Δημόσιος τομέας

Το μέγεθος του δημόσιου τομέα σε σύγκριση με την οικονομία μιας χώρας ασκεί εκτεταμένη και πολύπλευρη επιρροή στις οικονομικές εξελίξεις.

Το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, οι αυξανόμενες ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, η ανάγκη προσαρμογής των υπηρεσιών στις απαιτήσεις νέων τεχνολογιών, πιο ευέλικτων και άμεσων, καθώς και οι έντονες αυξομειώσεις στην οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων κρατών με την πίεση για μείωση του προϋπολογισμού εξόδων, έχουν ως αποτέλεσμα για τους δημόσιους φορείς την ανάγκη εξεύρεσης δημιουργικών και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των επίκαιρων θεμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά οι νέες προκλήσεις της εποχής μας και να προχωρήσουν στην υλοποίηση των στόχων τους.

 

Η Nepa Economic Consulting παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε Εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), Ο.Τ.Α. (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, προστατεύοντάς τους πάντα στις απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καλύπτοντας τις οργανωτικές και λειτουργικές τους ανάγκες προς την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner