Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων και Αύξηση ανώτατου ορίου οφειλών

Δείτε το Newsletter

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για δύο σημαντικά ζητήματα που απορρέουν από το Ν.5078/2023, αφενός για τα κίνητρα που δίνονται στην απασχόληση των συνταξιούχων, αφετέρου για την αύξηση του ορίου οφειλών συνταξιοδότησης.

Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων (Ν.5078/2023)

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01.01.2024 καταργείται η μέχρι πρότινος περικοπή της σύνταξης κατά 30%, δίνοντας έτσι κίνητρα στους συνταξιούχους που θέλουν να εργαστούν.

Από 1η Ιανουάριου θεσπίζεται, πέρα από τη νομοθεσία για τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την απασχόληση, ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ (δεν αξιοποιείται στην προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης).
Έτσι, οι κρατήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι με βάση τη δραστηριότητά τους, διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους (7,7% για κύρια ασφάλιση και 2,3% για επικουρική).
  2. Για μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ανέρχεται στο 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για τον κλάδο της κύριας ασφάλισης, ενώ για όσους επιλέγουν και επικουρική ασφάλιση η επιπλέον επιβάρυνση θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας για την κύρια ασφάλιση και 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας για την επικουρική.
  3. Για μισθωτούς μηχανικούς και έμμισθους δικηγόρους η κράτηση θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.
  4. Για αμειβόμενους με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών η κράτηση θα γίνεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και θα είναι στο 10%.
  5. Για αμειβόμενους με εργόσημο (είτε ΙΚΑ είτε ΟΓΑ) η κράτηση θα είναι και εκεί σε ποσοστό 10%.

Προσοχή: Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Τυχόν επιπλέον ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους κατόπιν εκκαθάρισης.

Εθνική σύνταξη 426,17€*12=5.114€

Όσοι συνταξιούχοι επιλέξουν να εργαστούν, υποχρεούνται να το δηλώσουν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς η παράλειψη δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις.

Ο χρόνος απασχόλησης που δημιουργείται από την απασχόληση του συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (κύριας και επικουρικής), αλλά και της εφάπαξ παροχής κατόπιν αιτήσεως του απασχολούμενου συνταξιούχου μετά τη διακοπή της απασχόλησης.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη ποσού 1.000€ εάν απασχοληθεί ως μισθωτός με μικτό μηνιαίο μισθό 780€, θα έχει παρακράτηση ύψους 78€ (ανταποδοτικός πόρος 10%) έναντι ποσού 300€ που είχε μέχρι πρότινος (περικοπή 30% στο ποσό της σύνταξης). Συνεπώς το όφελος που δημιουργείται με βάση τη νέα αυτή διάταξη αγγίζει το ποσό των 222 €.

Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης

Αναπροσαρμογή έρχεται και στα ανώτατα όρια οφειλών για συνταξιοδότηση.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές είναι δυνατό να φτάσουν το ανώτατο ποσό των 30.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) ή των 10.000 χιλιάδων ευρώ (από 6.000 χιλιάδες ευρώ) για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, εφόσον όμως πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή να έχει συμπληρωμένα 40 έτη ασφάλισης έως το 62ο έτος της ηλικίας του.
  • Να έχει καταβάλει εισφορές χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών.
  • Οι τραπεζικές καταθέσεις να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 χιλιάδων ευρώ ή το ποσό των 6.000€ για οφειλέτες προς τον π. ΟΓΑ.

Συνεπώς, το ποσό οφειλής που δημιουργείται πάνω από τις 20.000 ή τις 6.000 ευρώ αντίστοιχα, θα συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων και όταν το ποσό της οφειλής πέσει κάτω από αυτά τα ποσά, τότε θα εφαρμόζεται συμψηφισμός με τμήμα της σύνταξης σε 60 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις.

Προσοχή: Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν  μπορεί να υπολείπεται του ποσού της μηνιαίας δόσης που προκύπτει. Σε αντίθετη περίπτωση το ως άνω ποσό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner