Διευκρινίσεις για την εφαρμογή μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων του άρθρου 123 Ν. 4714/2020 – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, τριτογενής τομέας

Με την απόφαση με 40344/2153/05-10-2020 του Υπ.Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του άρ. 123 του Ν. 4714/2020, ελήφθησαν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο της πανδημίας του Κορωνοϊού – COVID 19. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ (άρ. 123 παρ. 1 & 2 του ν. 4714/2020)

Το παρόν κεφάλαιο της εγκυκλίου εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει των ΚΑΔ που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου και αναφέρονται στη με αρ. οικ.32085/1771/2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΒΛ 3371), όπως ισχύει.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού

 1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ»:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

 1. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:
 • Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 15.10.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από το μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Παράλληλα, επιπλέον της ανωτέρω επιδότησης του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 (άρ. 123§2 Ν. 4714/2020 σε συνδυασμό με το άρ. 31§3 περ. γ’ Ν. 4690/2020) μέσω του μηχανισμού της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κλπ.).

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στην περίπτωση που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους είναι οι κάτωθι:

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ (άρ. 123 παρ. 3 & 4 του ν. 4714/2020)

Το παρόν κεφάλαιο της εγκυκλίου εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών βάσει των ΚΑΔ που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου και αναφέρονται στη με αρ. οικ.32085/1771/2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΒΛ 3371), όπως ισχύει.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού

 1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

 1. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:
 • Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από το μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Παράλληλα, επιπλέον της ανωτέρω επιδότησης του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 (άρ. 123§4 Ν. 4714/2020 σε συνδυασμό με το άρ. 31§5 περ. γ’ Ν. 4690/2020) μέσω του μηχανισμού της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κλπ.).

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι οι κάτωθι:

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ (άρ. 123 παρ. 3 & 4 του ν. 4714/2020)

Το παρόν κεφάλαιο της εγκυκλίου εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει των ΚΑΔ που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου και αναφέρονται στις με αρ. Δ.15/Δ’/οικ.31665/1214/2020 κοινή υπουργική απόφαση (B’ 3962) και Δ.15/Δ’/οικ.37177/1459/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4111), όπως ισχύουν.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, όπως αναλύονται στην περίπτωση II.3 του παρόντος κεφαλαίου.

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού

 1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020, με τις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, όπως αναλύονται στην περίπτωση II.3 του παρόντος κεφαλαίου.

 1. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:
 • Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς, οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από το μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Παράλληλα, επιπλέον του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 (άρ. 123§4 Ν. 4714/2020 σε συνδυασμό με το άρ. 31§3 περ. γ’ Ν. 4690/2020) μέσω του μηχανισμού της ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κλπ.).

 1. Για τους εργαζομένους ασφαλισμένους στο πρώην ΝΑΤ:

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών του παρόντος κεφαλαίου που ασφαλίζονται στο πρώην ΝΑΤ, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το εν λόγω προσωπικό.

Η ανωτέρω επιδότηση δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Επιπλέον, η ανωτέρω επιδότηση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α’ 23) και τα πλοία τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων του κλάδου των ακτοπλοϊκών μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι οι κάτωθι:

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner