Αιτιολογική έκθεση – Σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»


Ι. Γενικά

Με τις διατάξεις των άρθρων 123 έως 128 του ν. 4604/2019 (Α’50) η Βουλή ανταποκρίθηκε στην επικείμενη τότε (31.3.2019) αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»), η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα, όπως όλα έδειχναν κατά τον χρόνο εκείνο, χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας Αποχώρησης («no-deal Brexit»). Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην παράταση της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετάθεση της ημερομηνίας αποχώρησής του για τις 31.10.2019.

Με το παρόν, οι παραπάνω διατάξεις του ν. 4604/2019 καταργούνται και εντάσσονται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα που μαζί με άλλες απαραίτητες διατάξεις ρυθμίζει συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με είτε χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας Αποχώρησης.

ΙΙ. Ειδικά επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο, έξοδο και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρα 1 και 2


Η αβεβαιότητα σχετικά με τους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»), ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας (31.10.2019), καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς συμφωνία («Συμφωνία Αποχώρησης») με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα για την καταγραφή, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, και την αναγνώριση δικαιώματος διαμονής: α) των Βρετανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα ήδη ή θα έχουν εγκατασταθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης, β) των Βρετανών πολιτών που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης έως και την 31.12.2020 και γ) των Βρετανών πολιτών που θα αφιχθούν στην Ελλάδα μετά την 1.1.2021. Παράλληλα με τους Βρετανούς πολίτες, ρυθμίζεται το καθεστώς καταγραφής και διαμονής των μελών των οικογενειών τους, είτε πρόκειται για Βρετανούς πολίτες, είτε για πολίτες τρίτης χώρας, καθώς και οι συνθήκες εισόδου και εξόδου όλων των ανωτέρω προσώπων που μετακινούνται από και προς την Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μεταβατικές ρυθμίσεις στον τομέα του συντονισμού των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση


Για την περίπτωση της μη επίτευξης συμφωνίας αποχώρησης («no deal Brexit»), με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 3 ρυθμίζονται θέματα κοινωνικοασφαλιστικά για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, για ένα μεταβατικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης και έως τις 31.12.2020. Με τον τρόπο αυτό ακολουθείται γενναιόδωρη προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από την Ε.Ε. για τον σχεδιασμό των εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη.
Οι προτεινόμενες διατάξεις διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα δικαιώματα αυτά συνίστανται στις περιόδους ασφάλισης (μισθωτής και μη μισθωτής εργασίας) ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρησή του από την Ε.Ε. Ομοίως κατοχυρώνεται ότι οι βασικές αρχές του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (αρχές ίσης μεταχείρισης, εξομοίωσης και συνυπολογισμού, εξαγωγή παροχών, κλπ.) εντός της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται από τους αρμόδιους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, και ειδικότερα του Τίτλου II του ΕΚ 883/2004, για την περίοδο μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και έως τις 31.12.2020, που αφορούν την ισχύ των ευρωπαϊκών εντύπων Α1 περί εφαρμοστέας νομοθεσίας, καθώς και την ισχύ των εξαιρέσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 16 του ΕΚ 883/2004, όπου και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος η 31.12.2020. Αφορά πολίτες του Ην. Βασιλείου, εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί εξαίρεσης από την αρχή “lex loci laboris”, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13-16 του Κανονισμού 883/2004 και στα άρθρα 14-21 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης


Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του Κανονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως τις 31.12.2020, στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Έ., υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της χώρας μας συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που, κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και οι οποίοι μετακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για χρονική περίοδο έως τις 31.12.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Αναγνώριση Βρετανικών αδειών οδήγησης στην Ελλάδα σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 4
Αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης


Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση των συνεπειών που θα επιφέρει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, αναφορικά με τη μη δυνατότητα αναγνώρισης στην Ελλάδα των αδειών οδήγησης κατόχων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. και έως τις 31.12.2020.
Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα της ανταλλαγής των ως άνω αδειών οδήγησης με ελληνικές άδειες.
Τέλος, ρυθμίζεται το ζήτημα αναγνώρισης στην Ελλάδα των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή των Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από το Ην. Βασίλειο για το ως άνω χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 6
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων


Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό, καθώς ρυθμίζεται το καθεστώς άσκησης επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τα οποία δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το ενωσιακό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διευθέτηση χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα


Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της προστασίας των επενδυτών σε περίπτωση αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.
Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα με έδρα στο Ην. Βασίλειο, οι οποίες παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, με εγκατάσταση ή διασυνοριακά, να παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν δραστηριότητες χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, έως τις 31.12.2020. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις του σημείου 27 του άρθρου 4 του Κανονισμού 575/2013, ήτοι ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στο Ην. Βασίλειο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών έως τις 31.12.2020 προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα.
Η παρ. 2 ορίζει αναλυτικά τις δραστηριότητες που δύναται να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, ήτοι α) όπως αυτές αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (περί Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέσων), λ.χ. διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες επενδυτικών εταιρειών, β) στη διενέργεια και στον διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών βάσει συμβάσεων – πλαισίου ή και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, γ) να συμμετέχουν σε Τόπους Διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια της παρ. 24 του άρθρου 4 του ν. 4514/20181 με την ιδιότητα του Μέλους ή και του Βασικού Διαπραγματευτή δ) να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά, ε) να συμμετέχουν ως Μέλη, άμεσα ή και έμμεσα, στα Συστήματα του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2789/20002.
Η παρ. 3 ορίζει την απαγόρευση παροχής από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 οντότητες νέων υπηρεσιών ή άσκησης από αυτές νέων δραστηριοτήτων, καθώς και τη συμμετοχή τους σε Τόπους Διαπραγμάτευσης και Συστήματα άλλα από αυτά στα οποία συμμετείχαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτή την απαγόρευση δραστηριότητες όπως η μετακύλιση, ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους είτε μερικώς είτε ολικώς.
Η παρ. 4 προβλέπει ότι για τις οντότητες του άρθρου 1 ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4261/20143, του ν. 4514/2018, του ν. 4370/20164, του ν. 2533/19975, του Κανονισμού (ΕΕ) 600/20146, των κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ7 και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 Κανονισμών, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρ. 5 του άρθρου λαμβάνεται μέριμνα ειδικώς για τις εργασίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στο Ην. Βασίλειο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ην. Βασίλειο προτείνεται ειδική μέριμνα καθώς υφίστανται απαιτήσεις κατά αυτών από υποχρεώσεις, γεγενημένες ή μη, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., τόσο από ασφαλισμένους και κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όσο και από τρίτους δικαιούχους αποζημίωσης ή τρίτους ζημιωθέντες με δικαίωμα άσκησης ευθείας αγωγής κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να φέρουν εις πέρας χωρίς προβλήματα αφενός μεν τα εν ισχύ ασφαλιστήρια τα οποία είχαν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αφετέρου δε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια αυτά, ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω πρόσωπα, αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχυση στην ασφαλιστική αγορά. Η προστασία των προσώπων αυτών επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση μιας μεταβατικής περιόδου έως τις 31.12.2020, κατά την οποία οι ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν με ομαλό τρόπο τις ασφαλιστικές τους συμβάσεις στην ελληνική αγορά, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν υπό το καθεστώς αυτό σε καινούριες ασφαλιστικές συμβάσεις ή σε ανανέωση των παλαιών, δεδομένης της νέας κατάστασης των πραγμάτων. Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω επιχειρήσεις θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα πλήρους δραστηριοποίησής τους, κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2020, και, βεβαίως, και εφεξής, αλλά πλέον ως επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα, υπαγόμενες στις σχετικές διατάξεις του ν. 4364/20168  (Α’ 13).
Διαφορετική είναι η ρύθμιση που αφορά τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς στην περίπτωσή τους το σύνολο των υπηρεσιών τους θα συνεχίσει να παρέχεται έως τις 31.12.2020, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, ωσάν να εδρεύουν και μετά την ημερομηνία αποχώρησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν τη δραστηριότητα των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (άρθρα 141-143 ν. 4364/2016, Α’ 13). Περαιτέρω, χάριν διευκρίνισης, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι μετά την Ημερομηνία Αποχώρησης εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι διατάξεις του ν. 4364/2016 (Α’ 13) περί επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα. Η παρ. 6 ορίζει ότι με κοινή εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εκδώσει απόφαση παράτασης ή σύντμησης της ημερομηνίας (31.12.2020), διεύρυνσης ή περιορισμού του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή αυτών.
Τέλος, η παρ. 7 ορίζει την υποχρέωση όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στις προτεινόμενες διατάξεις να ενημερώνουν με επαρκή τρόπο τους πελάτες τους ή ασφαλισμένους τους, αντιστοίχως, ως προς το καθεστώς που διαμορφώνεται για την παροχή υπηρεσιών και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Διατάξεις για τη στελέχωση της Α.Α.Δ.Ε

Άρθρο 8
Αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της τήρησης των υποχρεώσεων από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ Fraport και Ελληνικού Δημοσίου. Με αυτές επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμου προσωπικού. Η λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποτελεί βασική προϋπόθεση: α) για την αποτελεσματική διαχείριση των αυξανόμενων ροών επιβατών και εμπορευμάτων, γεγονός το οποίο επηρεάζει τον αριθμό αφενός μεν των διενεργούμενων τελωνειακών ελέγχων και αφετέρου δε τις λοιπές τελωνειακές εργασίες, β) για τον εντοπισμό και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου και την είσπραξη Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στον τομέα της αλκοόλης και των καυσίμων, ενισχύοντας την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και γ) για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών. Η εξαίρεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τις κείμενες διατάξεις κρίνεται αναγκαία, ώστε να μπορεί να αντλήσει υποψηφίους ταχύτερα με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης


Στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές ρήτρες με τις οποίες δίδεται η δυνατότητα να διευθετηθούν, με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή των νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα οποία ανακύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, και δεν ρυθμίζονται από αντίστοιχους κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία και την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων.

Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης


Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει την αυτονόητη επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση θέσης, τελικά, σε ισχύ της Αναθεωρημένης «Συμφωνίας Αποχώρησης» του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του άρθρου 50 στις 17.10.2019, θα εφαρμοστούν οι ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία αυτή.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις


Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζεται ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και 128 του ν. 4604/2019 (Α’50) οι οποίες ρύθμιζαν τα σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ζητήματα.


1Ν. 4514/2018 «Περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων» αρθ. 4 σημ. 24: «Τόπος διαπραγμάτευσης»: ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.
2Ν.
 2789/2000 αρθ 2 παρ. 1:Στα Συστήματα που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος και στα εξής Συστήματα:
α) στο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο «
TARGET2-GR.»,
β) στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή (Αυλοί Τίτλοι), που προβλέπεται από το ν. 2198/1994 (Α` 43) και βρίσκεται υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) στο Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών,
δ) στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που τελεί υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (στο εξής ΕΤ.ΕΚ.), όπως εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν.
 3606/2007 (Α` 195),
ε) στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. όπως εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν.
 3606/2007,
στ) στο Σύστημα Αυλών Τίτλων που τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1επ. του ν.
 3756/2009 (Α` 53),
ζ) Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ που τελεί υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος και το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
3Ν.
 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
4Ν
 4370/2016 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
5Ν. 2533/1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»
6ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
7ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας
 2011/61/ΕΕ
8ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4364 (ΦΕΚ Α 13 5.2.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξειςΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο, έξοδο και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 1
Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα


1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειά τους, είτε είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε είναι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με άρθρο 2 του παρόντος, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), εφόσον κατέχουν ισχύον διαβατήριο.

2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύοντος εγγράφου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

Άρθρο 2
Καταγραφή και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα


Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης ισχύουν τα εξής:
1.α) Βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 16, αντίστοιχα, του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), λήγει στις 31.12.2020.
β) Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία είναι πολίτες τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 9 και 17 του π.δ. 106/2007, λήγει στις 31.12.2020.
2.α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της χώρας, έως τις 31.12.2020. Η ισχύς της βεβαίωσης εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
β) Τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 και το άρθρο 9 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έως τις 31.12.2020. Η ισχύς του Δελτίου Διαμονής εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
3.α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. β) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007.
4.α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 89 του παραπάνω νόμου.
β) Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια διαμονής δυνάμει των διατάξεων της περίπτ. α’ της παρούσας παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτ. λγ” της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως μέλος της οικογένειας νοείται το μέλος όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007.
5. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τις 31.12.2020.
6. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς του, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμονής, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν από τις 31.12.2020. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαμονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
7.α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παρ. 5 δεν θίγεται από απουσία που δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παρ. 6 δεν θίγεται από περίοδο απουσίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014.
β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4251/2014.
8. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, και εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγγράφων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μεταβατικές ρυθμίσεις στον τομέα του συντονισμού των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση


1. Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 έως τις 31.12.2020. Ειδικότερα, εφαρμόζονται για όλους τους κλάδους οι θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας από τις οποίες απορρέουν παροχές, της εξομοίωσης παροχών, εισοδημάτων γεγονότων ή καταστάσεων, καθώς και της αρχής της εξαγωγής των παροχών. Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 883/2004 και στο άρθρο 1 του Κανονισμού 987/2009 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται παραπάνω.

2. Σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας του Τίτλου II του Κανονισμού 883/2004, για την περίοδο μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και έως τις 31.12.2020, τα Ευρωπαϊκά έντυπα Α1 (βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο) που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, ισχύουν έως τις 31.12.2020. Ομοίως, οι εξαιρέσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού 883/2004 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31.12.2020.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης


1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης:
α) Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτης χώρας που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας στην Ελλάδα, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2020.
β) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση έως τις 31.12.2020.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Αναγνώριση Βρετανικών αδειών οδήγησης στην Ελλάδα σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 5
Αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης


1. Έλληνας πολίτης που διαβιεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης καθώς και Βρετανός πολίτης που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης, μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν με την άδεια αυτή στην Ελλάδα, σε περίπτωση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1968 για την Οδική Κυκλοφορία.

2. Βρετανική άδεια οδήγησης που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 31.12.2020 και κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα για μεταβατικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μέχρι τις 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

3. Η δυνατότητα ανταλλαγής των ως άνω αδειών με ελληνικές άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’3056), διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή το Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που εκδίδονται μέχρι τις 31.12.2020 από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης των παραπάνω εγγράφων σε άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τη χώρα μας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5A «Ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης» της υ.α. 29898/3378/16 (Β’1318) και στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’3056) διατηρείται μέχρι τις 31.12.2020.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 6
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων


1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικό πρόσωπο, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, και νομικό πρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το ενωσιακό δίκαιο έως τις 31.12.2020.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η συνέχιση άσκησης των επιχειρηματικών τουριστικών δραστηριοτήτων των φυσικών και νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διευθέτηση χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα


1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, τα ιδρύματα και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, των υποπεριπτ. α’ και β’ του σημ. 27 του άρθρου 4 του Κανονισμού 575/2013 με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω εγκατάστασης ή διασυνοριακά, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύναται να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, έως τις 31.12.2020, προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα.

2. Οι οντότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν, ενδεικτικά α) να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (Α’107) ή/και να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και παρεπόμενες υπηρεσίες του Τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, β) να προβαίνουν στη διενέργεια, καθώς και στον διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών βάσει συμβάσεων – πλαισίου ή και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, γ) να συμμετέχουν σε Τόπους
Διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια της παρ. 24 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 με την ιδιότητα του Μέλους ή και του Βασικού Διαπραγματευτή, δ) να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά, ε) να συμμετέχουν ως Μέλη, άμεσα ή και έμμεσα, στα Συστήματα του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2789/2000 (Α’21).

3. Στις οντότητες της παρ. 1 απαγορεύεται η παροχή νέων υπηρεσιών ή η άσκηση νέων δραστηριοτήτων σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες, καθώς και η συμμετοχή τους σε Τόπους Διαπραγμάτευσης και Συστήματα άλλα από αυτά στα οποία συμμετείχαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Δεν νοούνται ως νέες υπηρεσίες ή νέες δραστηριότητες, η μετακύλιση, ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους είτε μερικώς είτε ολικώς με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο.

4. Οι διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του ν. 4514/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, των κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 Κανονισμών, του ν. 4537/2018 (Α’ 84), του ν. 4021/2011 (Α’ 218), του ν. 4370/2016 (Α’37), του ν. 2533/1997 (Α’ 228) καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οντότητες με έδρα στα κράτη μέλη, εφαρμόζονται αναλόγως και στις οντότητες της παρ. 1.

5. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης στην Ελλάδα, με εγκατάσταση ή διασυνοριακά, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση αυτών έως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Θ’ (άρθρα 130-140) του ν. 4364/2016 (Α’ 13), ως ισχύει, προκειμένου και μόνο να διασφαλιστεί η συνέχεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4364/2016, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να προβούν στη σύναψη νέων συμβάσεων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ή στη δημιουργία, ανανέωση, επέκταση ή επανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες αντασφάλισης στην Ελλάδα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων έως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 2 του Κεφαλαίου Θ’ (άρθρα 141-143) του ν. 4364/2016, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στα κράτη μέλη.
Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, μετά την ημερομηνία αυτή αποτελούν επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα, εφαρμοζομένων σε αυτές των σχετικών διατάξεων του ν. 4583/2018 (Α’112).

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν κοινής εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί η προθεσμία της παρ. 1, να διευρύνεται ή να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

7. Οι οντότητες της παρ. 1, καθώς και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 5 υποχρεούνται να ενημερώνουν με επαρκή τρόπο (μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης προσωπικής αλληλογραφίας ή με άλλο πρόσφορο μέσο), την αρμόδια εποπτική αρχή, τους πελάτες τους ή ασφαλισμένους τους, αντιστοίχως, ως προς το καθεστώς που διαμορφώνεται για την παροχή υπηρεσιών και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Διατάξεις για τη στελέχωση της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζονται τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
β. Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: α) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων εβδομήντα (70) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και πενήντα (50) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, β) τριάντα (30) υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, γ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Χημικών και δ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.
γ. Η μετάταξη ενεργείται μετά δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται, η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαναληφθεί έως την πλήρωση του συνόλου των θέσεων της περίπτ. β’ της παρούσας παραγράφου.
δ. Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α’ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.
ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280).
στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή αντίστοιχη θέση εργασίας που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων του ίδιου κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας, αυτές καταλαμβάνονται από τους ως άνω υπαλλήλους, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης τους.
ζ. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.
η. Για όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους ορίζεται 5ετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.
θ. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης


Λεπτομέρειες σχετικές με θέματα πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία και την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία Αποχώρησης


1.α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.
β) Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται η σταδιακή τακτοποίηση της διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2.α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες αδειών διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, είτε αυτά είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις


Οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και 128 του ν. 4604/2019 (Α’50) καταργούνται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner