Απεικόνιση ΑΠΔ μισθωτών με μπλοκάκι: έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών για τις μισθολογικές περιόδους του 2019

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 65/2021 με θέμα «Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 – Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 – 2020».

Με τις εγκυκλίους 6/2017, 17/2017, 18/2017 & 28/2017, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. από 01.01.2017 της ασφάλισης των :

  • μισθωτών μηχανικών (άρθρα 35 παρ.2β΄, 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 – εγκ. 6/2017)
  • μισθωτών υγειονομικών (άρθρα 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 – εγκ. 18/2017)
  • έμμισθων δικηγόρων (άρθρα 38 παρ.3, στοιχ. στ’, εδ. α’ και 39 παρ. 11 του ν. 4387/2016 – εγκ. 28/2017) &
  • προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ. (διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39, ν.4387/2016 – εγκ. 17/2017)

Με διαδοχικές τροποποιήσεις ορισμένων από τις προαναφερθείσες διατάξεις αναπροσαρμόστηκε, κατά περίπτωση, από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, με συνέπεια να αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.

Με τη νέα εγκύκλιο 64/2021 του e-ΕΦΚΑ παρέχεται η κωδικοποίηση έτους 2019, ενώ από 1/1/2020 ισχύει η κωδικοποίηση των εγκυκλίων 47/2020, 48/2020 και 8/2021 ανά κατηγορία ασφαλισμένων.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου με αναλυτικά παραδείγματα εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner