ΑΠΔ εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή των δηλώσεων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του e-Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις, που προέκυψαν ιδιαίτερα κατά το τρέχον έτος, από τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, τροποποιούνται μερικώς οι τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.

Η τροποποίηση αφορά επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. από δύο (2) σε τρείς (3) χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα, αφενός οι υφιστάμενοι διψήφιοι τύποι αποδοχών (01, 02, 03 ………99) θα μετατραπούν σε τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους (001, 002, 003………..099) και αφετέρου θα είναι δυνατή η χρήση, σε όσες περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τύπων αποδοχών με αρίθμηση από 100 έως 999.

Η χρήση των τριψήφιων τύπων αποδοχών θα ξεκινήσει από την υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 10/2020), με ημερομηνία έναρξης υποβολής την 06/11/2020 (λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την περίοδο 03/11/2020 – 05/11/2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή Α.Π.Δ.).

Από την ημερομηνία αυτή (06/11/2020) και μετέπειτα, οι Α.Π.Δ. των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων – ακόμη και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων του Οκτωβρίου 2020 – πρέπει να υποβάλλονται με την χρήση αποκλειστικά τριψήφιων τύπων αποδοχών.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία (06/11/2020) κάθε ενέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών του Φορέα μας στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (π.χ. διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών, ανεξάρτητα τη χρονική περίοδο αναφοράς (δηλ. και για μισθολογικές περιόδους προγενέστερες του Οκτωβρίου 2020).

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά τις Α.Π.Δ. του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής Α.Π.Δ. μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02……99) κατά τα γνωστά.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner