Επιστρεπτέα Προκαταβολή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 ΓΔΟΥ 281/14.11.2020

Δημοσιεύτηκε η με Αριθμό ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 Απόφαση (Αριθμός ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), με θέμα την «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.».

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε το σύνολο της με Αριθμό ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 Απόφασης, με συνημμένα Παράρτημα I «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» Παράρτημα II «Περιεχόμενο Αίτησης» και «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά», καθώς και Παράρτημα III με τον «Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας» και Παράρτημα IV «ΚΑΔ Τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», εδώ

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner