Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ξεκινάει σύμφωνα με το άρθρο 1 της με Αριθμό 127519 ΕΞ 2020/9.11.2020 (ΦΕΚ 4939/9.11.2020) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θέμα «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 9η Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετά από τις γνωστές αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες πλέον τέθηκαν σαφή όρια ως προς την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, ήρθε πλέον το Υπ. Οικονομικών με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», να δώσει λύση σε συσσωρευμένες χιλιάδες υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων, με ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα ειδικά επί παραγραφέντων φορολογικών υποθέσεων.

Το άρθρο 16 του Ν. 4714/2020 για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του Ν. 4714/2020:

· Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με έδρα την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.

· Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10). Πρόεδροι και μέλη των τμημάτων ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί Διοικητικών Δικαστηρίων.

· Οι φορολογούμενοι οι οποίοι είναι διάδικοι ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ηλεκτρονικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

· Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

· Η αίτηση εξώδικης επίλυσης επί ποινή απαραδέκτου αναφέρεται περιοριστικά στους κάτωθι ισχυρισμούς:

(α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

(γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

(δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

(ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

· Δεν μπορούν στην αίτηση εξώδικης διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής να αναγραφούν ισχυρισμοί που δεν περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί που δεν έχουν προβληθεί νομίμως, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή.

· Η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο.

· Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.

· Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

· Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

· Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του.

· Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) , πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων ως κατωτέρω:

Αριθμός δόσεωνΠοσοστό έκπτωσης (%)
175
2 – 465
5 – 855
9 – 1250
13 – 1645
17 – 2040
21 – 2435

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο,

τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Η με Αριθμό 127519 ΕΞ 2020/9.11.2020 (ΦΕΚ 4939/9.11.2020) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

Ως συνέχεια της παρ. 11 του άρθρου 16 του N. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), ήρθε η με Αριθμό 127519 ΕΞ 2020/9.11.2020 (ΦΕΚ 4939/9.11.2020) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θέμα «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», σχετικά με τον καθορισμό των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Πέραν των ανωτέρω που αναφέραμε ως προς το Ν. 4714/2020, υπογραμμίζουμε τα εξής:

O Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 .

O Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr έως την ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.

Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο.

O Ο αιτών δύναται να προβάλλει περισσότερους του ενός από τους ισχυρισμούς των περ. α έως ε, του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 (αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω).

O Με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο ανατέθηκε η εξέταση της αίτησης, ορίζεται ο εισηγητής εφοριακός υπάλληλος, ο οποίος επιφορτίζεται με τη σύνταξη της εισήγησης.

O Ο εισηγητής συντάσσει γραπτή εισήγηση, η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής προς γνώση των Μελών του Τμήματος, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την χρέωση της υπόθεσης σε αυτόν.

O Η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Η Επιτροπή υποβάλλει στον αιτούντα συγκεκριμένη πρόταση.

O Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της.

O Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

O Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του Ν. 4174/2013.

O Ο αιτών υποχρεούται να αναρτήσει το αποδεικτικό περί της κατ΄ άρθρο 16 παρ. 7 του Ν. 4714/2020 καταβολής του τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται στον ιστότοπο www.eefdd.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταβολή του.

O Σιωπηρή απόρριψη αίτησης που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, δεν χωρεί πριν την παρέλευση της ημερομηνίας, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 . Με πράξεις του Γενικού Προϊσταμένου ενημερώνονται τα δικαστήρια, στα οποία εκκρεμούν υποθέσεις περί των αιτήσεων που δεν εξετάστηκαν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 .

O Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner