Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Με την Ε.2015/2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις».

1. Με το άρθρο 40 του κοινοποιούμενου νόμου, προστέθηκε νέο άρθρο 5Γ΄ στον ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας αρχίζει για φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά (παρ. 3 του παρόντος άρθρου). Στη διάταξη προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται στην ειδική φορολόγηση για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του ή ανάληψης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού. Με την παρ.10 του άρθρου 81 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από

1.1.2021.

2. Με το άρθρο 54 (Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν.4690/2020), ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του 50% της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. Είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013. Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31-7-2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. Ακόμα, φυσικά πρόσωπα τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 4.12.2020 (άρθρο 81).

3. Με το άρθρο 55 προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Επίσης, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η ως άνω ενίσχυση αφορά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής.4.2021. Ισχύς των ως άνω διατάξεων από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 4.12.2020.

4. Με το άρθρο 57 τροποποιούνται, η παρ.2 του άρθρου 14, η παρ.2 του άρθρου 15 και η παρ.6 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Με τις διατάξεις αυτέςαπαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αλλοδαποί αξιωματικοί και το αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με Ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. Ομοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του

Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. Με την παρ.1 του άρθρου 69 του κοινοποιούμενου νόμου το άρθρο 57 εφαρμόζεται από την 1η.1.2021.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner