ΕΡΓΑΝΗ: Οδηγίες για τα έντυπα Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί»

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Τροποποίησης της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), διατέθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων

Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και

Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί»

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα για υποβολές Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης που θα πραγματοποιηθεί από την 29.11.2021 ώρα 00:00 και μετά.

Από την 29.11.2021 και ώρα 00:00, το έντυπο Ε8:«Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» δεν θα είναι διαθέσιμο.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, με το

Ε8: «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»

Εξαίρεση από την ως άνω υποχρέωση υφίσταται μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες εργοδοτών εφόσον διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014.

Συγκεκριμένα:

α) Εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων,

β) Εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων και

γ) Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων,

που υποχρεούνται να καταχωρούν τη νόμιμη, κατά τη νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας με το

Ε8: «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί»

Οι προδιαγραφές για μαζική καταχώριση των εντύπων είναι ίδιες του προϋπάρχοντος αρχείου *xsd, [EOvertime_v2.xsd].

Σχετικό Αρχείο`

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner