Πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α.-Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 άνεργους νέους

Δείτε το Newsletter
Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το νέο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών» της Δ.ΥΠ.Α.

Έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία 25.000 άνεργων ηλικίας 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλης της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση, ενώ εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
0-3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
51+ άτομα 20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους

Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 25.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Η διάρκεια της προεργασίας είναι 7 μήνες με πλήρη απασχόληση και η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές). Η επιχείρηση, δηλαδή, δεν έχει κάποια χρηματική υποχρέωση προς τον ωφελούμενο, ενώ οι ωφελούμενοι θα έχουν και πλήρη την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του e-ΕΦΚΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Ως μείωση του προσωπικού θεωρείται:
  • η καταγγελία σύμβασης εργασίας
  • η αλλαγή του καθεστώτος από πλήρη σε μερική απασχόληση
  • η θέση εργαζομένου σε διαθεσιμότητα
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει μειώσει το προσωπικό της, αλλά έχει κάνει προγενέστερα νέα πρόσληψη υπαλλήλου μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

  1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, όπου προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα προσόντα που θέλουν να έχουν οι ωφελούμενοι της θέσης.
  2. Η ΔΥΠΑ αξιολογεί την αίτηση και επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
  3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψήφιους ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
  4. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφει συμφωνητικό με τη ΔΥΠΑ και τον ωφελούμενο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner