Χωρίς φυσική παρουσία και με μειωμένο κόστος η σύσταση εταιρειών μέσω της e-Υ.Μ.Σ. – Με ιδιωτικά έγγραφα η σύσταση Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες (με ηλεκτρονικό τρόπο) και με μειωμένο κόστος η σύσταση εταιρειών μέσω της υπηρεσίας e-ΥΜΣ καθώς και κατάρτιση με ιδιωτικά έγγραφα εταιρικής σύμβασης Ε.Π.Ε. και καταστατικού Α.Ε., προβλέπουν τα άρθρα 3, 8 και 9 του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για την «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων».

Η σύσταση μέσω της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.) αφορά μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου και θα περιέχει τις απολύτως αναγκαίες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα οριστεί τα αποκλειστικό περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών και υποδείγματά τους, θα είναι προσπελάσιμα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Με το άρθρο 9 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται επίσης πως, η Εταιρική σύμβαση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 και της παρ.1 του άρθρου 4 του κν.2190/1920, στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού.

Τέλος, με την παρ. 5 του άρθρου 3 προβλέπεται πως για όσες εταιρείες συστηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Υ.Μ.Σ., το “Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας” ορίζεται στο 30% του “Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας” και για τη σύσταση εταιρειών εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου το “Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας” δεν θα οφείλεται (παρ. 3 του άρθρου 12).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner