Επεκτείνεται κατά έναν μήνα η δόση ρύθμισης Ιανουαρίου

Επεκτείνεται κατά έναν μήνα η δόση ρύθμισης Ιανουαρίου

Παρατείνεται κατά έναν μήνα η καταβολή της δόσης Ιανουαρίου για τις ρυθμίσεις οφειλών προς την Εφορία για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή. Αυτό καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. Α. 1014/28.1.2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου, με την οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020. Ειδικότερα η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206) και Α. 1279/2020 (Β’ 5638) αποφάσεων του υφυπουργού Οικονομικών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner