Επέκταση – παράταση κρατικών ενισχύσεων

Πρόταση της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις

Επέκταση πεδίου εφαρμογής αλλά και παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 πρότεινε η Κομισιόν, ώστε τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των πολύ μικρών, για να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, τους τελευταίους επτά μήνες το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις έχει επιτρέψει την παροχή από τα κράτη μέλη στήριξης σε επιχειρήσεις, η οποία εκτιμάται σε σχεδόν 3 τρισ. ευρώ. Η Κομισιόν επικαλέσθηκε τον περασμένο Μάρτιο το άρθρο 107 παράγραφος β’ της συνθήκης, το οποίο επιτρέπει την παράκαμψη των κοινοτικών κανόνων που απαγορεύουν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρή διαταραχή της ευρωπαϊκής οικονομίας ή μεμονωμένων κρατών μελών. Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της ασθένειας και έπειτα από αυτήν.

Για την αντιμετώπιση της διαταραχής, στις 19 Μαρτίου αποφασίστηκε το προσωρινό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων: 1) άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές, 2) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, 3) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, 4) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία και 5) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Έκτοτε τροποποιήθηκε τρεις φορές προκειμένου να επεκταθεί. Την πρώτη στις 3 Απριλίου, όπου αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Τη δεύτερη φορά στις 8 Μαΐου, όπου η Επιτροπή επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου σε μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Και την τρίτη φορά στις 29 Ιουνίου με τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το προσωρινό πλαίσιο επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που μπορούν να εγκριθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021. Στην πρόταση που απέστειλε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ, τονίζεται η ανάγκη της παράτασης, καθώς και ορισμένες τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων η παροχή στήριξης στις επιχειρήσεων με σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα, το σχέδιο που απέστειλε στις κυβερνήσεις για διαβούλευση προβλέπει τα εξής:

* την παράταση, εντός των ισχυόντων ορίων, των υφιστάμενων διατάξεων του προσωρινού πλαισίου (μεταξύ άλλων για τη στήριξη της ρευστότητας) για επιπλέον έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, ιδίως στις περιπτώσεις που η ανάγκη ή η ικανότητα χρήσης του προσωρινού πλαισίου δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι στιγμής, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού,

* την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων με σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στα πάγια έξοδα των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους.

* την προσαρμογή των όρων για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει του προσωρινού πλαισίου, ιδίως για την αποχώρηση του κράτους από επιχειρήσεις στις οποίες ήταν υφιστάμενος μέτοχος πριν από την ανακεφαλαιοποίηση. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιτρέψουν στο κράτος να μη συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω ανεξάρτητης αποτίμησης, διατηρώντας παράλληλα τις διασφαλίσεις για τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner