς στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με τις τελωνειακές αρχές σε όλη την Ένωση καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των Κρατών-Μελών.  ]
ΠΟΛ.1084/2016 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»
■  ΠΟΛ.1093/2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)
■  ΠΟΛ.1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών


■ 
ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 2016/ 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας
[Επομένως, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε εκθέτες εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος στο σχετικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την εταιρεία δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α., ενώ υπολογίζεται Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%) στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε Έλληνες εκθέτες. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε εκθέτες εντός κράτους – μέλους υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα.]


ΔΕΕΦΑ 1068651 ΕΞ 2016/ 15.4.2016
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ


ΠΟΛ.1058/2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος

[ο κτηνοτρόφος ο οποίος έχει ως δραστηριότητα την εκτροφή ζώων και πωλεί ζωντανά ζώα σε έμπορο κρεάτων επιβάλλει συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, ακόμα και στην περίπτωση που τα ζώα προορίζονται για σφαγή, καθώς δεν επηρεάζει την κατάταξη τους ως ζωντανά ζώα του Κεφαλαίου 1 του Δασμολογίου η μετέπειτα χρήση τους από τον αγοραστή.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που κτηνοτρόφος πωλεί ζώντα ζώα σε έμπορο κρεάτων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταφέρονται σε σφαγείο με σκοπό τη σφαγή τους για λογαριασμό του εμπόρου, ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, ο κτηνοτρόφος οφείλει να τιμολογήσει με 23% τα ζώα που πωλεί.
Αντίθετα, στην περίπτωση που κατόπιν συμφωνίας, τα ζώντα ζώα μεταφέρονται στο σφαγείο με σκοπό τη σφαγή τους για λογαριασμό του κτηνοτρόφου, ο οποίος επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, και στη συνέχεια παραδίδονται στον έμπορο, ο κτηνοτρόφος οφείλει να τιμολογήσει τα πωληθέντα είδη διακριτά με τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση συντελεστή, ανάλογα με την δασμολογική κλάση στην οποία κατατάσσονται τα είδη αυτά, π.χ. τα βρώσιμα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων με συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, ενώ τα έντερα, οι κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, με συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.]

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016/21.4.2016: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς-Ακτινοφυσικούς Ιατρικής
[Οι υπηρεσίες των φυσικών ιατρικής – ακτινοφυσικών υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23% παρότι στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1334/23.12.1996 αναφέρεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ λόγω εξομοίωσής τους με τις υπηρεσίες των ιατρών, γεγονός το οποίο διευκρινίστηκε με το ανωτέρω αναφερόμενο μεταγενέστερο έγγραφο του υπουργείου υγείας. ]
ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016/26.4.2016 Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001
[Η απόφαση αυτή αφορά και τους οινοποιούς. Η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο αποτελεί ουσιαστικά «προπληρωμή» του οφειλόμενου με την «δήλωση ΦΠΑ» φόρου, δύναται ο καταβλητέος φόρος να συμπεριληφθεί στην δήλωση ΦΠΑ που αφορά την έξοδο των αγαθών από την φορολογική αποθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος στο Τελωνείο.
Για παράδειγμα για εκροές που έχουν γίνει τον Μάρτιο του 2016 και η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο πραγματοποιείται τον Απρίλιο του 2016 το ποσό της καταβολής στο Τελωνείο δύναται να καταχωρηθεί στην δήλωση του πρώτου τριμήνου 2016 για υποκείμενους που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος στο Τελωνείο]

ΔΕΕΦΑ 1067167 ΕΞ 2016/ 25.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ εγκαταστάσεων (κεντρικού –υποκαταστήματος) της ίδιας οντότητας
[Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, όταν παρέχονται υπηρεσίες μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας νομικής οντότητας, ήτοι από έδρα σε υποκατάστημα και αντίστροφα, ακόμη και στην περίπτωση που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη και το υποκατάστημα δεν διαθέτει αυτοτέλεια ώστε να δημιουργηθεί έννομη σχέση μεταξύ των δύο, τότε οι υπηρεσίες αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ.
Κατά συνέπεια των αναφερόμενων στο έγγραφο και με βάση την απόφαση του ΔΕΕ C-210/04, δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση αφορά εγκαταστάσεις (έδρα – υποκατάστημα) που βρίσκονται εντός Ε.Ε., είναι δυνατή η μη επιβολή ΦΠΑ στις χρεώσεις, για την κατανομή του κόστους της παροχής υπηρεσιών που λαμβάνει το υποκατάστημα στην Ελλάδα από την κύρια εγκατάσταση (έδρα) της οντότητας που βρίσκεται στη Γαλλία.]

■  ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ 2016/30.3.2016  Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος
[για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη ως εκπεσταίο από τις δαπάνες τους το ποσό του ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια εισροών (αγορών και δαπανών) δεδομένου ότι οι εν λόγω αγρότες δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ (επί των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών), που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος και δεν τους βαρύνει. Ομοίως, δεν αφαιρείται ως έξοδο ο ΦΠΑ εισροών (αγορών και δαπανών) που αφορά σε δραστηριότητα πώλησης παραγόμενων προϊόντων από κατάστημα ή από λαϊκές, για την οποία τηρούνται βιβλία και εκδίδονται στοιχεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αντίθετα, στη περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή εκπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ (μικρές επιχειρήσεις), ο ΦΠΑ που βαρύνει τις εισροές, αφαιρείται ως έξοδο, καθότι βαρύνει την επιχείρηση καθώς και στην περίπτωση που ο ασκών την αγροτική εκμετάλλευση δεν ανήκει σε κανένα καθεστώς ΦΠΑ.]

 

■  ΠΟΛ.1032/2016 Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές.
[Με την εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι κατά την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΠΟΛ.1194/27.8.2015), στις προθεσμίες πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης υπάγονται και τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής που, κατά τις 22.3.2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης ΠΟΛ.1032/3.3.2016) εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές. ]
115135/ 26.10.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες, ……. , μοριοδότησης στο πλαίσιο διεξαγωγής ιατρικών συνεδρίων
ΠΟΛ.1014/25.1.2016 Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα
ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα


ΑΤΚΕ 1167499 ΕΞ 2015/ 343/3.12.2015 Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής Φ.Π.Α. των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης


■ 
Δ14Β 1082681 ΕΞ 2015/17.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο


ΠΟΛ.1015/26.1.2016 Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
ΠΟΛ.1010/18.1.2016 Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές
[Υπάρχουν απαλλαγές ΦΠΑ στα πλοία που διενεργούν πλόες σε πορθμεία κάτω των 12 ναυτικών μιλίων. Επειδή όμως σε κάποιους χορηγήθηκαν απαλλαγές κατά την ναυπήγηση και στα καύσιμα και στα λιπαντικά όσον αφορά νέες ναυπηγήσεις ή αγορές πλοίων που θα δραστηριοποιηθούν σε πορθμεία απόστασης κάτω των 12 ν.μ. θα δοθούν σύντομα οδηγίες για την απαλλαγή τους ή μη από ΦΠΑ. ]
ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016/13.1.2016 Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου)
[Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του. Προσοχή προκειμένου για να ισχύουν οι απαλλαγές από το ΦΠΑ πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, • να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές, και την εποπτεία του εργοδότη,  την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας να την έχει ο εργοδότης,  να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος την υπηρεσία στους χώρους του εργοδότη, η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία). ]
ΠΟΛ.1008/13.1.2016 Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα


ΠΟΛ.1002/28.12.2015: Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ : Με την απόφαση αυτή δίνονται διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση της εισαγωγής εφημερίδων και περιοδικών από τρίτες χώρες και το χειρισμό του φ.π.α.


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148188 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1167254 ΕΞ 2016 Από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148730 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρίων σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες – Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε επιχείρηση για μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω – Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

 

 

 

Αποφάσεις δικατηρίων για ΦΠΑ
ΣτΕ 2650/2015 Ζητήματα: α) αν το άρθρο 8 ν 1882/90 (τροπ 53 ν 2065/92) περί επιβολής ΦΠΑ στον ιδιοκτήτη οικοδομής αντίκειται στο άρθρο 11 Α παρ 1 περ α της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, κατά το οποίο (σύμφωνα με το ΔΕΕ) η βάση επιβολής του φόρου επί της παραδόσεως αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συνίσταται στην πράγματι καταβαλλόμενη προς τούτο αντιπαροχή και β) αν το άρθρο 53 ν 2065/92, με το οποίο, κατ’ επίκληση στόχων περιστολής της φοροδιαφυγής και δίχως να προκύπτει ότι τηρήθηκε η διαδικασία περί παρεκκλίσεως του άρθρου 27 παρ. 1 της οδηγίας, καθίσταται υπόχρεος του ΦΠΑ πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα στο άρθρο 21 πρόσωπα, είναι συμβατό με την οδηγία. Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση του Τμήματος

 

▬ Λοιπά θέματα▬

 

1011/38/34-μβ’/17.10.2016 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία

■  Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1145123 ΕΞ 2016 Περί του χρόνου ισχύος εξουσιοδότησης
[η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι να ανακληθεί ή μέχρι να σταματήσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο έγινε.]

■  Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 10035/ 2523/131/ 7.9.2016 Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α’ 216)

■  Αριθ. πρωτ.: 909/61979/27.5.2016 Εγκύκλιος – διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου

■  Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/1849/ 25.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016
[οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης αυτών με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες (εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια κλπ), καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξαιρουμένης της περίπτωσης της συστέγασης οινοποιείου με αποσταγματοποιείο και ποτοποιείο περί της οποίας διαλαμβάνουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Δ.6 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι, κατόπιν τούτων, το ζήτημα της συστέγασης των οινοποιείων με τα αποσταγματοποιεία και τα ποτοποιεία έχει πλέον οριστικά διευθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αυτή ισχύει σήμερα, τροποποιηθείσα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4303/2014 (αρθ. 2, παρ. 3) και του ν. 4336/2015 (άρθ. 2, υποπαρ. Δ.6, εδάφιο 1), οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί με τις παραπάνω [υπό στοιχεία (1) και (2) σχετικές], ζήτημα που αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 2969/2001 άρθρο 2 και 10).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, τα οινοποιεία μπορούν να συστεγάζονται και να συλλειτουργούν με αποσταγματοποιεία, ακόμα και στην περίπτωση που τα αποσταγματοποιεία συλλειτουργούν με ποτοποιεία, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποσταγματοποιεία δεν μπορούν να συστεγάζονται με οινοπνευματοποιεία Α’ και Β’ κατηγορίας.]

■  ΠΟΛ.1036/2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

 

■  Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 1846/13.10.2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

■  Αριθμ. πρωτ.: 16327/13.10.2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών


Η απόφαση της ΤΤΕ με τον νέο αναθεωρημένο κώδικα :   Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 195 /1/ 29.7.2016 Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών – Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013


■ 
Συνοπτική παρουσίαση : Τι προβλέπει ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ)


■ 
Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016/11.2.2016 Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

 

 

  Πρόσληψη μισθωτών από επιχειρήσεις που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής

  Υπεύθυνη δήλωση λογιστή – Οδηγίες βήμα-βήμα για την υποβολή, την πληρωμή, την αναγκαία εκπαίδευση λογιστή και την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού

 

Αποφάσεις δικατηρίων για λοιπά θέματα

 

ΣτΕ 1468/2016 Πόθεν Έσχες

 

▬ ΓΕΜΗ ▬

■  Αριθμ. πρωτ.: 95625/2016 Ορισμός Ελεγκτών Χρήσης 2016

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 574/21.1.2016  Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 548/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

■  Αρ. πρωτ.: 5997/20.1.2016 Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ» του 2015 σε επόμενο έτος

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 601/12.1.2016  Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 11/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 05/12.1.2016  Ερωτήματα σχετικά α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητά τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 31-12-2105 και β) με τον έλεγχο για την υποβολή ή μη για καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις Ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ.

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 564/12.1.2016 Διαγραφή καταχώρησης της τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 04/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 515/12.1.2016  Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 06/12.1.2016 Ερώτημα σχετικά με θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα

■  Αρ. πρωτ.: 137275/30.12.2015 Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 590/18.12.2015  Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 586/14.12.2015 Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.»

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 554/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 556/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού εξόδου εταίρων σε EE, που υπογράφηκε με πληρεξούσιο και ως αυτοσύμβαση κατ’ άρθρο 235 ΑΚ

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 555/2.12.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 540/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

■  Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 547/26.11.2015 Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

 

▬ Ασφαλιστικά – Ι.Κ.Α.- Ο.Α.Ε.Ε. -Εργατικά ▬

■  Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
Φ. 80000/οικ. 61676/2213/ 2016 Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017
Αριθμ. 219434/Α5/ 2016 Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

■ Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016 Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017


Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 60271/ 2195/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4387/2016  [Η απόφαση αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης από 1.1.2017 για τους ασφαλισμένους του Ιδιωτικού τομέα. ]


Αριθ. Φ30316/56630/Δ 15.974/ 2016 Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2017


Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60272/ 2196/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016  [Η απόφαση αφορά συνταξιούχους ΔΗΜΟΣΙΟΥ ]


Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 59606/ 2172/ 2016 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017  [Η απόφαση στην οποία αναφέρονται τα ποσά αναλυτικά και οι δικαιούχοι για το ΕΚΑΣ από 1.1.2017]


Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Φ. 11321/ 51600/ 197/ 2016 Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017


Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60258/ 1471/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016) [Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ]


Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60273/ 2197/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α και β του ν. 4387/2016 [Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των δύο τμημάτων της σύνταξης – Εθνική σύνταξη]


Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016 Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ [Οδηγίες για την παράλληλη ασφάλιση, των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, όταν η μια απασχόληση αφορά και το δημόσιο]


Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ


■ 
Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 142036/0092/ 2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων


■ 
Αριθ. πρωτ.: 146834/0092/19.12.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85) [Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης]

■  Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)  [Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και αγροτών ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους δραστηριότητας]
■  Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/879/ 2016 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017


■ 
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 47/2016 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού
■  Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Σ40/114/ 2016 Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011,προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί έως την 31/12/2013»- Τροποποίηση οδηγιών
■   Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 39/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του ν. 4387/2016. Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που απεβίωσε από 13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του ν. 4387/2016.
■  Ο.Α.Ε.Ε. αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/528/1105552/1.8.2016 Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης Ν.4321/2015
■  Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/4.8.2016  Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016
[Με την διάταξη του άρθρου 29 του ν.4387/2016 επήλθαν τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς και τέθηκε σε νέα βάση το θέμα της χορήγησης προσωρινής σύνταξης, για όσους λαμβάνουν σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4387/2016.
Με τη νέα εγκύκλιο αναλύονται οι όροι χορήγησης της νέας προσωρινής σύνταξης και αφορά περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης βάσει αρθρ. 94 ν. 4387/2016.]

■   Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/4.8.2016 Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)
[Οι Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ δεν έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ΔΧ αυτοκινήτων – τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν στο όνομα των εταίρων – παρά μόνο τη χρήση αυτών. Και τούτο για τυπικούς και μόνο λόγους, κατ’ επιταγή του ν. 383/76, καθώς στην πράξη την χρήση και εκμετάλλευση έχει ο ιδιοκτήτης.
Ως εκ τούτου, υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχουν τα φυσικά πρόσωπα, μέλη των ΙΜΕ -ΕΠΕ, ως ιδιοκτήτες των ΔΧ αυτοκινήτων (όπως αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας).]

■  Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 36222/1398/ 8.8.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142)
[Με την απόφαση αυτή διευκρινίζεται ότι η υπ’ αρ. Φ. 80000/οικ.28939/1153/30.6.2016 εγκύκλιος παύει να ισχύει από 1/8/2016 και το υπουργείο ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι  οι συνταξιούχοι, που με βάση το άρθρο 92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακα χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους , και τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους.]
■  Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ32/15/ 22.7.2016 Κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έλεγχος ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 για συνταξιούχους που έχει διαπιστωθεί ότι εργάστηκαν ή συνέχισαν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016
■   Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 17/25.7.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Αττικής και επλήγησαν από έντονα καιρικά (ανεμοστρόβιλος) και πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης , 25ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 αντίστοιχα
■  Ι.Κ.Α. αρ. 27/25.7.2016 Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας στο οποίο επέπεσαν στρατεύσιμοι, επικαλούμενοι, ως αντιρρησίες συνείδησης, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις
[Οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (Α’ 115) μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997 (Α’136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.]
■  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 23/12.7.2016  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης και παροχή οδηγιών [Τι ισχύει για όλες τις κατηγορίες κύριας σύνταξης: λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης]
■  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 12/21.4.2016 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4337/2015
■  Αρ. πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/ 57/558896/ 11.4.2016 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α’)
■  Αριθμ. 25958/589/ 7.6.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016

■  Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 26066/1065/ 8.6.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
■  Ι.Κ.Α. (αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/ 128/ 3.3.2016 Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26-02-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015).
[Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 437/26.2.16 του Υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν απόλλυται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων. Για το ίδιο θέμα κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο και από το ]
■  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/19.9.2016 Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
■  Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ09/403/12.10.2016 Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015)
■  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 38/14.10.2016 Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών – Υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας
■  Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ09/403/12.10.2016 Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015)
■  Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/818/ 2016 Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

 

 

Αποφάσεις δικατηρίων για εργατικά – ασφαλιστικά θέματα

 

◎  Άρειος Πάγος 1134/2015 Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη αρεστής στον εργοδότη, συμπεριφοράς του εργαζομένου. Δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία όταν έχει ως πραγματικό κίνητρο την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του απολυόμενου ή την από πλευράς του παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων
◎  Άρειος Πάγος 1292/2015 Ο εργοδότης, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εργασιακής σχέσης, μπορεί να προβαίνει και σε οικειοθελείς παροχές προς τον μισθωτό. Οι εν λόγω οικειοθελείς παροχές που δίδονται από τον εργοδότη στο μισθωτό εκουσίως από ελευθεριότητα και όχι από νόμιμη υποχρέωση ή με πρόθεση εκδηλούμενη και από τα δύο μέρη, να αποτελέσουν αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία, δεν έχουν χαρακτήρα μισθού. Έτσι δεν ιδρύεται υποχρέωση και αντίστοιχο δικαίωμα για τις εν λόγω παροχές με αποτέλεσμα ο εργοδότης να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει αυτές οποτεδήποτε και να παύσει τη χορήγηση τους. Εφόσον, όμως οι εν λόγω παροχές χορηγούνται από τον εργοδότη για ικανό διάστημα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, τότε καταρτίζεται σιωπηρή σύμβαση περί καταβολής των παροχών αυτών ως τμήματος του καταβλητέου μισθού, οπότε ιδρύεται υποχρέωση του εργοδότη προς χορήγηση των παροχών αυτών και δεν μπορεί πλέον να διακοπεί η καταβολή τους, εκτός αν αυτός εξ αρχής, επιφύλαξε ρητά για τον εαυτό του το δικαίωμα της μονομερούς ανακλήσεως τους στο μέλλον και η επιφύλαξη αυτή δεν έχει ατονήσει εκ των πραγμάτων, ως αντίθετη προς τη διαμορφωθείσα συνείδηση των μερών, ούτε διατυπώθηκε για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του
◎  Άρειος Πάγος 991/2015 Απόλυση χωρίς αποζημίωση λόγω υποβολής μήνυσης προς τον εργαζόμενο. Αναβίωση υποχρέωσης εργοδότη για αποζημίωση εφόσον ο εργαζόμενος απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Απαιτείται όχληση προς τον εργοδότη, η οποία μπορεί και να είναι και η δήλωση επιθυμίας για είσπραξη της οφειλομένης αποζημιώσεως ή δήλωση του απολυμένου εργαζομέν
◎  Άρειος Πάγος 864/2015 Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους. Σε περιπτώσεις απόλυσης λόγω οικονομικών προβλημάτων, ελέγχεται από το δικαστήριο, αν το δικαίωμα της καταγγελίας ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη ή θα ήταν δυνατή για τον εργοδότη η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της επιχειρήσεως με τη λήψη ηπιότερων μέσων, όπως απασχόληση του μισθωτού σε άλλη θέση ή μερική απασχόληση, ακόμη και με τη χρήση της λεγόμενης τροποποιητικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας
◎  Άρειος Πάγος 861/2015 Ο εργοδότης, δεν επιτρέπεται κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος να προκαλεί υλική ή ηθική βλάβη στο μισθωτό. Είναι δε βλαπτική για τον εργαζόμενο η μεταβολή των εργασιακών όρων όχι μόνον όταν προκαλεί υλική ζημία, αλλά και όταν επιφέρει ηθική βλάβη, πράγμα που συμβαίνει, ενόψει και του κατ’ εξοχήν προσωπικού χαρακτήρα της σχέσεως εργασίας, και στην περίπτωση συμπεριφοράς του εργοδότη (ή του προσώπου που τον αντιπροσωπεύει στην διεύθυνση της επιχειρήσεώς του) βάναυσης ή προσβλητικής της προσωπικότητας του εργαζομένου, προς την οποία ο εργοδότης οφείλει σεβασμό, μεταξύ άλλων και ως εκδήλωση της υποχρεώσεως πρόνοιας που υπέχει έναντι του μισθωτού του


◎ 
Άρειος Πάγος 1131/2015 Επί παροχής εργασίας με άκυρη σύμβαση, δημιουργείται απλή σχέση εργασίας, η οποία γεννά απαίτηση αποδόσεως της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του αδικαιολογήτου πλουτισμού
◎  Άρειος Πάγος 867/2015 Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ’ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο
◎  Άρειος Πάγος 77/2016 Ορισμός εργοδότη – Μεταβολή του προσώπου του εργοδότου – Πότε έχουμε μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για την υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις
Άρειος Πάγος 939/2015 Ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα να ρυθμίσει κάθε τι που ανάγεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του προκειμένου να επιτύχει τους εν γένει σκοπούς της, περιοριζόμενος μόνο από τους όρους της συμβάσεως, όπως αυτή ερμηνεύεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και από το νόμο. Ειδικότερα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα, με σκοπό την οργάνωση της επιχειρήσεώς του κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, να καθορίζει την έκταση της υποχρεώσεως του εργαζόμενου για εργασία, όπως το είδος, τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και τις συνθήκες παροχής της εργασίας και τα καθήκοντα της ειδικότητάς του, τα οποία πρέπει να εκτελεί ο τελευταίος. Επομένως, ο εργοδότης, ο οποίος διατηρεί περισσότερα καταστήματα για τις ανάγκες της επιχειρήσεώς του σε διάφορους τόπους, έχει το δικαίωμα, εφόσον δεν εμποδίζεται από όρο της εργασιακής σύμβασης, να μεταθέσει το μισθωτό σε κατάστημα που βρίσκεται σε άλλο τόπο από εκείνο στον οποίο αυτός υπηρετεί, αλλά για τη μετάθεση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα του μισθωτού και συγκεκριμένα η μακροχρόνια παραμονή του σε ορισμένο τόπο και η συνεπεία αυτής δημιουργία ορισμένων συνθηκών διαβιώσεως αυτού και της οικογένειάς του, οι ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες και υποχρεώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες του (ή της) συζύγου του και, τέλος, η δυνατότητα μετακίνησης νεότερου ως προς την ηλικία και την υπηρεσία υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να προτιμάται για τη μετάθεση, αν εξυπηρετούνται έτσι οι λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, διότι αλλιώς πρόκειται για ενέργεια η οποία αντίκειται εκδήλως στην καλή πίστη
◎  Άρειος Πάγος 1385/2015 Απόδειξη μισθοδοσίας – Η εξοφλητική απόδειξη που δεν είναι αναλυτική, κατά την ως άνω έννοια, θεωρείται αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, δεν αποκλείεται στον εργοδότη η δυνατότητα να αποδείξει ένσταση εξοφλήσεως των αποδοχών του εργαζομένου με άλλα αποδεικτικά μέσα, εφόσον, μάλιστα, στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών
◎  Άρειος Πάγος 1417/2015 Η ρήτρα που περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ και προβλέπει ότι δυνάμει αυτής και μόνο θα έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε, έστω και ευμενέστεροι, όροι απασχόλησης και αμοιβής που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε άλλη ΣΣΕ, η οποία θα καταρτισθεί στο μέλλον μεταξύ άλλων φορέων και θα ισχύει για τους εργαζόμενους συγκεκριμένου κλάδου, είναι άκυρη, διότι υπερβαίνει την προς κατάρτιση ΣΣΕ παρασχεθείσα νομοθετική εξουσιοδότηση
Άρειος Πάγος 181/2016 Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργοδότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας
◎  Άρειος Πάγος 130/2016 Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται κατ’ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξάρτητα αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο. Για την εφαρμογή όμως της εν λόγω διάταξης απαιτείται η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας να είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία. Σε περίπτωση που η ανωτέρω μονομερής μεταβολή δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της σύμβασης και γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, ο εργαζόμενος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος

◎  Άρειος Πάγος 248/2016 Αναδρομική προαγωγή του μισθωτού. Αξίωση καταβολής αποζημιώσεως έναντι αξίωσης καταβολής οικονομικής διαφοράς, την οποία θα απολάμβανε, αν είχε προαχθεί κανονικά


◎ 
Άρειος Πάγος 133/2016 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Άρειος Πάγος 130/2016 Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται κατ’ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξάρτητα αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο. Για την εφαρμογή όμως της εν λόγω διάταξης απαιτείται η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας να είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία. Σε περίπτωση που η ανωτέρω μονομερής μεταβολή δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της σύμβασης και γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, ο εργαζόμενος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος

◎  Άρειος Πάγος 256/2016 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας – Μετά την απορρόφηση εταιρείας από άλλη, η τελευταία υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από κανονισμό εργασίας, εκτός αν αυτός έπαυσε να ισχύει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, δηλαδή είτε με την λήξη της ορισμένου χρόνου διάρκειας αυτού, είτε με την καταγγελία του (ως αόριστης διάρκειας) από την απορροφώσα εταιρία, αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή του, χωρίς να συναφθεί νέα ΣΣΕ.
◎  Άρειος Πάγος 187/2016 Ως συνήθεις αποδοχές, ταυτιζόμενες με τις τακτικές αποδοχές, με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων περιλαμβάνονται, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, καθώς και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου . Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως σ’ αυτές το επίδομα αδείας, διότι αυτό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές αδείας
◎  Άρειος Πάγος 175/2016 Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ’ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο
Άρειος Πάγος 179/2016 Πότε δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας
Άρειος Πάγος 80/2016 Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανάτου του, οι συγγενείς του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 του ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915 . Πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν μπορεί να θεμελιωθεί και στο ότι δεν τηρήθηκαν απ’ αυτούς οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 662 Α.Κ.
Άρειος Πάγος 173/2016 Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη – Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας – Προσβλητική συμπεριφορά εργοδότη προς τον εργαζόμενο
Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ
Άρειος Πάγος 426/2016 Συγκατάθεση του εργοδότη στην αποχώρηση μισθωτού από την εργασία του
Άρειος Πάγος 289/2013 Έννοια «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμης εταιρίας
Άρειος Πάγος 74/2016 Ομαδικό ασφαλιστήριο που κατέστη όρος της ατομικής συμβάσεως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων κι δίνεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από αυτόν εργασίας έχει το χαρακτήρα μισθολογικής παροχής και δεν θεωρείται παροχή που δίδεται από ελευθεριότητα
Άρειος Πάγος 195/2015 Βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας δεν υφίσταται όταν ο εργοδότης στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος μεταθέτει τον εργαζόμενο σε άλλο τομέα ή τμήμα της επιχείρησης με τις ίδιες ή παρεμφερείς συνθήκες εργασίας και αποδοχές, αφού η μεταβολή αυτή δεν επιφέρει δυσμενείς υλικές ή ηθικές επιπτώσεις
Άρειος Πάγος 429/2016 Αγωγή και ένσταση περί της ακυρότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία. Ίδιος χρονικός περιορισμός και για την ένσταση ή αντένσταση περί ακυρότητας της καταγγελίας. Η μη κοινοποίηση δηλ. της αγωγής στον εργοδότη ή μη προβολή της ενστάσεως, μέσα στην τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έλαβε χώρα η λύση της σύμβασης, που αποτελεί το αφετήριο γεγονός αυτής, με την καταγγελία και την περιέλευσή της στον μισθωτό και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας του τελευταίου μήνα, η οποία αντιστοιχεί σε αριθμό και ημέρα με εκείνη που άρχισε, αν δε αυτή (τελευταία ημέρα της προθεσμίας) είναι κατά νόμο εορτάσιμη (μη εργάσιμη), όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα

 

ΣτΕ 2347/2015 Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Αν, με βάση τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, είναι πράγματι δυσχερής η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης ή μη εργασίας, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο μαχητό τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας και της υπαγωγής του προσφέροντος την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Προς ανατροπή δε του τεκμηρίου αυτού πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά, κατά τρόπο βέβαιο και σαφή, ότι η εργασία προσφέρεται υπό καθεστώς ελεύθερων ενεργειών αυτού που την παρέχει, κατά τη σχετική πλήρως αιτιολογημένη κρίση της διοίκησης και τελικώς του διοικητικού δικαστηρίου. Προκειμένου να κριθεί αν ο απασχολούμενος με σύμβαση έργου στο Δημόσιο παρέχει τις υπηρεσίες του υπό συνθήκες εξάρτησης, λαμβάνονται υπόψη, οι εν τοις πράγμασι συνθήκες απασχόλησης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που προσδίδουν στη σχέση οι ενδιαφερόμενοι.
ΣτΕ 215/2016 Χωρίς εισφορές επί των ασφαλίστρων υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια


ΣτΕ 33/2016 Το ΙΚΑ, εφόσον δεν απέδειξε πλήρη απασχόληση των ασφαλισμένων και εφόσον δεν προέκυψε ότι προϋπήρχε σύμβαση πλήρους απασχόλησης ασφαλισμένων σε επιχείρηση, δεν μπορεί να επιβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση εκ μόνου του λόγου ότι δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 του ν.1892/1990 υποχρέωση έγγραφης συμφωνίας για μειωμένη απασχόληση


◎ 
ΣτΕ 8/2016 Όταν από θετικές ενέργειες οργάνων του Ιδρύματος ευλόγως δημιουργήθηκε στον εργοδότη από μακρού χρόνου σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων εισφορών για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα, με συνέπεια να μην παρακρατήσει αυτός τις εισφορές που κατά νόμο βαρύνουν τους εργαζομένους, δεν είναι επιτρεπτός από τις αρχές της χρηστής διοικήσεως ο εκ των υστέρων καταλογισμός εισφορών σε βάρος του εργοδότη για το χρονικό διάστημα για το οποίο δημιουργήθηκε σ’ αυτόν η εν λόγω εύλογη πεποίθηση, εφόσον η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα
ΣτΕ 234/2016 Προκειμένου ο οικοδόμος να τύχει της κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. μειώσεως των υποχρεωτικά καταβλητέων εργοδοτικών εισφορών για το επίμαχο οικοδομικό έργο δεν απαιτείτο απλώς να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για πρώτη φορά, αλλά απαιτείτο να αποδειχθεί ότι απασχολήθηκε προσωπικά σε οικοδομικές εργασίες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, που να ικανοποιεί τις στεγαστικές του ανάγκες
ΣτΕ 19/2016 Για να κριθεί ότι ένας επαγγελματίας υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. είναι η πραγματική κατάσταση που δημιουργείται από την ενάσκηση απασχολήσεως υπακτέας στο Ταμείο αυτό και δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι ασκεί τη δραστηριότητά του χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρχής ή χωρίς εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο ή, τέλος, χωρίς υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δηλώσεως ενάρξεως δραστηριότητας.
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner